ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (สยส.) : 08000000-3732

สำนักอนามัย : (2563)

50.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 50.00

นางประไพ ศุภกาญจน์ นางสาววราภรณ์ ชาววัง 02 3544236

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100.0000

หลักการและเหตุผล

จากแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับขาติของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2561 – 2563 ซึ่งในยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธวิธีที่ 2 พัฒนา กลไกระบบการทำงานในระดับต่างๆ และขับเคลื่อนติดตามการดำเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้กำหนดให้มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมาย และแผนยุทธศาสตร์การ ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ ฉบับที่สอง พ.ศ.2559 – 2562มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การควบคุมยาสูบของประเทศมีขีดความสามารถเพิ่มขึ้น กำหนดยุทธศาสตร์ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ซึ่งยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาขีดความสามารถในการควบคุมยาสูบของประเทศ ในยุทธวิธีที่ 3 พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของบุคลากรและภาคีเครือข่ายในภาพรวม โดยมีกิจกรรมหลัก คือ การพัฒนาศักยภาพพนักงาน เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายให้มีความรู้ สมรรถนะ และทักษะในการดำเนินงานเฝ้าระวังและควบคุมยาสูบ ประกอบกับพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 ได้ยกเลิกพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2535 และพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 ซึ่งได้ปรับปรุง แก้ไขจากกฎหมายเดิมในหลายประเด็น เช่น ห้ามขายหรือให้ซึ่งผลิตภัณฑ์ยาสูบแก่บุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์ ซึ่งเดิมกำหนดไว้ 18 ปีบริบูรณ์ เป็นต้น ดังนั้น สำนักงานป้องกันละบำบัดการติดยาเสพติด ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรุงเทพมหานคร และ คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบกรุงเทพมหานคร มีหน้าที่ขับเคลื่อนการดำเนินการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 และพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 จึงได้จัดทำ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผลิตภัณฑ์ยาสูบในพื้นที่กรุงเทพมหานครขึ้น เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานควบคุม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบให้มีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม

08090000/08090000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

-- 1. เพื่อจัดทำคู่มือพนักงานเจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบ 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบ ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ การบังคับใช้กฎหมายได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

จัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 143 คน ประกอบด้วย 1. กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 103 คน ดังนี้ ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการถึงระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเทศกิจ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ นักวิชาการสุขาภิบาล หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 2. ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 40 คน ดังนี้ 2.1 เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 20 คน 2.2 วิทยากร จำนวน 20 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
เป้าหมายที่ ๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๒.๒.๒ สร้างความภาคภูมิใจในตนเองและความเข้มแข็งทางจิตใจแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนในการป้องกันการใช้ยาและสารเสพติด

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-09-02)

50.00

2/9/2563 : 1.ได้ดำเนินกิจกรรมที่ 1 ประชุมจัดทำคู่มือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮออล์ พ.ศ.2551 และพระราช บัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 จำนวน 4 ครั้งเรียบร้อยแล้ว 2.ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการดำเนินกิจกรรมในโครงการฯ กิจกรรมที่ 2 ผลิตคู่มือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮออล์ พ.ศ.2551 และพระราช บัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 เปลี่ยนเป็นเดือน ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564 กิจกรรมที่ 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการและจัดอบรมฝึกปฏิบัติ เปลี่ยนเป็นเดือน กันยายน2563 - มีนาคม 2564 รายละเอียดตามหนังสือ ด่วนที่สุดที่ กท 0709/1291 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ : - ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการดำเนินกิจกรรมในโครงการฯ รายละเอียดตามหนังสือ ด่วนที่สุดที่ กท 0709/1291 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2563

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-08-19)

50.00

19/8/2563 : 1. กำหนดรูปแบบและรายละเอียดการจัดทำโครงการ 2. ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดการจัดกิจกรรม 3. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดกิจกรรม 4. แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินการและคณะกรรมการรับ - ส่งเงิน และเก็บรักษาเงิน 5. ทำบันทึกถึงหน่วยงานเพื่อขอรายชื่อคณะทำงานจัดทำคู่มือพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 และ พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 6. ดำเนินการจัดทำคำลั่งคณะทำงานจัดทำคู่มือพนักงานเจ้าหน้าที่ พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 และ พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 7. จัดทำหนังสือราชการส่งคำสั่งให้กับคณะทำงานฯ 8. ขอเลื่อนการดำเนินกิจกรรมในโครงการฯ ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องการควบคุมการระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 ในข้อ 6 ขอความร่วมมือ ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน งดการจัดกิจกรรมรวมคน หรือกิจกรรมที่จะทำให้มีคนรวมกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดจะดำเนินการในช่วงเดือนสิงหาคม 2563 แทน 9. ดำเนินการจัดทำร่างคู่มือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 10. ส่งหนังสือเชิญประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 และพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 1/2563 และ ครั้งที่ 2/2563 11.ส่งหนังสือเชิญประชุม ฯ ครั้งที่ 3 และ 4 และดำเนินการจัดประชุมครั้งที่ 3/2563 ในวันที่ 14 ส.ค.63 12.ขณะนี้อยู่ระหว่างการขออนุมัติขยายระยะเวลาการดำเนินกิจกรรมในโครงการฯถึงเดือน มีนาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ : -ขณะนี้อยู่ระหว่างการขออนุมัติขยายระยะเวลาการดำเนินกิจกรรมในโครงการฯถึงเดือน มีนาคม 2564

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-08-07)

50.00

7/8/2563 : 1. กำหนดรูปแบบและรายละเอียดการจัดทำโครงการ 2. ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดการจัดกิจกรรม 3. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดกิจกรรม 4. แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินการและคณะกรรมการรับ - ส่งเงิน และเก็บรักษาเงิน 5. ทำบันทึกถึงหน่วยงานเพื่อขอรายชื่อคณะทำงานจัดทำคู่มือพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 และ พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 6. ดำเนินการจัดทำคำลั่งคณะทำงานจัดทำคู่มือพนักงานเจ้าหน้าที่ พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 และ พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 7. จัดทำหนังสือราชการส่งคำสั่งให้กับคณะทำงานฯ 8. ขอเลื่อนการดำเนินกิจกรรมในโครงการฯ ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องการควบคุมการระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 ในข้อ 6 ขอความร่วมมือ ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน งดการจัดกิจกรรมรวมคน หรือกิจกรรมที่จะทำให้มีคนรวมกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดจะดำเนินการในช่วงเดือนสิงหาคม 2563 แทน 9. ดำเนินการจัดทำร่างคู่มือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 10. ส่งหนังสือเชิญประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 และพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 1/2563 และ ครั้งที่ 2/2563

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-07-16)

50.00

16/7/2563 : 1. กำหนดรูปแบบและรายละเอียดการจัดทำโครงการ 2. ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดการจัดกิจกรรม 3. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดกิจกรรม 4. แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินการและคณะกรรมการรับ - ส่งเงิน และเก็บรักษาเงิน 5. ทำบันทึกถึงหน่วยงานเพื่อขอรายชื่อคณะทำงานจัดทำคู่มือพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 และ พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 6. ดำเนินการจัดทำคำลั่งคณะทำงานจัดทำคู่มือพนักงานเจ้าหน้าที่ พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 และ พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 7. จัดทำหนังสือราชการส่งคำสั่งให้กับคณะทำงานฯ 8. ขอเลื่อนการดำเนินกิจกรรมในโครงการฯ ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องการควบคุมการระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 ในข้อ 6 ขอความร่วมมือ ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน งดการจัดกิจกรรมรวมคน หรือกิจกรรมที่จะทำให้มีคนรวมกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดจะดำเนินการในช่วงเดือนสิงหาคม 2563 แทน 9. ดำเนินการจัดทำร่างคู่มือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 10. ส่งหนังสือเชิญประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 และพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 1/2563 และ ครั้งที่ 2/2563

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-07-09)

50.00

9/7/2563 : 1. กำหนดรูปแบบและรายละเอียดการจัดทำโครงการ 2. ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดการจัดกิจกรรม 3. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดกิจกรรม 4. แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินการและคณะกรรมการรับ - ส่งเงิน และเก็บรักษาเงิน 5. ทำบันทึกถึงหน่วยงานเพื่อขอรายชื่อคณะทำงานจัดทำคู่มือพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 และ พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 6. ดำเนินการจัดทำคำลั่งคณะทำงานจัดทำคู่มือพนักงานเจ้าหน้าที่ พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 และ พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 7. จัดทำหนังสือราชการส่งคำสั่งให้กับคณะทำงานฯ 8. ขอเลื่อนการดำเนินกิจกรรมในโครงการฯ ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องการควบคุมการระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 ในข้อ 6 ขอความร่วมมือ ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน งดการจัดกิจกรรมรวมคน หรือกิจกรรมที่จะทำให้มีคนรวมกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดจะดำเนินการในช่วงเดือนสิงหาคม 2563 แทน 9. ดำเนินการจัดทำร่างคู่มือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 10. ส่งหนังสือเชิญประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 และพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 1/2563 และ ครั้งที่ 2/2563

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-06-19)

50.00

19/6/2563 : 1. กำหนดรูปแบบและรายละเอียดการจัดทำโครงการ 2. ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดการจัดกิจกรรม 3. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดกิจกรรม 4. แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินการและคณะกรรมการรับ - ส่งเงิน และเก็บรักษาเงิน 5. ทำบันทึกถึงหน่วยงานเพื่อขอรายชื่อคณะทำงานจัดทำคู่มือพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 และ พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 6. ดำเนินการจัดทำคำลั่งคณะทำงานจัดทำคู่มือพนักงานเจ้าหน้าที่ พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 และ พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 7. จัดทำหนังสือราชการส่งคำสั่งให้กับคณะทำงานฯ 8. ขอเลื่อนการดำเนินกิจกรรมในโครงการฯ ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องการควบคุมการระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 ในข้อ 6 ขอความร่วมมือ ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน งดการจัดกิจกรรมรวมคน หรือกิจกรรมที่จะทำให้มีคนรวมกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดจะดำเนินการในช่วงเดือนสิงหาคม 2563 แทน 9. ดำเนินการจัดทำร่างคู่มือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 10. ส่งหนังสือเชิญประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 และพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 1/2563 และ ครั้งที่ 2/2563

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-06-10)

50.00

10/6/2563 : 1. กำหนดรูปแบบและรายละเอียดการจัดทำโครงการ 2. ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดการจัดกิจกรรม 3. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดกิจกรรม 4. แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินการและคณะกรรมการรับ - ส่งเงิน และเก็บรักษาเงิน 5. ทำบันทึกถึงหน่วยงานเพื่อขอรายชื่อคณะทำงานจัดทำคู่มือพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 และ พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 6. ดำเนินการจัดทำคำลั่งคณะทำงานจัดทำคู่มือพนักงานเจ้าหน้าที่ พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 และ พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 7. จัดทำหนังสือราชการส่งคำสั่งให้กับคณะทำงานฯ 8. ขอเลื่อนการดำเนินกิจกรรมในโครงการฯ ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องการควบคุมการระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 ในข้อ 6 ขอความร่วมมือ ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน งดการจัดกิจกรรมรวมคน หรือกิจกรรมที่จะทำให้มีคนรวมกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดจะดำเนินการในช่วงเดือนสิงหาคม 2563 แทน 9. ดำเนินการจัดทำร่างคู่มือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 10. ส่งหนังสือเชิญประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 และพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 1/2563 และ ครั้งที่ 2/2563

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 48.00 (2020-05-08)

48.00

8/5/2563 : 1. กำหนดรูปแบบและรายละเอียดการจัดทำโครงการ 2. ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดการจัดกิจกรรม 3. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดกิจกรรม 4. แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินการและคณะกรรมการรับ - ส่งเงิน และเก็บรักษาเงิน 5. ทำบันทึกถึงหน่วยงานเพื่อขอรายชื่อคณะทำงานจัดทำคู่มือพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 และ พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 6. ดำเนินการจัดทำคำลั่งคณะทำงานจัดทำคู่มือพนักงานเจ้าหน้าที่ พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 และ พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 7. จัดทำหนังสือราชการส่งคำสั่งให้กับคณะทำงานฯ 8. ขอเลื่อนการดำเนินกิจกรรมในโครงการฯ ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องการควบคุมการระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 ในข้อ 6 ขอความร่วมมือ ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน งดการจัดกิจกรรมรวมคน หรือกิจกรรมที่จะทำให้มีคนรวมกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดจะดำเนินการในช่วงเดือนสิงหาคม 2563 แทน 9. ดำเนินการจัดทำร่างคู่มือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 48.00 (2020-04-20)

48.00

20/4/2563 : 1. กำหนดรูปแบบและรายละเอียดการจัดทำโครงการ 2. ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดการจัดกิจกรรม 3. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดกิจกรรม 4. แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินการและคณะกรรมการรับ - ส่งเงิน และเก็บรักษาเงิน 5. ทำบันทึกถึงหน่วยงานเพื่อขอรายชื่อคณะทำงานจัดทำคู่มือพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 และ พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 6. ดำเนินการจัดทำคำลั่งคณะทำงานจัดทำคู่มือพนักงานเจ้าหน้าที่ พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 และ พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 7. จัดทำหนังสือราชการส่งคำสั่งให้กับคณะทำงานฯ 8. ขอเลื่อนการดำเนินกิจกรรมในโครงการฯ ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องการควบคุมการระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 ในข้อ 6 ขอความร่วมมือ ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน งดการจัดกิจกรรมรวมคน หรือกิจกรรมที่จะทำให้มีคนรวมกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดจะดำเนินการในช่วงเดือนสิงหาคม 2563 แทน 9. ดำเนินการจัดทำร่างคู่มือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-04-08)

45.00

8/4/2563 : 1. กำหนดรูปแบบและรายละเอียดการจัดทำโครงการ 2. ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดการจัดกิจกรรม 3. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดกิจกรรม 4. แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินการและคณะกรรมการรับ - ส่งเงิน และเก็บรักษาเงิน 5. ทำบันทึกถึงหน่วยงานเพื่อขอรายชื่อคณะทำงานจัดทำคู่มือพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 และ พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 6. ดำเนินการจัดทำคำลั่งคณะทำงานจัดทำคู่มือพนักงานเจ้าหน้าที่ พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 และ พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 7. จัดทำหนังสือราชการส่งคำสั่งให้กับคณะทำงานฯ 8. ขอเลื่อนการดำเนินกิจกรรมในโครงการฯ ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องการควบคุมการระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 ในข้อ 6 ขอความร่วมมือ ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน งดการจัดกิจกรรมรวมคน หรือกิจกรรมที่จะทำให้มีคนรวมกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดจะดำเนินการในช่วงเดือนสิงหาคม 2563 แทน

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-03-17)

45.00

17/3/2563 : 1. กำหนดรูปแบบและรายละเอียดการจัดทำโครงการ 2. ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดการจัดกิจกรรม 3. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดกิจกรรม 4. แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินการและคณะกรรมการรับ - ส่งเงิน และเก็บรักษาเงิน 5. ทำบันทึกถึงหน่วยงานเพื่อขอรายชื่อคณะทำงานจัดทำคู่มือพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 และ พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 6. ดำเนินการจัดทำคำลั่งคณะทำงานจัดทำคู่มือพนักงานเจ้าหน้าที่ พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 และ พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 7. จัดทำหนังสือราชการส่งคำสั่งให้กับคณะทำงานฯ

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-10)

40.00

10/3/2563 : 1. กำหนดรูปแบบและรายละเอียดการจัดทำโครงการ 2. ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดการจัดกิจกรรม 3. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดกิจกรรม 4. แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินการและคณะกรรมการรับ - ส่งเงิน และเก็บรักษาเงิน 5. ทำบันทึกถึงหน่วยงานเพื่อขอรายชื่อคณะทำงานจัดทำคู่มือพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 และ พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 6. ดำเนินการจัดทำคำลั่งคณะทำงานจัดทำคู่มือพนักงานเจ้าหน้าที่ พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 และ พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-21)

40.00

21/2/2563 : 1. กำหนดรูปแบบและรายละเอียดการจัดทำโครงการ 2. ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดการจัดกิจกรรม 3. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดกิจกรรม 4. แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินการและคณะกรรมการรับ - ส่งเงิน และเก็บรักษาเงิน 5. ทำบันทึกถึงหน่วยงานเพื่อขอรายชื่อคณะทำงานจัดทำคู่มือพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 และ พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 6. ดำเนินการจัดทำคำลั่งคณะทำงานจัดทำคู่มือพนักงานเจ้าหน้าที่ พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 และ พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-11)

40.00

11/2/2563 : 1. กำหนดรูปแบบและรายละเอียดการจัดทำโครงการ 2. ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดการจัดกิจกรรม 3. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดกิจกรรม 4. แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินการและคณะกรรมการรับ - ส่งเงิน และเก็บรักษาเงิน 5. ทำบันทึกถึงหน่วยงานเพื่อขอรายชื่อคณะทำงานจัดทำคู่มือพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 และ พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 6. ดำเนินการจัดทำคำลั่งคณะทำงานจัดทำคู่มือพนักงานเจ้าหน้าที่ พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 และ พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(15) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-17)

40.00

17/1/2563 : 1. กำหนดรูปแบบและรายละเอียดการจัดทำโครงการ 2. ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดการจัดกิจกรรม 3. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดกิจกรรม 4. แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินการและคณะกรรมการรับ - ส่งเงิน และเก็บรักษาเงิน 5. ทำบันทึกถึงหน่วยงานเพื่อขอรายชื่อคณะทำงานจัดทำคู่มือพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 และ พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 6. ดำเนินการจัดทำคำลั่งคณะทำงานจัดทำคู่มือพนักงานเจ้าหน้าที่ พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 และ พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(16) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-01-08)

35.00

8/1/2563 : 1. กำหนดรูปแบบและรายละเอียดการจัดทำโครงการ 2. ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดการจัดกิจกรรม 3. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดกิจกรรม 4. แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินการและคณะกรรมการรับ - ส่งเงิน และเก็บรักษาเงิน 5. ทำบันทึกถึงหน่วยงานเพื่อขอรายชื่อคณะทำงานจัดทำคู่มือพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 และ พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(17) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-16)

30.00

16/12/2562 :1. กำหนดรูปแบบและรายละเอียดการจัดทำโครงการ 2. ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดการจัดกิจกรรม 3. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดกิจกรรม 4. แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินการและคณะกรรมการรับ - ส่งเงิน และเก็บรักษาเงิน

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(18) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-06)

15.00

6/12/2562 : 1. กำหนดรูปแบบและรายละเอียดการจัดทำโครงการ 2. ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดการจัดกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(19) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-22)

10.00

22/11/2562 : 1. กำหนดรูปแบบและรายละเอียดการจัดทำโครงการ ิิิิิิิิิิิิิิิิ 2. ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดการจัดกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(20) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-28)

5.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามขั้นตอน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:กำหนดรูปแบบ และรายละเอียดการจัดทำกิจกรรมเพื่อจัดทำโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดการจัดกิจกรรม
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 3
:กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดกิจกรรม
:10%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 4
:แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินการและคณะกรรมการรับ - ส่งเงินและเก็บรักษาเงิน
:5%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 5
:จัดกิจกรรมที่ 1 ประชุมจัดทำคู่มือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย ตาม พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 และ พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560
:25%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 6
:จัดกิจกรรมที่ 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการและฝึกอบรมฝึกปฏิบัติ
:25%
เริ่มต้น :2020-02-01
สิ้นสุด :2020-02-01
ขั้นตอน 7
:จัดกิจกรรมที่ 3 การติดตามและประเมินผล
:10%
เริ่มต้น :2020-02-01
สิ้นสุด :2020-02-01
ขั้นตอน 8
:จัดทำสรุปผลการดำเนินงานเสนอผู้บริหาร
:10%
เริ่มต้น :2020-08-01
สิ้นสุด :2020-08-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 08000000-3732

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 08000000-3732

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0800-0897

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานครที่ร่วมดำเนินการ (ผลลัพธ์)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 85.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
11.93

100 / 100
2
50.46

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **