ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด : 09000000-4093

สำนักการศึกษา : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางกัลย์สุดา พิมพ์ดี

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ สู่การปฏิบัติ โดยกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไปและสำนักงาน ป.ป.ช. เป็นผู้กำกับดูและยุทธศาสตร์ฯ กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการขับเคลื่อนลงสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร และกำหนดการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต หลักธรรมาภิบาล และเพื่อแก้ไขปัญหาการทุจริตของประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติฯ เป็นการสร้างกลไกของรัฐในการแก้ไขปัญหาการทุจริต ตลอดจนให้การสนับสนุนองค์กรอิสระและภาคประชาสังคมกับการมีส่วนร่วมกับภาครัฐในการตรวจสอบความโปร่งใส และการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อเป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติฯ ตามนโยบายรัฐบาลให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และเพื่อเป็นการสนับสนุนและเพิ่มศักยภาพให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและผู้เกี่ยวข้อง ให้สามารถนำกระบวนการลูกเสือช่อสะอาดไปปรับใช้ในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ สำนักการศึกษาโดยกองพัฒนาข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร (กลุ่มงานพัฒนาผู้นำลูกเสือและยุวกาชาด)จึงได้จัดทำโครงการการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาดขึ้น

09130000/09130000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๒.๑ เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครและผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจหลักการของ ป.ป.ช. ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ ป.ป.ช. ได้ และสามารถ ขับเคลื่อนลงสู่สถานศึกษาได้อย่างเป็นระบบและเกิดผลสัมฤทธิ์ เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนต่อการสร้างจิตสำนึก และ ความตระหนักในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้แก่นักเรียนหรือเยาวชนในสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร ๒.๒ เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครและผู้เกี่ยวข้อง สามารถใช้กระบวนการลูกเสือช่อสะอาดเป็นเครื่องมือในการสร้างพลเมืองดีของประเทศ ๒.๓ สถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครจำนวน ๔๓๗ แห่ง สามารถเสนอขอรับธงเขียว ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการปลอดการทุจริตคอร์รัปชันจากสำนักงาน ป.ป.ช. ครบทุกแห่งหลังจากผ่านการฝึกอบรมแล้ว ๔ เดือน

เป้าหมายของโครงการ

จัดฝึกอบรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร และข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องโดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น๓๖๐ คนดังนี้ ๑ ด้านปริมาณ เป้าหมายหลักข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครและข้าราชการ-กรุงเทพมหานครสามัญที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้อง จำนวน ๒๔๐ คน ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน ๑๒๐ คน ดังนี้ ๑.เจ้าหน้าที่ดำเนินการ ๒๔ คน (๖ คน/รุ่น) ๒.วิทยากรทั้งสิ้น ๙๖ คน (๒๔ คน/รุ่น) - คณะวิทยากรผู้ให้การอบรม จำนวน ๒๔ คน ประกอบด้วย - ผู้อำนวยการฝึกอบรม ๑ คน -รองผู้อำนวยการฝึกอบรม ๑ คน -วิทยากรบรรยายและแบ่งกลุ่ม ๑๐ คน -วิทยากรประจำหมู่ (๖ หมู่) ๖ คน -วิทยากรสนับสนุน ๖ คน ๒ ด้านคุณภาพ กรุงเทพมหานครสามารถแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ สู่การปฏิบัติ ในสถานศึกษาตามยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)โดยใช้กระบวนการลูกเสือช่อสะอาดในการพัฒนาศักยภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครให้สามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตของประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติฯ เป็นการสร้างกลไกของรัฐในการแก้ไขปัญหาการทุจริต ตลอดจนให้การสนับสนุนองค์กรอิสระและภาคประชาสังคมกับการมีส่วนร่วมกับภาครัฐในการตรวจสอบความโปร่งใส และการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
๓.๓.๒.๓ ผู้เรียนมีชั่วโมงเข้าเรียนครบตามโครงสร้างเวลาเรียนของหลักสูตรแกนกลาง

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-04-15)

100.00

15/4/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้วโดยมีการฝึกอบรมทั้งหมด 4 รุ่น ดังนี้ รุ่นที่ 1 จำนวน 41 คน วัน10 - 12 มกราคม 2563 รุ่นที่ 2 จำนวน 61 คน วัน17 - 19 มกราคม 2563 รุ่นที่ 3 จำนวน 41 คน วัน 7 - 9 กุมภาพันธ์ 2563 รุ่นที่ 4 จำนวน 41 คน วัน 14 - 16 กุมภาพันธ์ 2563 รวมทั้งสิ้น 220 คน บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในโครงการฯ ณ โรงเเรมสีดารัสอร์ท จังหวัดนครนายก

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-03-11)

80.00

11/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-02-11)

60.00

11/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝึกอบรมรุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 14 - 16 ก.พ. 63 ณ สีดารีสอร์ท จังหวัดนครนายก

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-01-13)

50.00

13/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝึกอบรมรุ่นที่ 2 วันที่ 17 - 19 มกราคม 2563 ณ โรงเเรมสีดารีสอร์ท อ.เมือง จังหวัดนครนายก

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-09)

15.00

9/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..จัดทำคำสั่งผู้เข้ารับการฝึกอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-11)

10.00

11/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำคำสั่งแต่งตั้งวิทยากร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-17)

5.00

17/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอเงินงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ และผู้เข้ารับการฝึกอบรม
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:เวียนคำสั่งแต่ง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกอบรม
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการฝึกอบรม
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:สรุปรายงานผล
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 09000000-4093

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 09000000-4093

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0900-0989

ตัวชี้วัด : ร้อยละของนักเรียนมีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **