ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการเปิดการจัดการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) สำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร : 09000000-4122

สำนักการศึกษา : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายกิติพงศ์ ทองพวา โทร 3427

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษสามารถเข้าศึกษาภาคบังคับในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

09140000/09140000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษสามารถเข้าศึกษาภาคบังคับในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

ให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษสามารถเข้าศึกษาภาคบังคับในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๑ การกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๑.๒ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครทุกแห่งสามารถให้บริการการศึกษาส?าหรับ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-29)

100.00

29/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้วคณะกรรมการพิจารณาความพร้อมการจัดการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันพุธที่ 23 กันยายน 2563 ประกอบด้วย 1. โรงเรียนวัดคฤหบดี(จันทรสถิตย์) สำนักงานเขตบางพลัด 2. โรงเรียนฉิมพลี สำนักงานเขตตลิ่งชัน 3. โรงเรียนวัดลำต้อยติ่ง สำนักงานเขตหนองจอก 4. โรงเรียนวัดใหม่เจริญราษฎร์ สำนักงานเขตหนองจอก 5. โรงเรียนวัดลานบุญ สำนักงานเขตลาดกระบัง 6. โรงเรียนวัดราชโกษา สำนักงานเขตลาดกระบัง 7. โรงเรียนบางแคเหนือ(ชั้น จำนงค์ ฉ่องสวนอ้อยอนุสรณ์) สำนักงานเขตบางแค 8. โรงเรียนรัตนจีนะอุทิศ สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ ทำให้ปีการศึกษา 2563 มีโรงเรียนที่เปิดการจัดการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม) จำนวน 147 โรงเรียน 6. หนังสือสำนักการศึกษา ด่วนที่สุด ที่ กท 0808/8358 ลงวันที่ 28 กันยายน 2563 เรื่อง การจัดการศึกษาพิเศษในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-08-31)

95.00

31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อการจัดทำประกาศโรงเรียนการเปิดการจัดการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) สำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-06-12)

55.00

12/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมการพิจารณาการเปิดการจัดการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จึงส่งผลให้ไม่สามารถตรวจเยี่ยมโรงเรียนได้

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 53.00 (2020-05-12)

53.00

12/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมการเชิญประชุมพิจารณาการเปิดการจัดการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม) ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) จึงส่งผลให้ไม่สามารถตรวจเยี่ยมโรงเรียนได้

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-01)

50.00

1/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เชิญประชุมพิจารณาการเปิดการจัดการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019(COVID-19)) ทำให้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนไม่ได้

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-03-03)

35.00

3/3/2563 : การเปิดการจัดการศึกษาพิเสษ (เรียนร่วม) ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร อยู่ในขั้นตอนเจ้าหน้าที่เตรียมข้อมูลการลงตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่แจ้งความประสงค์ขอเปิดสอนการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วมเพื่อนำมาพิจารณาตามเกณฑ์ ซึ่งมีโรงเรียนที่แจ้งความประสงค์เข้ามาจำนวน 8 โรงเรียน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 27.00 (2020-02-11)

27.00

11/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน.รวบรวมข้อมูลจากการสำรวจความต้องการของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่มีความประสงค์จะขอเปิดสอนการจัดการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) เพื่อนำมาพิจารณาในการขอเปิดสอนการจัดการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-10)

25.00

10/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมข้อมูลจากการสำรวจความต้องการของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่มีความประสงค์จะขอเปิดสอนการจัดการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) เพื่อนำมาพิจารณาในการขอเปิดสอนการจัดการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) ต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-06)

20.00

6/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน จัดทำหนังสือเวียนแจ้งสำนักงานเขตเพื่อสำรวจโรงเรียนในสังกัดที่มีความประสงค์ขอเปิดสอนการจัดการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-07)

10.00

7/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนวางแผนเพื่อเตรียมแจ้งสำนักงานเขตสำหรับการสำรวจโรงเรียนในสังกัดที่มีความประสงค์ขอเปิดสอนการจัดการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-28)

10.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนวางแผนสำรวจโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่มีความประสงค์จะเปิดการจัดการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:แจ้งสำนักงานเขตเพื่อสำรวจโรงเรียนในสังกัดที่มีความประสงค์ขอเปิดสอนการจัดการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
:30%
เริ่มต้น :2019-12-02
สิ้นสุด :2019-12-02
ขั้นตอน 2
:พิจารณาโรงเรียนที่มีความประสงค์ขอเปิดสอนการจัดการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
:50%
เริ่มต้น :2020-02-03
สิ้นสุด :2020-02-03
ขั้นตอน 3
:เสนอปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อนำเรียนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนามในประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจัดการศึกษาพิเศษในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (เพิ่มเติม)
:20%
เริ่มต้น :2020-04-01
สิ้นสุด :2020-04-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 09000000-4122

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 09000000-4122

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0900-0992

ตัวชี้วัด : จำนวนของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่เปิดการจัดการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) สำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

ค่าเป้าหมาย จำนวนโรงเรียน (ไม่น้อยกว่า) : 2.0000

ผลงานที่ทำได้ จำนวนโรงเรียน (ไม่น้อยกว่า) : 8.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวนโรงเรียน (ไม่น้อยกว่า))
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
40.00

100 / 100
2
0.00

100 / 50
3
0.00

100 / 100
4
8.00

0 / 0

ตัวชี้วัด : จำนวนของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่เปิดการจัดการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) สำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

ค่าเป้าหมาย จำนวนโรงเรียน (ไม่น้อยกว่า) : 2.0000

ผลงานที่ทำได้ จำนวนโรงเรียน (ไม่น้อยกว่า) : 8.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวนโรงเรียน (ไม่น้อยกว่า))
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
40.00

0 / 0
2
0.00

100 / 50
3
0.00

100 / 100
4
8.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **