ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยก ณ ระนอง : 10000000-4065

สํานักการโยธา

15.85

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 15.85

ผู้อำนวยการกองควบคุมการก่อสร้าง

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

โครงการก่อสร้างสะพานยกระดับข้ามแยกณ ระนองมีความยาวประมาณ 1,950 เมตร ขนาด 4 ช่องจราจร (ไป-กลับ)กว้าง 17.40 เมตรงานก่อสร้างสะพานข้ามถนนเชื้อเพลิงความยาวประมาณ 550 เมตร ขนาด 2 ช่องจราจรต่อทิศทางและงานก่อสร้างสะพานข้ามแยก ณ ระนองความยาวประมาณ 600 เมตร ขนาด 2 ช่องจราจร(ทิศทางดียว)

10060000/10060000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อแก้ปัญหาจุดตัดและคอขวด ที่ทำให้เกิดปัญหาจราจรในโครงข่ายถนนวงแหวนและถนนสายหลัก โดยการสร้างสะพานข้ามแยก ณ ระนอง ช่วยเพิ่มและเสริมโครงข่ายถนนวงแหวนและถนนสายหลักให้สมบูรณ์ และเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรในถนนสายหลัก ช่วยกระจายการจราจรในถนนสายหลัก

เป้าหมายของโครงการ

แก้ไขปัญหาจุดตัดการจราจรบริเวณถนนวงแหวนรัชดาภิเษกและถนนสายหลัก โดยการก่อสร้างสะพานข้ามแยก ณ ระนอง เป้าหมายของโครงการ ร้อยละ 50

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
มิติที่ ๒.๓ - ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก
เป้าหมายที่ ๒.๓.๒ การจราจรมีความคล่องตัวไม่แออัด%
เป้าประสงค์ที่ ๒.๓.๒.๑ เพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายถนนในกรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.85 (2020-02-05)

15.85

5/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ดำเนินการจัดหาป้ายเครื่องหมายไฟสัญญาณ แนวผนังกั้นอุปกรณ์ใช้ในการจัดการจราจร - การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการก่อสร้าง - อยู่ระหว่างการรื้อย้ายสะพานข้ามแยก ณ ระนอง เดิม - อยู่ระหว่างการทำเสาเข็มเจาะ (Barrette Pile) - อยู่ระหว่างการทำฐานราก BA zone 1และ zone 3 – อยู่ระหว่างการทำเสาตอม่อ BA – อยู่ระหว่างการก่อสร้าง Abutment zone 1 – อยู่ระหว่างการทำเสาตอม่อ BB – อยู่ระหว่างการทำเสาเข็มเจาะ (Bored Pile) zone 2 และ zone 3

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 13.06 (2020-01-09)

13.06

9/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ดำเนินการจัดหาป้ายเครื่องหมายไฟสัญญาณ แนวผนังกั้นอุปกรณ์ใช้ในการจัดการจราจร - การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการก่อสร้าง - อยู่ระหว่างการรื้อย้ายสะพานข้ามแยก ณ ระนอง เดิม - อยู่ระหว่างการทำเสาเข็มเจาะ (Barrette Pile) - อยู่ระหว่างการทำฐานราก BA (Barrette Pile) - อยู่ระหว่างการทำเสาตอม่อ BA - อยู่ระหว่างการตอกเสาเข็ม Abutment - อยู่ระหว่างการทำเสาตอม่อ BB

** ปัญหาของโครงการ :1. การขอใช้พื้นที่และประสานเรื่องการก่อสร้างข้ามทางด่วนฯของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 2.เสาไฟฟ้าสองสว่างและป้ายของการทางพิเศษ-แห่งประเทศไทย 3. ท่อส่งน้ำมันใต้ดิน บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด 4. ท่อประปา ของการประปานครหลวง บริเวณ 5 แยก ณ ระนอง 5. สะพานข้ามถนนเชื้อเพลิงไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างตามรูปแบบได้เนื่องจาก ติดฐานรากสะพานเดิมและโครงสร้างทางด่วน

** อุปสรรคของโครงการ : - ดำเนินการส่งรายงานการประชุมดังกล่าว ให้การทางพิเศษฯ แล้ว - ดำเนินการส่ง Shop Drawing ดังกล่าว ให้การทางพิเศษฯ แล้ว - ดำเนินการส่งรายงานการประชุมดังกล่าว ให้ บ.ขนส่งน้ำมันฯ แล้ว -สำนักงานวิศวกรรมทางเห็นชอบรูปแบบเบื้องต้นในการแก้ไขโครงสร้างหลบท่อประปาแล้ว - ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขแบบและจะนำเสนอสำนักงานวิศวกรรมทางต่อไป

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 11.38 (2019-12-03)

11.38

3/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ดำเนินการจัดหาป้ายเครื่องหมายไฟสัญญาณ แนวผนังกั้นอุปกรณ์ใช้ในการจัดการจราจร - การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการก่อสร้าง - อยู่ระหว่างการรื้อย้ายสะพานข้ามแยกถนนเชื้อเพลิง เดิม - อยู่ระหว่างการรื้อย้ายสะพานข้ามแยก ณ ระนอง เดิม - อยู่ระหว่างการทำเสาเข็มเจาะ (Barrette Pile) - อยู่ระหว่างการทำฐานราก BA (Barrette Pile) - อยู่ระหว่างการทำเสา BA - อยู่ระหว่างการตอกเสาเข็ม Abutment

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 9.09 (2019-11-11)

9.09

11/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ดำเนินการจัดหาป้ายเครื่องหมายไฟสัญญาณ แนวผนังกั้นอุปกรณ์ใช้ในการจัดการจราจร - การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการก่อสร้าง - อยู่ระหว่างการรื้อย้ายสะพานข้ามแยกถนนเชื้อเพลิง เดิม - อยู่ระหว่างการรื้อย้ายสะพานข้ามแยก ณ ระนอง เดิม - อยู่ระหว่างการทำเสาเข็มเจาะ (Barrette Pile) - อยู่ระหว่างการทำฐานราก BA (Barrette Pile)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.72 (2019-10-09)

8.72

9/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ดำเนินการจัดหาป้ายเครื่องหมายไฟสัญญาณ แนวผนังกั้นอุปกรณ์ใช้ในการจัดการจราจร - การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการก่อสร้าง - อยู่ระหว่างการรื้อย้ายสะพานข้ามแยกถนนเชื้อเพลิง เดิม - อยู่ระหว่างการรื้อย้ายสะพานข้ามแยก ณ ระนอง เดิม - อยู่ระหว่างการทำเสาเข็มเจาะ (Barrette Pile) - อยู่ระหว่างการทำฐานรากโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 2
:งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม
:0%
เริ่มต้น :2018-11-15
สิ้นสุด :2018-11-15
ขั้นตอน 3
:งานรื้อโครงสร้างสะพานเดิม
:1%
เริ่มต้น :2019-02-01
สิ้นสุด :2019-02-01
ขั้นตอน 5
:งานรองพื้นทางและพื้นทาง
:0%
เริ่มต้น :2019-07-01
สิ้นสุด :2019-07-01
ขั้นตอน 7
:งานโครงสร้างสะพานยกระดับ
:58%
เริ่มต้น :2019-02-01
สิ้นสุด :2019-02-01
ขั้นตอน 8
:งานโครงสร้างสะพานข้ามแยก ณ ระนอง
:6%
เริ่มต้น :2019-01-25
สิ้นสุด :2019-01-25
ขั้นตอน 9
:งานโครงสร้างสะพานข้ามถนนเชื้อเพลิง
:11%
เริ่มต้น :2019-03-01
สิ้นสุด :2019-03-01
ขั้นตอน 10
:งานเสาเข็มสะพานสำหรับนำร่องและการทดสอบ
:2%
เริ่มต้น :2018-12-01
สิ้นสุด :2018-12-01
ขั้นตอน 11
:งานเบ็ดเตล็ดสำหรับสะพานยกระดับ
:1%
เริ่มต้น :2019-06-15
สิ้นสุด :2019-06-15
ขั้นตอน 12
:งานเบ็ดเตล็ดสำหรับงานทาง
:6%
เริ่มต้น :2019-03-01
สิ้นสุด :2019-03-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 10000000-4065

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 10000000-4065

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1000-0962

ตัวชี้วัด : 15. ร้อยละความสำเร็จของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพถนนที่มีอยู่เดิม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 23.5700

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
23.57

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **