ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการเปิดการจัดการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) สำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร : 09000000-4122

สำนักการศึกษา : (2563)

55.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 55.00

นายกิติพงศ์ ทองพวา โทร 3427

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100.0000

หลักการและเหตุผล

เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษสามารถเข้าศึกษาภาคบังคับในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

09140000/09140000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษสามารถเข้าศึกษาภาคบังคับในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

ให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษสามารถเข้าศึกษาภาคบังคับในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๑ การกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๑.๒ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครทุกแห่งสามารถให้บริการการศึกษาส?าหรับ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-06-12)

55.00

12/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมการพิจารณาการเปิดการจัดการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จึงส่งผลให้ไม่สามารถตรวจเยี่ยมโรงเรียนได้

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 53.00 (2020-05-12)

53.00

12/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมการเชิญประชุมพิจารณาการเปิดการจัดการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม) ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) จึงส่งผลให้ไม่สามารถตรวจเยี่ยมโรงเรียนได้

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-01)

50.00

1/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เชิญประชุมพิจารณาการเปิดการจัดการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019(COVID-19)) ทำให้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนไม่ได้

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-03-03)

35.00

3/3/2563 : การเปิดการจัดการศึกษาพิเสษ (เรียนร่วม) ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร อยู่ในขั้นตอนเจ้าหน้าที่เตรียมข้อมูลการลงตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่แจ้งความประสงค์ขอเปิดสอนการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วมเพื่อนำมาพิจารณาตามเกณฑ์ ซึ่งมีโรงเรียนที่แจ้งความประสงค์เข้ามาจำนวน 8 โรงเรียน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 27.00 (2020-02-11)

27.00

11/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน.รวบรวมข้อมูลจากการสำรวจความต้องการของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่มีความประสงค์จะขอเปิดสอนการจัดการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) เพื่อนำมาพิจารณาในการขอเปิดสอนการจัดการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-10)

25.00

10/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมข้อมูลจากการสำรวจความต้องการของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่มีความประสงค์จะขอเปิดสอนการจัดการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) เพื่อนำมาพิจารณาในการขอเปิดสอนการจัดการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) ต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-06)

20.00

6/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน จัดทำหนังสือเวียนแจ้งสำนักงานเขตเพื่อสำรวจโรงเรียนในสังกัดที่มีความประสงค์ขอเปิดสอนการจัดการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-07)

10.00

7/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนวางแผนเพื่อเตรียมแจ้งสำนักงานเขตสำหรับการสำรวจโรงเรียนในสังกัดที่มีความประสงค์ขอเปิดสอนการจัดการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-28)

10.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนวางแผนสำรวจโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่มีความประสงค์จะเปิดการจัดการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:แจ้งสำนักงานเขตเพื่อสำรวจโรงเรียนในสังกัดที่มีความประสงค์ขอเปิดสอนการจัดการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
:30%
เริ่มต้น :2019-12-02
สิ้นสุด :2019-12-02
ขั้นตอน 2
:พิจารณาโรงเรียนที่มีความประสงค์ขอเปิดสอนการจัดการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
:50%
เริ่มต้น :2020-02-03
สิ้นสุด :2020-02-03
ขั้นตอน 3
:เสนอปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อนำเรียนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงนามในประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจัดการศึกษาพิเศษในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (เพิ่มเติม)
:20%
เริ่มต้น :2020-04-01
สิ้นสุด :2020-04-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 09000000-4122

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 09000000-4122

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0900-0992

ตัวชี้วัด : จำนวนของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่เปิดการจัดการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) สำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

ค่าเป้าหมาย จำนวนโรงเรียน (ไม่น้อยกว่า) : 2.0000

ผลงานที่ทำได้ จำนวนโรงเรียน (ไม่น้อยกว่า) : 40.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวนโรงเรียน (ไม่น้อยกว่า))
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
40.00

100 / 100
2
0.00

100 / 50
3
0.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

ตัวชี้วัด : จำนวนของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่เปิดการจัดการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) สำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

ค่าเป้าหมาย จำนวนโรงเรียน (ไม่น้อยกว่า) : 2.0000

ผลงานที่ทำได้ จำนวนโรงเรียน (ไม่น้อยกว่า) : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวนโรงเรียน (ไม่น้อยกว่า))
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
40.00

0 / 0
2
0.00

100 / 50
3
0.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **