ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการจ้างบริหารจัดการเพื่อการจัดเก้บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย (สจน.) : 11000000-4007

สํานักการระบายน้ำ : (2563)

10.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10.00

นายเกษม เทพหนู หัวหน้ากลุ่มงานระบบข้อมูลฯ 2321

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ สำนักการระบายน้ำ มีหน้าที่ดูแลจัดการคุณภาพน้ำและสนับสนุนในการป้องกันน้ำท่วมในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีภารกิจต่าง ๆ ในการบำรุงรักษา พัฒนาส่งเสริมคุณภาพแหล่งน้ำ และควบคุมจัดการบำบัดน้ำเสียจากแหล่งชุมชน โดยภารกิจหลักเหล่านี้ จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายจากภาครัฐเป็นจำนวนมาก เพื่อให้ดำเนินการเกิดผลสัมฤทธิ์และยั่งยืน และเป็นการปลูกฝังและพัฒนาสร้างจิตสำนึก ให้กับประชาชน ตามหลักการที่ว่า “ผู้ก่อมลพิษ จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อมลพิษนั้น” (Polluters Pay Principle) จึงต้องมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย การตราข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย เป็นการดำเนินการตามมาตรการทางด้านกฎหมายอย่างหนึ่ง กล่าวคือ ในพื้นที่ที่มีบริการการบำบัดน้ำเสีย จะต้องมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ซึ่งปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีโรงควบคุมคุณภาพน้ำที่ก่อสร้างเสร็จและเปิดดำเนินการแล้ว จำนวน 8 แห่ง คือ โรงควบคุมคุณภาพน้ำสี่พระยา โรงควบคุมคุณภาพน้ำรัตนโกสินทร์ โรงควบคุมคุณภาพน้ำ ช่องนนทรี โรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง โรงควบคุมคุณภาพน้ำหนองแขม โรงควบคุมคุณภาพน้ำทุ่งครุ โรงควบคุมคุณภาพน้ำจตุจักร และศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ มีพื้นที่บริการครอบคลุม 21 เขตการปกครองหรือประมาณ 370,000 หลังคาเรือน ในข้อบัญญัติดังกล่าว มีการจัดแบ่งแหล่งกำเนิดน้ำเสียออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ แหล่งกำเนิดน้ำเสียประเภทที่ 1 คือ บ้านเรือนที่พักอาศัย แหล่งกำเนิดน้ำเสียประเภทที่ 2 ได้แก่ สำนักงาน สถานศึกษา สถานพยาบาล ศาสนสถาน อาคารชุด และสถานประกอบการขนาดเล็ก แหล่งกำเนิดน้ำเสียประเภทที่ 3 ได้แก่ โรงแรม โรงงาน และสถานประกอบการขนาดใหญ่ จึงต้องมีการเตรียมระบบ หรือกลไก เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ประกอบกับปัญหาด้านบุคลากรที่จะดำเนินการในส่วนนี้มีอย่างจำกัด จึงเป็นที่มาของโครงการที่จะมีการจ้างนิติบุคคลในการบริหารการจัดเก็บค่าธรรมเนียม โดยมีภารกิจ คือ ดูแลและบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียพัฒนากลไกหรือระบบออกใบแจ้งหนี้ ระบบการรับชำระ ระบบบริหารจัดการหนี้ โดยมุ่งหวังเพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้มาชำระค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย สร้างความรู้ ความเข้าใจ และชี้แจง ตอบข้อซักถามของประชาชน เกี่ยวกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย ซึ่งเป็นการพัฒนาระบบเพื่อรองรับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีในปัจจุบัน ตามมาตรการส่งเสริมเศรษฐกิจของรัฐบาล คือ การมุ่งสู่ Smart Thailand 4.0 รวมทั้งเป็นการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพแก่โครงการให้เอกชนร่วมทุนโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำเสียตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

11130000/11130000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้การบริหารการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย ดำเนินอย่างมีประสิทธิภาพ แก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรในการดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมกรุงเทพมหานคร สามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียตามกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และส่งผลให้กรุงเทพมหานครมีงบประมาณในการเดินระบบบำบัดน้ำเสียและขยายพื้นที่บริการบำบัดน้ำเสีย

เป้าหมายของโครงการ

ว่าจ้างนิติบุคคลบริหารจัดการเพื่อการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร อย่างมีประสิทธิภาพ ดูแลและบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย พัฒนากลไกหรือระบบออกใบแจ้งหนี้ ระบบการรับชำระ ระบบบริหารจัดการหนี้ และอำนวยความสะดวกในเรื่องของจุดรับชำระค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๑.๑ คุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-09-15)

10.00

15/09/2563 : ไม่ได้รับงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-08-31)

10.00

31/8/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-07-31)

10.00

31/7/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-06-24)

10.00

24/06/2563 : ไม่ได้รับงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-05-26)

10.00

26/5/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการดังกล่าว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-04-27)

10.00

27/4/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-03-27)

10.00

27/3/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการดังกล่าว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-03-23)

10.00

23/3/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-02-28)

10.00

28/2/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-02-25)

10.00

25/2/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่ได้รับงบประมาณ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่ได้รับงบประมาณ

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-01-28)

10.00

28/1/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-23)

10.00

23/12/2562 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-29)

10.00

29/11/2562 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-31)

10.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำ TOR และราคากลาง
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 1
:จัดทำ TOR และราคากลาง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดหาผู้รับจ้าง
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดหาผู้รับจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติจ้าง
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติจ้าง
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
: ดำเนินการตามสัญญา
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
: ดำเนินการตามสัญญา
:60%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 11000000-4007

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 11000000-4007

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1100-0813

ตัวชี้วัด : ความสำเร็จในการจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้ใช้น้ำของกรุงเทพมหานครตามประเภทแหล่งกำเนิดน้ำเสีย (สจน.)

ค่าเป้าหมาย ฐานข้อมูล : 1.0000

ผลงานที่ทำได้ ฐานข้อมูล : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ฐานข้อมูล)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
0.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **