ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการการฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษบุคลากรทางการลูกเสือ : 09000000-4094

สำนักการศึกษา : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายสวัสดิ์ หวานสูงเนิน

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

กิจการลูกเสือเป็นขบวนการที่ฝึกให้เยาวชนของชาติได้พัฒนาทางกาย สติปัญญา จิตใจ สังคม และจริยธรรม ส่งผลให้รับผิดชอบ บำเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์ และมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ดังนั้น การพัฒนาบุคลากรทางด้านลูกเสือให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพื่อที่จะได้นำความรู้ความเข้าใจ และทักษะทางลูกเสือไปวางแผนการฝึกอบรม และพัฒนาเยาวชนของชาติ จึงมีความจำเป็นที่บุคลากรทางการลูกเสือ ต้องมีความรู้ และทักษะในวิชาเฉพาะทางด้านลูกเสือ เช่น วิชาบุกเบิก ซึ่งเป็นการกล่าวถึง การเบิกทางหรือ การเปิดทางเพื่อให้เกิดความสะดวก ปลอดภัยแก่ตัวเองและผู้ที่จะตามมาภายหลัง เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้สอดคลองกับกิจกรรมลูกเสือ เช่น การทำสะพานข้ามน้ำ ข้ามเหว การปีนป่าย การสร้างฐานกิจกรรมสิ่งต่าง ๆ ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวนี้จำเป็นต้องทราบถึงวิธีใช้อุปกรณ์เพื่อทำให้เกิดความปลอดภัย ในการนี้ จึงจัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษวิชาบุกเบิก เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ได้พัฒนาทักษะการใช้อุปกรณ์ เช่น เชือก รอก สมอบก และไม้ ให้สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมในโรงเรียนและเกิดความปลอดภัยสูงสุด ตามแนวทางการฝึกอบรมของคณะกรรมการฝ่ายฝึกอบรม สำนักงานลูกเสือแห่งชาติขึ้น

09130000/09130000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือมีความรู้ มีทักษะวิชาพิเศษวิชาบุกเบิกเพิ่มขึ้น และสามารถ จัดการเรียนรู้โดยใช้วิชาบุกเบิกในโรงเรียนได้อย่างถูกต้อง และมีคุณภาพ 2 เพื่อให้บุคลากรทางการลูกเสือได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และ มีศักยภาพในวิชาบุกเบิกที่สูงขึ้น 3 เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรทางการลูกเสือ ได้รับคุณวุฒิวิชาทักษะเฉพาะทางของลูกเสือ ในวิชาบุกเบิก แล้วสามารถนำไปถ่ายทอดได้ ๓. เป้าหมาย

เป้าหมายของโครงการ

ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๑๐ คน ประกอบด้วย กลุ่มเป้าหมาย ผู้เข้ารับการฝึกอบรมซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่ได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ ๒ ท่อน ของลูกเสือประเภทใดประเภทหนึ่งมาแล้ว จำนวน ๘๐ คน ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน ๓๐ คน ดังนี้ ๑) เจ้าหน้าที่ดำเนินการ ๗ คน ๒) วิทยากรทั้งสิ้น ๒๓ คน - คณะวิทยากรผู้ให้การอบรม จำนวน ๒๐ - ๒๕ คน ประกอบด้วย - ผู้อำนวยการฝึกอบรม ๑ คน - รองผู้อำนวยการฝึกอบรม ๑ คน - วิทยากรบรรยาย ๗ คน - วิทยากรประจำหมู่ (๘ หมู่) ๘ คน - วิทยากรสนับสนุน ๖ คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-14)

100.00

14/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-08-11)

60.00

11/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำคำสั่งผู้เข้ารับการฝึกอบรม

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-07-10)

20.00

10/7/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...สถาการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสฌคโรน่า 2019 covid-19 ซึ่งได้ขออนุมัติเลื่อนโครงการรายละเอียดตามหนังสือ ที่ กท 0807/2606 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563 เรื่องขอชะลอการดำเนินโครงการฯทั้งนี้โครงการได้ดำเนินถึงขั้นตอนทำคั่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมเรียบร้ออยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 covid-19 ส่งผลให้ต้องชะลอโครงการฯ

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-06-15)

15.00

2020-6-15 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...สถาการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสฌคโรน่า 2019 covid-19 ซึ่งได้ขออนุมัติเลื่อนโครงการรายละเอียดตามหนังสือ ที่ กท 0807/2606 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563 เรื่องขอชะลอการดำเนินโครงการฯทั้งนี้โครงการได้ดำเนินถึงขั้นตอนทำคั่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมเรียบร้ออยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสฌคโรน่า 2019 covid-19 ส่งผลให้ต้องชะลอโครงการฯขอชะลอโครงการ

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-05-12)

15.00

12/5/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...สถาการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสฌคโรน่า 2019 covid-19 ซึ่งได้ขออนุมัติเลื่อนโครงการรายละเอียดตามหนังสือ ที่ กท 0807/2606 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563 เรื่องขอชะลอการดำเนินโครงการฯทั้งนี้โครงการได้ดำเนินถึงขั้นตอนทำคั่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมเรียบร้ออยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสฌคโรน่า 2019 covid-19 ส่งผลให้ต้องชะลอโครงการฯ

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-04-02)

15.00

2/4/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...สถาการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสฌคโรน่า 2019 covid-19 ซึ่งได้ขออนุมัติเลื่อนโครงการรายละเอียดตามหนังสือ ที่ กท 0807/2606 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563 เรื่องขอชะลอการดำเนินโครงการฯทั้งนี้โครงการได้ดำเนินถึงขั้นตอนทำคั่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมเรียบร้ออยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสฌคโรน่า 2019 covid-19 ส่งผลให้ต้องชะลอโครงการฯ

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-03-11)

15.00

11/3/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์โรคระบาดไสรัส COVID-19

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-02-11)

15.00

11/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รับสมัครผู้เข้ารับการอบรม

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-01-13)

10.00

13/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-09)

10.00

9/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วางแผนวิทยากรในการฝึกอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-11)

10.00

11/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วางแผนกำหนดคุณสมบัติวิทยากร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-17)

5.00

17/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาข้อมูลโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติเงินงวด
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:รับสมัครและรวบรวมรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:วางแผนจัดวิทยากรแต่ละหลักสูตร
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ เอกสารประกอบการฝึกอบรม
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ วิทยากร
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:จัดทำหนังสือเชิญวิทยากร
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 8
:จัดทำคำสั่งผู้เข้ารับการฝึกอบรม
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 9
:เวียนแจ้งคำสั่งวิทยากรและ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 10
:เชิญวิทยากรประชุม
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 11
:ดำเนินการฝึกอบรม
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 12
:ประเมินผลการพัฒนา สรุปรายงานผู้บริหารทราบ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 13
:ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 09000000-4094

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 09000000-4094

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0900-0987

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการประจำพื้นฐานของสำนักการศึกษา

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 12.9900

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
12.99

100 / 100
3
28.40

100 / 50
4
0.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **