ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

เพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร : 09000000-4114

สำนักการศึกษา : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวนุสรา พูลสุด โทร. 3422

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครทุกปีที่ผ่านมา พบว่า ส่วนใหญ่มีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าร้อยละ 50 ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเร่งดำเนินการช่วยเหลือและพัฒนาให้โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามสภาพปัญหาของสถานศึกษาและผู้เรียน

09110120/09110120

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเสริมสร้างความพร้อมในรายวิชาหลักที่ใช้ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

ด้านปริมาณ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 ทุกคน ได้เรียนเสริมแบบเข้ม 4 วิขา ได้แก่ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ด้านคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 สูงกว่าปีการศึกษา 2561 มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ดังนี้ - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีจำนวนโรงเรียนที่คะแนนเฉลี่ย O-NET ปีการศึกษา 2562 สูงกว่าปีการศึกษา 2561 ไม่น้อยกว่า 215 โรงเรียน - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีจำนวนโรงเรียนที่คะแนนเฉลี่ย O-NET ปีการศึกษา 2562 สูงกว่า ปีการศึกษา 2561 ไม่น้อยกว่า 54 โรงเรียน - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีจำนวนโรงเรียนที่คะแนนเฉลี่ย O-NET ปีการศึกษา 2562 สูงกว่า ปีการศึกษา 2561 ไม่น้อยกว่า 4 โรงเรียน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-05-08)

100.00

8/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสรุปการติดตามประเมินผลจากการดำเนินโครงการ ดังนี้ จากตัวชี้วัดความสำเร็จที่กำหนด คือ จำนวนโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 สูงกว่าปีการศึกษา 2561 ค่าเป้าหมายร้อยละ 50 นั้น เมื่อพิจารณาจากผลการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 พบว่ามีรายละเอียดดังนี้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 - รายวิชาภาษาไทย จำนวนโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าปีการศึกษา 2561 มี 27 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 6.26 - รายวิชาภาษาอังกฤษ จำนวนโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าปีการศึกษา 2561 มี 31 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 7.19 - รายวิชาคณิตศาสตร์ จำนวนโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าปีการศึกษา 2561 มี 91 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 21.11 - รายวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวนโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าปีการศึกษา 2561 มี 49 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 11.37 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 - รายวิชาภาษาไทย จำนวนโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าปีการศึกษา 2561 มี 67 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 61.46 - รายวิชาภาษาอังกฤษ จำนวนโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าปีการศึกษา 2561 มี 104 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 95.41 - รายวิชาคณิตศาสตร์ จำนวนโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าปีการศึกษา 2561 มี 6 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 5.50 - รายวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวนโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าปีการศึกษา 2561 มี 1 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 0.92 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 - รายวิชาภาษาไทย ไม่มีจำนวนโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าปีการศึกษา 2561 คิดเป็นร้อยละ 0.00 - รายวิชาภาษาอังกฤษ จำนวนโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าปีการศึกษา 2561 มี 2 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 22.22 - รายวิชาคณิตศาสตร์ จำนวนโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าปีการศึกษา 2561 มี 1 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 11.11 - รายวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวนโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าปีการศึกษา 2561 มี 1 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 11.11 - รายวิชาสังคมศึกษา จำนวนโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าปีการศึกษา 2561 มี 4 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 44.44 จากผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 พบว่าจำนวนโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าปีการศึกษา 2561 คิดเป็นร้อยละเฉลี่ย 22.93 ซึ่งไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ทั้งนี้ เนื่องจากในแต่ละปีการศึกษานั้นคะแนนเฉลี่ยมีการเปลี่ยนแปลงทั้งสูงขึ้นและลดลงในทุกๆ วิชาที่สอบทั้งระดับกรุงเทพมหานคร และระดับประเทศที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงอาจวิเคราะห์ได้ว่าการที่คะแนนเพิ่มสูงขึ้นหรือลดต่ำลงนั้น ปัจจัยสำคัญหนึ่งเป็นผลมาจากความยากง่ายของข้อสอบรายข้อในแต่ละปีการศึกษา ทั้งนี้ หากพิจารณาจากผลต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยรายวิชาระดับโรงเรียนกับคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ เปรียบเทียบ 2 ปีการศึกษา จะแสดงถึงพัฒนาการของแต่ละโรงเรียน ดังนี้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 - รายวิชาภาษาไทย จำนวนโรงเรียนที่มีพัฒนาการจากปีการศึกษา 2561 มี 240 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 55.68 - รายวิชาภาษาอังกฤษ จำนวนโรงเรียนที่มีพัฒนาการจากปีการศึกษา 2561 มี 142 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 32.95 - รายวิชาคณิตศาสตร์ จำนวนโรงเรียนที่มีพัฒนาการจากปีการศึกษา 2561 มี 264 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 61.25 - รายวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวนโรงเรียนที่มีพัฒนาการจากปีการศึกษา 2561 มี 224 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 52.44 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 - รายวิชาภาษาไทย จำนวนโรงเรียนที่มีพัฒนาการจากปีการศึกษา 2561 มี 55 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 50.46 - รายวิชาภาษาอังกฤษ จำนวนโรงเรียนที่มีพัฒนาการจากปีการศึกษา 2561 มี 39 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 35.78 - รายวิชาคณิตศาสตร์ จำนวนโรงเรียนที่มีพัฒนาการจากปีการศึกษา 2561 มี 47 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 43.11 - รายวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวนโรงเรียนที่มีพัฒนาการจากปีการศึกษา 2561 มี 90 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 82.57 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 - รายวิชาภาษาไทย จำนวนโรงเรียนที่มีพัฒนาการจากปีการศึกษา 2561 มี 6 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 66.67 - รายวิชาภาษาอังกฤษ จำนวนโรงเรียนที่มีพัฒนาการจากปีการศึกษา 2561 มี 6 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 66.67 - รายวิชาคณิตศาสตร์ จำนวนโรงเรียนที่มีพัฒนาการจากปีการศึกษา 2561 มี 6 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 66.67 - รายวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวนโรงเรียนที่มีพัฒนาการจากปีการศึกษา 2561 มี 4 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 44.44 - รายวิชาสังคมศึกษา จำนวนโรงเรียนที่มีพัฒนาการจากปีการศึกษา 2561 มี 4 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 44.44 ร้อยละของจำนวนโรงรียนที่มีพัฒนาการจากปีการศึกษา 2561 คิดเป็นร้อยละเฉลี่ย 54.09

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-04-08)

95.00

8/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสรุปผลการดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-03-04)

95.00

4/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนโรงเรียนรายงานสรุปผลการดำเนินการสอนเสริมแบบเข้ม

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-02-05)

95.00

5/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนโรงเรียนรายงานสรุปผลการดำเนินการสอนเสริมแบบเข้ม

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-01-31)

70.00

31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนโรงเรียนดำเนินการสอนเสริมแบบเข้ม เสร็จสิ้นในเดือนมกราคม 2563 และจะสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 1 -2 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศผลในวันที่ 25 - 26 มีนาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-01-08)

75.00

8/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนโรงเรียนดำเนินการสอนเสริมแบบเข้มและ สนศ. ติดตามการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-12-14)

50.00

14/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนโรงเรียนดำเนินการสอนเสริมแบบเข้ม และสำนักการศึกษาลงตรวจเยี่ยมการดำเนินการของโรงเรียน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-11-11)

30.00

11/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน โรงเรียนเริ่มดำเนินการสอนเสริมแบบเข้ม และสำนักการศึกษาดำเนินการวางแผนเพื่อตรวจเยี่ยมโรงเรียน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-10-21)

30.00

21/10/2562 : ขออนุมัติโครงการและเงินประจำงวดแล้ว สยศ. ส่งแนวทางชี้แจงการดำเนินการให้สำนักงานเขตแล้ว และอยู่ระหว่างขั้นตอนการโอนงบประมาณให้สำนักงานเขต และโรงเรียนจัดทำแผนการสอนเสริมเพื่อเสนอ ผอ. เขต อนุมัติแผนทำการนอกเวลา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการและเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:โอนงบประมาณให้สำนักงานเขตดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประชุมชี้แจงหัวหน้าฝ่ายการศึกษา
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:โรงเรียนดำเนินการสอนเสริมแบบเข้มและสำนักการศึกษาติดตามการดำเนินงาน
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:โรงเรียนสรุปผลการดำเนินการสอนเสริมแบบเข้ม
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:สรุปผลการดำเนินโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 09000000-4114

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 09000000-4114

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0900-0987

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการประจำพื้นฐานของสำนักการศึกษา

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 12.99

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
12.99

100 / 100
3
28.40

100 / 50
4
0.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **