ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก : 09000000-4211

สำนักการศึกษา : (2564)

90

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 90

นางพีระลัดดา เกษกี

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100

หลักการและเหตุผล

สำนักการศึกษาเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครซึ่งตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาและนโยบายดังกล่าว ดังนั้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 จึงกำหนดเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยที่ต้องพัฒนาเด็กตั้งแต่อายุ 4 – 6 ปี ให้มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ที่เหมาะสมกับวัย สามารถอยู่ในสังคมที่มีความแตกต่างระหว่างบุคคล เป็นการเตรียมความพร้อมที่จะเรียนรู้และสร้างรากฐานชีวิตเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติและมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา ๔4 หน่วยศึกษานิเทศก์จึงจัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย โดยมีจุดประสงค์เพื่อ สร้างความเข้าใจให้แก่ ศึกษานิเทศก์ หัวหน้าฝ่ายการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับแนวทางการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครโดย ดำเนินกิจกรรม 5 กิจกรรม ได้แก่ การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร เรื่อง การดำเนินกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และการประเมินพัฒนาการให้กับเด็กได้สอดคล้องกับพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน และการประชุมเพื่อจัดทำคู่มือแนวทางการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร การดำเนินโครงการดังกล่าวมีเป้าหมายสำคัญเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ให้มีความสมบูรณ์ แข็งแรง มีพัฒนาการทั้ง 4 ด้านสมวัย มีความพร้อมในการเรียนในระดับที่สูงขึ้นไป เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว หน่วยศึกษานิเทศก์จึงจัดทำกิจกรรมประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครขึ้น เพื่อเป็นการนิเทศติดตามเกี่ยวกับการดำเนินการวัดและประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย ของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 429 โรงเรียน เพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เป็นระบบ และสอดคล้องกับเป้าหมายที่กำหนดไว้

09040200/09040200

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อนิเทศติดตามกระบวนการวัดและประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยของครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครหลังการเข้ารับการอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 2. เพื่อประเมินผลการดำเนินการวัดและประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่เปิดทำการสอนในระดับปฐมวัย

เป้าหมายของโครงการ

ด้านปริมาณ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่เปิดสอนระดับปฐมวัย 429 โรงเรียนได้รับการประเมินคุณภาพด้านการประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย ด้านคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่เปิดสอนระดับปฐมวัย ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณภาพด้านการประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 80

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-09-03)

90.00

03/09/2564 : รวบรวมข้อมูล เพื่อวิเคราะห์และสรุปผลการประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย

** ปัญหาของโครงการ :สำนักงานเขตมีภาระงานอื่นเกี่ยวกับการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโควิด-19 ทำให้การรายงานผลล่าช้ากว่ากำหนด

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-08-05)

70.00

อยู่ระหว่างคณะกรรมการออกประเมินกระบวนการพัฒนาการและการเรียนรู้ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-07-08)

70.00

08/07/2564 : คณะกรรมการดำเนินการประเมินกระบวนการประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :การแพร่ระลายของโควิด-19 ทำให้การดำเนินงานของคณะกรรมการลำบาก และมีการเลื่อนการประเมินไปเป็นเดือนสิงหาคม 2564 อาจส่งผลกระทบต่อการรวบรวมผลการประเมิน การวิเคราะห์และสรุปผล

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2021-06-09)

65.00

09/06/2564 : คณะกรรมการผู้ประเมินของแต่ละสำนักงานเขต ประชุมวางแผนเพื่อกำหนดวันออกประเมินกระบวนการประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย

** ปัญหาของโครงการ :อยู่ระหว่างปิดภาคเรียน และมีปัญหาไวรัส โคโรน่า ส่งผลต่อการกำหนดวันออกประเมินที่ชัดเจน

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-05-07)

60.00

07/05/2564 : กำหนดการประชุมนัดหมายเตรียมความพร้อมเพื่อออกประเมินสถานศึกษา ร่วมกันระหว่าง หัวหน้าฝ่ายการศึกษาทุกสำนักงานเขต เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ประจำโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ ทุกคนโดยประชุมผ่านระบบ ZOOM ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-04-07)

50.00

07/04/2564 : จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินงานตามกิจกรรมการประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย คำสั่งเลขที่ 53/2564 ประกอบด้วย 1. ผู้บริหารสำนักการศึกษา 2. หัวหน้าฝ่ายการศึกษา 3. ศึกษานิเทศก์ 4. เจ้าหน้าที่บริหารสาธารณสุข นัดหมายประชุมเพื่อทำความเข้าใจก่อนการออกประเมินตามกำหนดการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2021-03-12)

45.00

อยู่ระหว่างการประสานคณะกรรมการผู้ประเมินในแต่ละเขต เพื่อจัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้ประเมิน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-02-08)

40.00

08/02/2564 : ศึกษานิเทศก์ดำเนินการประเมินทักษะการจัดประสบการณ์ และทักษะการประเมินพัฒนาการของครูผู้สอนในโรงเรียนที่รับผิดชอบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-01-10)

30.00

10/01/2564 : จัดส่งเอกสารและแนวทางการวัดและประเมินพัฒนาการและการเรียนรุู้ของเด็กปฐมวัยไปยังสำนักงานเขตทุกสำนักงานเขต และกำกับติดตามกระบวนการวางแผนในการนิเทศกระบวนการประเมินพัฒนาการระหว่างสถานศึกษาและฝ่ายการศึกษาของแต่ละสำนักงาน

** ปัญหาของโครงการ :สถานศึกษาปิดทำการเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรน่า ทำให้การติดตามทำได้ยาก

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-12-08)

20.00

08/12/2563 : การชี้แจงแนวทางการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยให้แก่หัวหน้าฝ่ายการศึกษาทุกเขต และจัดส่งเอกสารแนวทางการประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยไปยังสถานศึกษา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-28)

5.00

10/28/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การขออนุมัติกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติกิจกรรมและแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ประชุมวางแผนการทำงาน
:5%
เริ่มต้น :2020-11-02 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-02 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ระยะที่ 1 การนิเทศติดตามการดำเนินการวัดและประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยของครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครร่วมกันระหว่างผู้บริหารสถานศึกษา ฝ่ายการศึกษาและศึกษานิเทศก์
:30%
เริ่มต้น :2020-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ระยะที่ 2 การประเมินคุณภาพการดำเนินงานด้านการประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่เปิดทำการสอนในระดับปฐมวัย
:30%
เริ่มต้น :2021-01-04 00:00:00
สิ้นสุด :2021-01-04 00:00:00
ขั้นตอน 5
:รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล
:20%
เริ่มต้น :2021-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-09-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:สรุปและรายงานผล
:10%
เริ่มต้น :2021-09-27 00:00:00
สิ้นสุด :2021-09-27 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 09000000-4211

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 09000000-4211

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0900-2005

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโรงเรียนที่ดำเนินการประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยผ่านระดับดีขึ้นไป

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **