ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

จัดทำแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร : 17000000-3293

สํานักการจราจรและขนส่ง : (2563)

55.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 55.00

นายณฐภพ อินหม่อม ต่อ 3195

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2553 ได้เห็นชอบแนวทางการดำเนินการตามกรอบปฏิญญามอสโก โดยกำหนดให้ “ปี 2554 – 2563 เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน” เพื่อบูรณาการการดำเนินงานจากทุกภาคส่วน โดยมีเป้าหมายลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่ำกว่า 10 คนต่อประชากรหนึ่งแสนคน ในปี 2563 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีมติเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 อนุมัติแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย (พ.ศ.2558-2565) ฯพณฯ พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ข้อ 4.4 กำหนดให้ “ป้องกันและแก้ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร อันนำไปสู่การบาดเจ็บและเสียชีวิต โดยการร่วมมือระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ในการตรวจจับ เพื่อป้องกันการรายงานและการดูแลผู้บาดเจ็บ” สำนักการจราจรและขนส่งซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาและปรับปรุงงานด้านการจราจรและขนส่ง การสร้างความปลอดภัยในการเดินทางให้แก่ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร จึงเป็นอีกภารกิจที่หน่วยงานได้ให้ความตระหนักถึงปัญหานี้เป็นอย่างมาก จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องกำหนดกรอบแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยการระดมความคิดเห็นและบูรณาการความร่วมมือจากหลายส่วนอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งมีแนวทางการสร้างเสริมนวัตกรรมขึ้นมารองรับ สามารถประสานพร้อมกับได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก ในการระดมกำลังปฏิบัติงานเป็นองค์รวมได้เป็นอย่างดี มุ่งเน้นผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นแก่ประชาชนได้อย่างแท้จริง

17120400/17120400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อศึกษาและจัดทำแผนแม่บทและแผนปฏิบัติด้านความปลอดภัยทางถนน 2 เพื่อจัดทำแผนงาน/โครงการให้มีข้อมูลเพียงพอที่หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปใช้เพื่อดำเนินการให้เกิดผลในทางปฏิบัติต่อไป

เป้าหมายของโครงการ

จัดทำแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนนของกรุงเทพมหานครและจัดทำแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยจากการจราจรและขนส่งทางถนนเพื่อใช้เป็นกรอบการดำเนินงานให้กับหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างยั่งยืน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๓ - ปลอดอุบัติเหตุ
เป้าหมายที่ ๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๓.๑.๑ ปรับปรุงสภาพถนนและจุดเสี่ยงอันตราย

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-09-21)

55.00

21/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนลงนามในสัญญาเลขที่ 22-7-63 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2563 ผู้รับจ้างมหาวิทยาลัยนเรศวร ส่งรายงานงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-08-17)

50.00

17/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการลงนามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-07-15)

40.00

15/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติจ้างโดยวิธีพิเศษ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-06-24)

35.00

24/6/2563 : ให้ระงับการก่อหนี้ตามประกาศสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร วันพฤหัสบดี ที่ 23 เมษายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-05-18)

30.00

18/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ให้ระงับการก่อหนี้ตามประกาศสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-04-28)

25.00

28/4/2563 : ให้ระงับการก่อหนี้ตามประกาศสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร วันพฤหัสบดี ที่ 23 เม.ย.2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 22.00 (2020-03-10)

22.00

10/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนหาตัวผู้รับจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-02-13)

20.00

13/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการหาตัวผู้รับจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-26)

15.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนอนุมัติ TOR และราคากลาง เมืื่อวันที่ 22 พฤษจิกายน 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-31)

10.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) และราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 17000000-3293

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 17000000-3293

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1700-0865

ตัวชี้วัด : 7. จำนวนของกิจกรรม/โครงการเพื่อพัฒนางานป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนน

ค่าเป้าหมาย โครงการ : 2.0000

ผลงานที่ทำได้ โครงการ : 2.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(โครงการ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.00

100 / 100
2
2.00

100 / 100
3
2.00

0 / 0
4
2.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **