ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการให้บริการที่ดีที่สุด ประจำปี 2563 - โครงการต่อยอดอดีต ปรับปัจจุบัน สร้างคุณค่าคลองบางกอกใหญ่ผ่านเส้นทาง “ล้อ ราง เรือ” : 17000000-3297

สํานักการจราจรและขนส่ง : (2563)

60.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 60.00

น.ส.เกศินี วรกระมล โทร. 3121

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครในอดีตนั้นได้รับการขนานนามจากชาวต่างชาติที่เข้ามาค้าขายในเมืองบางกอกว่าเป็นเมืองเวนิชแห่งตะวันออก เนื่องด้วยในอดีตวิถีชีวิตของคนไทยนั้นใช้ชีวิตอยู่กับสายน้ำ การเจริญเติบโตของบ้านเมืองก็จะมีความเจริญจากชุมชนริมน้ำเป็นหลักประกอบกับการเดินทางสัญจรก็ใช้เรือเป็นพาหนะหลักในการเดินทาง ดังนั้น จึงไม่แปลกเลยที่ในอดีตการเจริญเติบโตของบ้านเมืองนั้น จะอยู่ที่ริมสองฝั่งแม่น้ำสายสำคัญต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งเป็นเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่คอยหล่อเลี้ยงชีวิตชาวบางกอกหรือกรุงเทพมหานครมาอย่างยาวนาน ปัจจุบันการพัฒนาของบ้านเมืองนั้นได้ส่งผลให้วิถีชีวิตริมสองฝั่งแม่น้ำค่อยๆ เลือนหายไป เนื่องด้วยการเดินทางสัญจรของผู้คนในปัจจุบันนั้นปรับเปลี่ยนจากการใช้เรือ ซึ่งล่องไปตามแม่น้ำลำคลองมาเป็นการเดินทางด้วยรถยนต์ที่ใช้ถนนเป็นเส้นทางสัญจรไปมาหาสู่กัน แต่ด้วยสภาพการจราจรบนถนนที่ติดขัดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร อันเนื่องมาจากหลายเหตุปัจจัยและประกอบกับมีการก่อสร้างระบบรถไฟฟ้าหลายเส้นทางครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชน และจะเริ่มทยอยเปิดให้บริการในปี พ.ศ. 2562 สำนักการจราจรและขนส่ง เป็นหน่วยงานหลักในการวางแผนและพัฒนารูปแบบการเดินทางให้มีความสะดวกและปลอดภัย เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาการจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จึงได้พัฒนาเพิ่มเส้นทางการสัญจรทางน้ำ อันเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการเดินทางที่มีศักยภาพในการขนส่งประชาชน ในระบบรอง (Feeder) เพื่อเข้าสู่ระบบขนส่งมวลชนหลัก (Trunk) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งปัจจุบันสำนัก-การจราจรและขนส่งได้จัดให้มีการเดินเรือโดยสารให้บริการประชาชนในพื้นที่คลองภาษีเจริญ จากท่าเรือประตูน้ำภาษีเจริญถึงท่าเรือเพชรเกษม 69 เป็นระยะทาง 10.50 กม. ซึ่งพบว่ามีประชาชนใช้บริการเป็นจำนวนมาก จึงได้เล็งเห็นศักยภาพในการเชื่อมต่อการเดินทางออกไปยังคลองบางกอกใหญ่ จนไปถึงแม่น้ำเจ้าพระยา อีกทั้งเส้นทางดังกล่าวยังสามารถเชื่อมโยงไปยังคลองต่างๆ ได้ในระแวกใกล้เคียงทั้ง คลองมอญ คลองบางกอกน้อย ถึงตลาดน้ำตลิ่งชัน และยังพบว่าหากพัฒนาแนวเส้นทางเดิอนเรือดังกล่าว จะสามารถขนถ่ายประชาชนระหว่างฝั่งธนบุรีและพระนครได้ และยังส่งเสริมการเดินทางให้ประชาชนสามารถเข้าสู่ระบบขนส่งสาธารณะที่เป็นสายหลักอื่นๆ ได้สะดวก เช่น รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน รถไฟชานเมือง เรือด่วนเจ้าพระยา และรถโดยสารประจำทาง เป็นต้น อีกทั้งการพัฒนาการเดินเรือในคลองดังกล่าวยังเป็นการเพิ่มทางเลือก ในการเดินทางให้กับประชาชน อันจะช่วยลดปริมาณการจราจรและการใช้รถยนต์บนถนนได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของปัญหาการจราจรติดขัดในปัจจุบัน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการบูรณาการเชิงพื้นที่ตามเส้นทางการเดินเรือคลองภาษีเจริญ (ท่าเรือบางหว้า) – คลองบางกอกใหญ่ – แม่น้ำเจ้าพระยา (ท่าช้าง) ระหว่างหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้แก่สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักการระบายน้ำ และสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง จึงได้ร่วมกันจัดทำโครงการต่อยอดอดีต ปรับปัจจุบัน สร้างคุณค่าคลองบางกอกใหญ่ผ่านเส้นทาง “ล้อ ราง เรือ” นี้ขึ้น เพื่อมุ่งหวังพัฒนาเส้นทางเดินเรือดังกล่าวให้เป็นทางเลือกของประชาชนในการสัญจรและเป็นแหล่งท่องเที่ยว ทางวัฒนธรรมที่สำคัญในพื้นที่กรุงเทพมหานครต่อไป

17120000/17120000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อพัฒนาจุดเชื่อมต่อการเดินทางกับระบบขนส่งสาธารณะ ล้อ ราง เรือ ตามแนวทางการเดินเรือคลองภาษีเจริญ (ท่าเรือบางหว้า) – คลองบางกอกใหญ่ – แม่น้ำเจ้าพระยา (ท่าช้าง) 2.2 เพื่อเพิ่มเส้นทางเดินเรือโดยสารในพื้นที่กรุงเทพมหานครในเส้นทางคลองภาษีเจริญ – คลองบางใหญ่ – แม่น้ำเจ้าพระยา และเพิ่มทางเลือกการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะให้กับประชาชน โดยส่งเสริมให้ประชาชนลดใช้รถยนต์ส่วนบุคคล 2.3 เพื่อดำเนินการบริการจัดการป้องกันน้ำท่วมและการเดินเรือ ร่วมกันกับสำนักการระบายน้ำ และแจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลการเดินเรือให้ประชาชนทราบ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนที่มรดกทางวัฒนธรรม โดยบูรณาการข้อมูลกับสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ผ่านช่องทาง Moblie Application

เป้าหมายของโครงการ

3.1 จัดให้มีการเดินเรือคลองบางกอกใหญ่ จำนวน 2 เส้นทาง 3.1.1 เส้นทางคลองภาษีเจริญ – ชุมชนคลองบางหลวง (คลองบางกอกใหญ่) ระยะทาง 2 กิโลเมตร จำนวน 3 ท่า ได้แก่ ท่าเรือบางหว้า ท่าเรือวัดทองศาลางาม และท่าเรือวัดกำแพงบางจาก โดยเปิดให้บริการประชาชนเฉพาะวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 18.00 น. 3.1.2 เส้นทางคลองภาษีเจริญ – คลองบางกอกใหญ่ – แม่น้ำเจ้าพระยา ระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร จำนวน 7 ท่า ได้แก่ ท่าเรือบางหว้า ท่าเรือวัดอินทาราม ท่าเรือวัดหงส์รัตนาราม และท่าเรือ วัดกัลยาณมิตร โดยเปิดให้บริการประชาชนทุกวัน วันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 06.00 น. – 09.00 น. และ เวลา 15.00 น. – 19.00 น. ออกเดินเรือทุก 30 นาที และตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 15.00 น. ออกเดินเรือทุก 60 นาที และวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 17.00 น. ออกเดินเรือทุก 30 นาทีจัดให้มีการเดินเรือในพื้นที่คลองภาษีเจริญ – คลองบางกอกใหญ่ – แม่น้ำเจ้าพระยา 3.2 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการเดินเรือ และแผนที่มรดกวัฒนธรรมให้ประชาชนทราบ ผ่านช่องทาง Moblie Application โดยการบูรณาการข้อมูลร่วมกับสำนักการระบายน้ำ และสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๓ - ปลอดอุบัติเหตุ
เป้าหมายที่ ๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๓.๑.๑ ปรับปรุงสภาพถนนและจุดเสี่ยงอันตราย

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-09-08)

60.00

8/9/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...รอการอุทธรณ์ตัวชี้วัด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-08-17)

60.00

17/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รออุทธรณ์ตัวชี้วัด เดือน กันยายน 2563 เนื่องจากโครงการไม่ได้รับงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :โครงการไม่ได้รับงบประมาณ

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-07-08)

60.00

8/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รออุทธรณ์ตัวชี้วัด เดือน กันยายน 2563 เนื่องจากโครงการไม่ได้รับงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-23)

60.00

23/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รออุทธรณ์ตัวชี้วัด เดือน กันยายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-05-12)

50.00

12/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการโครงการตามมติการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการให้บริการที่ดีที่สุดของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 ตามตัวชี้วัด 3 ตัวชี้วัด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-04-28)

40.00

28/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการโครงการตามมติการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการให้บริการที่ดีที่สุดของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 ตามตัวชี้วัด 3 ตัวชี้วัด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-11)

40.00

11/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอจัดสรรงบประมาณโครงการเดินเรือคลองบางกอกใหญ่ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-03)

30.00

3/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการโครงการตามมติการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการให้บริการที่ดีที่สุดของกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-25)

20.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการโครงการตามมติการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการให้บริการที่ดีที่สุดของกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-26)

20.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมการประชุมคณะกรรมการโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best service) ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-31)

10.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการโครงการตามมติการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการให้บริการที่ดีที่สุดของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามตัวชี้วัดโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:สรุปผลและประเมินผลโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 17000000-3297

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 17000000-3297

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1700-0844

ตัวชี้วัด : 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
60.00

0 / 0
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **