ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์การสำนักการศึกษา : 09000000-4181

สำนักการศึกษา : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นฤมล ตันติ โทร 3415

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักการศึกษามีอำนาจหน้าที่ในงานด้านการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร โดยได้มีการปรับปรุงโครงสร้างและการแบ่งส่วนราชการภายในหน่วยงาน ดังนี้ สำนักงานเลขานุการ สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา สถาบันพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครกองคลัง หน่วยศึกษานิเทศก์ กองเทคโนโลยีการศึกษา และกองเสริมสร้างสมรรถนะนักเรียน โดยแต่ละส่วนราชการต่างปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจที่กำหนดไว้ในโครงสร้างของอำนาจหน้าที่ทั้งภารกิจหลักทางด้านการจัดการศึกษา และภารกิจสนับสนุน เพื่อจัดการศึกษาที่มีมาตรฐานสำหรับเด็กและเยาวชนในเมืองหลวงให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ พร้อมศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ทั้งในด้านวิชาการหรือวิชาชีพได้ ซึ่งการจะบรรลุผลตามเป้าหมายของหน่วยงานได้ ปัจจัยที่สำคัญคือบุคลากรในหน่วยงานต้องมีความพร้อมในการขับเคลื่อนภารกิจดังกล่าว มีความสามารถที่จะตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนชาวกรุงเทพมหานครได้ ดังนั้น จึงต้องมีการพัฒนาศักยภาพข้าราชการภายในหน่วยงานให้มีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับงานในหน้าที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ ลดข้อผิดพลาด เป็นการประหยัดงบประมาณ เวลา และกำลังคน สำนักงานเลขานุการจึงได้จัดทำโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์การสำนักการศึกษาให้มี การปฏิบัติงานที่ก้าวหน้าตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมาย ที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งมีความจำเป็นต่อการปฏิบัติงานและแนวคิดในการพัฒนาองค์กรแบบดิจิตอล เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างส่วนราชการในการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกัน

09010300/09010300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อเสริมสร้างวิสัยทัศน์ในการทำงานให้เป็นองค์กรแบบยุคดิจิตอล 2.2 เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีในหน่วยงานให้เกิดแผนการทำงานร่วมกัน สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแบบแผนปฏิบัติงานของสำนักการศึกษา 2.3 เพื่อเสริมสร้างความรู้ กฎ ระเบียบ ที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งมีความจำเป็นต่อการปฏิบัติงาน

เป้าหมายของโครงการ

3.1 ด้านคุณภาพ ข้าราชการกรุงเทพมหานครสังกัดสำนักการศึกษา มีแนวคิดในการทำงานที่ทันเหตุการณ์และมีความร่วมมือในการทำงาน 3.2 ด้านปริมาณ ผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 294 คน ประกอบด้วย กลุ่มเป้าหมาย - ข้าราชการกรุงเทพมหานครสังกัดสำนักการศึกษา จำนวน 264 คน ผู้เกี่ยวข้อง -เจ้าหน้าที่ จำนวน 25 คน - วิทยากร จำนวน 5 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-03-09)

100.00

9/3/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-02-07)

90.00

7/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...นำส่งเงินคืน รวบรวมเอกสารและขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายเพื่อชดใช้เงินยืมในราชการโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์การสำนักการศึกษา จัดทำรายงานผลการสัมมนาเสอนผู้บริหาร และส่งรายงาน สพข.2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-01-10)

60.00

10/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติยืมเงินใช้ในราชการเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ ดำเนินการจ้างเหมารถโดยสาร จำนวน 5 คัน และเตรียมเอกสารที่ใช้ในการสัมมนาฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-12-11)

40.00

11/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา และจัดเตรียมเอกสารในการสัมมนา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-11)

20.00

11/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานคณะวิทยากรและหนังสือเชิญวิทยากร เวียนแจ้งคำสั่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-30)

10.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเป้าหมายโครงการ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินโครงการฯ และจัดทำคำสั่งให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครสังกัดสำนักการศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ พร้อมจัดหาสถานที่ในการดำเนินโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขออนมัติเงินประจำงวด
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ประสานงานด้านวิทยากรและสถานที่
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:จัดทำคำสั่งรายชื่อผู้เข้ารับการสัมมนา
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการสัมมนา
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:สรุปและนำเสนอผลการดำเนินโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:ดำเนินการเบิกค่าใช้จ่าย
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 09000000-4181

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 09000000-4181

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0900-0987

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการโครงการประจำพื้นฐานของสำนักการศึกษา

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 12.9900

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
12.99

100 / 100
3
28.40

100 / 50
4
0.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **