ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยก ณ ระนอง : 10000000-4065

สํานักการโยธา : (2563)

41.46

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 41.46

ผู้อำนวยการกองควบคุมการก่อสร้าง

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

โครงการก่อสร้างสะพานยกระดับข้ามแยกณ ระนองมีความยาวประมาณ 1,950 เมตร ขนาด 4 ช่องจราจร (ไป-กลับ)กว้าง 17.40 เมตรงานก่อสร้างสะพานข้ามถนนเชื้อเพลิงความยาวประมาณ 550 เมตร ขนาด 2 ช่องจราจรต่อทิศทางและงานก่อสร้างสะพานข้ามแยก ณ ระนองความยาวประมาณ 600 เมตร ขนาด 2 ช่องจราจร(ทิศทางดียว)

10060000/10060000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อแก้ปัญหาจุดตัดและคอขวด ที่ทำให้เกิดปัญหาจราจรในโครงข่ายถนนวงแหวนและถนนสายหลัก โดยการสร้างสะพานข้ามแยก ณ ระนอง ช่วยเพิ่มและเสริมโครงข่ายถนนวงแหวนและถนนสายหลักให้สมบูรณ์ และเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรในถนนสายหลัก ช่วยกระจายการจราจรในถนนสายหลัก

เป้าหมายของโครงการ

แก้ไขปัญหาจุดตัดการจราจรบริเวณถนนวงแหวนรัชดาภิเษกและถนนสายหลัก โดยการก่อสร้างสะพานข้ามแยก ณ ระนอง เป้าหมายของโครงการ ร้อยละ 50

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
๒.๓ - ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก
๒.๓.๒ การจราจรมีความคล่องตัวไม่แออัด%
๒.๓.๒.๑ เพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายถนนในกรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 41.46 (2020-12-25)

41.46

12/25/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. งานติดตั้งแบบหล่อเสา BA สะพานยกระดับ P21 ,P22 2. งานผูกเหล็กเสริม Abutment สะพานข้ามถนนเชื้อเพลิง ช่วงท้าย ฝั่งขวา 3. งานผูกเหล็กเสริมพื้น Transition สะพานข้ามถนนเชื้อเพลิง ช่วงท้าย ฝั่งขวา 4. งานทำความสะอาดเพื่อเปิดใช้สะพานข้ามแยก ณ ระนอง 4. งานสกัดหัวเสาเข็มฐานรากสะพานยกระดับ P34 5. งานติดตั้งแบบหล่อผนัง Abutment สะพานข้ามถนนเชื้อเพลิง ช่วงต้น ฝั่งซ้าย 6. งานผูกเหล็กฐานราก BA ทางยกระดับ P33

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 33.55 (2020-09-25)

33.55

25/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. งานประกอบ Launcher crane ทางยกระดับ 2. งานติดตั้ง Peir Secment หัวเสาสะพานข้ามถนนเชื้อเพลิง P4L,P4R 3. งานติดตั้งแบบหล่อคอนกรีตเสา BA ทางยกระดับ P28 4. งานผูกเหล็กเสริมและติดตั้งแบบหล่อฐานราก Abutment สะพานข้ามถนนเชื้อเพลิงช่วงท้ายฝั่งขวา

** ปัญหาของโครงการ :1. การขอเข้าใช้พื้นที่ก่อสร้างในเขตของการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อเบี่ยงการจราจรในการก่อสร้างโครงการฯ -ปัจจุบันได้รับอนุมัติจากการรถไฟแห่งประเทศไทยและสามารถดำเนินการได้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2562 (ล่าช้ากว่าแผนงานประมาณ 6 เดือน) 2. การก่อสร้างโครงการฯ เกิดความล่าช้าเนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิท 19 -รอข้อยุติเรื่องวิธีการพิจารณา ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิท 19

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 33.20 (2020-08-21)

33.20

21/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. งานผูกเหล็กเสริมฐานราก BA ทางยกระดับ P28 2. งานแบบหล่อเสา BB สะพานข้ามถนนเชื้อเพลิง P4R 3. งานติดตั้งแบบหล่อพื้น Abutment สะพานข้ามแยก ณ ระนอง ช่วงต้น 4. งานขุดดินเพื่อวางบ่อและเชื่อมท่อระบายน้ำ บริเวณ P46 5. งานติดตั้ง Pier segmental BB สะพานข้ามถนนเชื้อเพลิง P5L

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.67 (2020-07-21)

30.67

21/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. งานผูกเหล็กและติดตั้งแบบหล่อ Abutment สะพานข้ามแยก ณ ระนอง ช่วงต้น 2. งานผูกเหล็กและติดตั้งแบบหล่อพื้น Abutment สะพานข้ามแยก ณ ระนอง ช่วงท้าย 3. งานติดตั้งแบบเสา BA ทางยกระดับ P30 4. งานผูกเหล็กเข็มฐานราก BA ทางยกระดับ P25 5. งานเตรียมพื้นที่ผูกเหล็กเสริม Transition สะพานข้ามแยก ณ ระนอง ช่วงต้น 6. งานเตรียมพื้นที่ทำแบบหล่อ Guide Wall เสาเข็ม Barrette Pile ทางยกระดับ P47

** ปัญหาของโครงการ :การขอใช้พื้นที่และประสานเรื่องการก่อสร้างข้ามทางด่วนฯ ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย -ดำเนินการส่งรายงานการประชุมดังกล่าว ให้การทางพิเศษฯ แล้วขณะนี้รอหนังสือตอบกลับจากการพิเศษฯ เบื้องต้นการทางพิเศษฯอนุญาต

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 26.78 (2020-06-08)

26.78

8/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ดำเนินการจัดหาป้ายเครื่องหมายไฟสัญญาณ แนวผนังกั้นอุปกรณ์ใช้ในการจัดการจราจร - การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการก่อสร้าง - อยู่ระหว่างผลิต Segment สะพานข้ามถนนเชื้อเพลิง - อยู่ระหว่างตอกเข็ม Transition สะพานข้ามถนนเชื้อเพลิง - อยู่ระหว่างการทำเสาเข็มเจาะ (Barrette Pile) - อยู่ระหว่างการทำฐานราก BA zone 2 - อยู่ระหว่างการทำเสาตอม่อ BA zone 1 & zone 2 - อยู่ระหว่างการก่อสร้าง Abutment zone 3 & zone 4 - อยู่ระหว่างการทำเสาตอม่อ BB zone 2 - อยู่ระหว่างการทำฐานราก BB zone 2 - อยู่ระหว่างการก่อสร้าง Transition สะพานข้ามแยก ณ ระนอง

** ปัญหาของโครงการ :1. การประสานเรื่องการก่อสร้างทางยกระดับข้ามทางด่วนฯ ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย -ขณะนี้รอหนังสือตอบกลับจากการทางพิเศษฯ เบื้องต้นการทางพิเศษฯ อนุญาต 2. เสาไฟฟ้าส่องสว่างและป้ายของการทางพิเศษฯกีดขวางการก่อสร้าง -ตรวจสอบพื้นที่ร่วมกับการทางพิเศษแล้วอยู่ระหว่างจัดทำ Shop Drawing ให้การทางพิเศษ พิจารณา 3. ค่าระดับความสูงสะพานข้ามถนนเชื้อเพลิงกับทางด่วนไม่ได้ตามข้อกำหนด ต่ำกว่า 5.00 ม. -สรุปความยาวช่วง Span ได้แล้วอยู่ระหว่างดำเนินการเจาะสาเข็มและออกแบบรายละเอียด 4. ฐานราก P47 ติดอุปสรรคฐานรากสะพานเดิมและบ่อพักท่อร้อยสายไฟฟ้า -อยู่ระหว่างรื้อฐานรากเก่าและกำหนดตำแหน่งเสาเข็มใหม่

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 24.79 (2020-05-12)

24.79

12/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ดำเนินการจัดหาป้ายเครื่องหมายไฟสัญญาณ แนวผนังกั้นอุปกรณ์ใช้ในการจัดการจราจร - การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการก่อสร้าง - อยู่ระหว่างการติดตั้ง Segment สะพานข้ามแยก ณ ระนอง - อยู่ระหว่างการทำเสาเข็มเจาะ (Barrette Pile) - อยู่ระหว่างการทำฐานราก BA zone 2 - อยู่ระหว่างการทำเสาตอม่อ BA zone 1 & zone 2 - อยู่ระหว่างการก่อสร้าง Abutment zone 3 & zone 4 - อยู่ระหว่างการทำเสาตอม่อ BB zone 2 - อยู่ระหว่างการทำฐานราก BB zone 2

** ปัญหาของโครงการ :1. การประสานเรื่องการก่อสร้างทางยกระดับข้ามทางด่วนฯ ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 2. เสาไฟฟ้าส่องสว่างและป้ายของการทางพิเศษฯกีดขวางการก่อสร้าง 3. เสาเข็มเดิมเป็นอุปสรรคกับการก่อสร้าง บริเวณโซน 3 4. ค่าระดับความสูงสะพานข้ามถนนเชื้อเพลิงกับทางด่วนไม่ได้ตามข้อกำหนด

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 22.16 (2020-04-07)

22.16

7/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ดำเนินการจัดหาป้ายเครื่องหมายไฟสัญญาณ แนวผนังกั้นอุปกรณ์ใช้ในการจัดการจราจร - การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการก่อสร้าง - อยู่ระหว่างการติดตั้ง Segment สะพานข้ามแยก ณ ระนอง - อยู่ระหว่างการทำเสาเข็มเจาะ (Barrette Pile) - อยู่ระหว่างการทำฐานราก BA zone 2 - อยู่ระหว่างการทำเสาตอม่อ BA - อยู่ระหว่างการก่อสร้าง Abutment zone 3 & zone 4 - อยู่ระหว่างการทำเสาตอม่อ BB zone 4 & zone 4 - อยู่ระหว่างการทำเสาเข็มเจาะ (Bored Pile) zone 2 - อยู่ระหว่างการทำฐานราก BB zone 4 - อยู่ระหว่างการทำตอกเข็ม Spine Pile Abutmen zone 2

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.03 (2020-03-10)

20.03

10/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ดำเนินการจัดหาป้ายเครื่องหมายไฟสัญญาณ แนวผนังกั้นอุปกรณ์ใช้ในการจัดการจราจร - การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการก่อสร้าง - อยู่ระหว่างการรื้อย้ายสะพานข้ามแยก ณ ระนอง เดิม - อยู่ระหว่างการทำเสาเข็มเจาะ (Barrette Pile) - อยู่ระหว่างการทำฐานราก BA zone 2 & zone 3 - อยู่ระหว่างการทำเสาตอม่อ BA - อยู่ระหว่างการก่อสร้าง Abutment zone 3 & zone 4 - อยู่ระหว่างการทำเสาตอม่อ BB zone 4 & zone 4 - อยู่ระหว่างการทำเสาเข็มเจาะ (Bored Pile) zone 2 - อยู่ระหว่างการทำฐานราก BB zone 4

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.85 (2020-02-05)

15.85

5/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ดำเนินการจัดหาป้ายเครื่องหมายไฟสัญญาณ แนวผนังกั้นอุปกรณ์ใช้ในการจัดการจราจร - การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการก่อสร้าง - อยู่ระหว่างการรื้อย้ายสะพานข้ามแยก ณ ระนอง เดิม - อยู่ระหว่างการทำเสาเข็มเจาะ (Barrette Pile) - อยู่ระหว่างการทำฐานราก BA zone 1และ zone 3 – อยู่ระหว่างการทำเสาตอม่อ BA – อยู่ระหว่างการก่อสร้าง Abutment zone 1 – อยู่ระหว่างการทำเสาตอม่อ BB – อยู่ระหว่างการทำเสาเข็มเจาะ (Bored Pile) zone 2 และ zone 3

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 13.06 (2020-01-09)

13.06

9/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ดำเนินการจัดหาป้ายเครื่องหมายไฟสัญญาณ แนวผนังกั้นอุปกรณ์ใช้ในการจัดการจราจร - การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการก่อสร้าง - อยู่ระหว่างการรื้อย้ายสะพานข้ามแยก ณ ระนอง เดิม - อยู่ระหว่างการทำเสาเข็มเจาะ (Barrette Pile) - อยู่ระหว่างการทำฐานราก BA (Barrette Pile) - อยู่ระหว่างการทำเสาตอม่อ BA - อยู่ระหว่างการตอกเสาเข็ม Abutment - อยู่ระหว่างการทำเสาตอม่อ BB

** ปัญหาของโครงการ :1. การขอใช้พื้นที่และประสานเรื่องการก่อสร้างข้ามทางด่วนฯของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 2.เสาไฟฟ้าสองสว่างและป้ายของการทางพิเศษ-แห่งประเทศไทย 3. ท่อส่งน้ำมันใต้ดิน บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด 4. ท่อประปา ของการประปานครหลวง บริเวณ 5 แยก ณ ระนอง 5. สะพานข้ามถนนเชื้อเพลิงไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างตามรูปแบบได้เนื่องจาก ติดฐานรากสะพานเดิมและโครงสร้างทางด่วน

** อุปสรรคของโครงการ : - ดำเนินการส่งรายงานการประชุมดังกล่าว ให้การทางพิเศษฯ แล้ว - ดำเนินการส่ง Shop Drawing ดังกล่าว ให้การทางพิเศษฯ แล้ว - ดำเนินการส่งรายงานการประชุมดังกล่าว ให้ บ.ขนส่งน้ำมันฯ แล้ว -สำนักงานวิศวกรรมทางเห็นชอบรูปแบบเบื้องต้นในการแก้ไขโครงสร้างหลบท่อประปาแล้ว - ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขแบบและจะนำเสนอสำนักงานวิศวกรรมทางต่อไป

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 11.38 (2019-12-03)

11.38

3/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ดำเนินการจัดหาป้ายเครื่องหมายไฟสัญญาณ แนวผนังกั้นอุปกรณ์ใช้ในการจัดการจราจร - การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการก่อสร้าง - อยู่ระหว่างการรื้อย้ายสะพานข้ามแยกถนนเชื้อเพลิง เดิม - อยู่ระหว่างการรื้อย้ายสะพานข้ามแยก ณ ระนอง เดิม - อยู่ระหว่างการทำเสาเข็มเจาะ (Barrette Pile) - อยู่ระหว่างการทำฐานราก BA (Barrette Pile) - อยู่ระหว่างการทำเสา BA - อยู่ระหว่างการตอกเสาเข็ม Abutment

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 9.09 (2019-11-11)

9.09

11/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ดำเนินการจัดหาป้ายเครื่องหมายไฟสัญญาณ แนวผนังกั้นอุปกรณ์ใช้ในการจัดการจราจร - การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการก่อสร้าง - อยู่ระหว่างการรื้อย้ายสะพานข้ามแยกถนนเชื้อเพลิง เดิม - อยู่ระหว่างการรื้อย้ายสะพานข้ามแยก ณ ระนอง เดิม - อยู่ระหว่างการทำเสาเข็มเจาะ (Barrette Pile) - อยู่ระหว่างการทำฐานราก BA (Barrette Pile)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.72 (2019-10-09)

8.72

9/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ดำเนินการจัดหาป้ายเครื่องหมายไฟสัญญาณ แนวผนังกั้นอุปกรณ์ใช้ในการจัดการจราจร - การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการก่อสร้าง - อยู่ระหว่างการรื้อย้ายสะพานข้ามแยกถนนเชื้อเพลิง เดิม - อยู่ระหว่างการรื้อย้ายสะพานข้ามแยก ณ ระนอง เดิม - อยู่ระหว่างการทำเสาเข็มเจาะ (Barrette Pile) - อยู่ระหว่างการทำฐานรากโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม
:0%
เริ่มต้น :2018-11-15 00:00:00
สิ้นสุด :2018-11-15 00:00:00
ขั้นตอน 2
:งานรื้อโครงสร้างสะพานเดิม
:1%
เริ่มต้น :2019-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-02-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:งานรองพื้นทางและพื้นทาง
:0%
เริ่มต้น :2019-07-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-07-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:งานโครงสร้างสะพานยกระดับ
:58%
เริ่มต้น :2019-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-02-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:งานโครงสร้างสะพานข้ามแยก ณ ระนอง
:6%
เริ่มต้น :2019-01-25 00:00:00
สิ้นสุด :2019-01-25 00:00:00
ขั้นตอน 6
:งานโครงสร้างสะพานข้ามถนนเชื้อเพลิง
:11%
เริ่มต้น :2019-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-03-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:งานเสาเข็มสะพานสำหรับนำร่องและการทดสอบ
:2%
เริ่มต้น :2018-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2018-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:งานเบ็ดเตล็ดสำหรับสะพานยกระดับ
:1%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 9
:งานเบ็ดเตล็ดสำหรับงานทาง
:6%
เริ่มต้น :2019-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-03-01 00:00:00
ขั้นตอน 10
:งานผนังดูดซับเสียง
:7%
เริ่มต้น :1899-12-30 00:00:00
สิ้นสุด :1899-12-30 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 10000000-4065

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 10000000-4065

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1000-0962

ตัวชี้วัด : 15. ร้อยละความสำเร็จของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพถนนที่มีอยู่เดิม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 59.92

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
23.57

100 / 100
2
31.84

100 / 100
3
34.11

100 / 100
4
59.92

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **