ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมแก้ไขเรื่องร้องเรียนจากประชาชน/ผู้รับบริการ : 17000000-3350

สํานักการจราจรและขนส่ง : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวปนัดดา เกษศิลป์ โทร. 3107

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักการจราจรและขนส่งตรวจสอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่ได้รับจากศูนย์รับแจ้งทุกข์กทม.1555 และเร่งรัดแก้ไขโดยเร็วเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

17010000/17010000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- การบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ - การแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนอย่างมีคุณภาพและโดยเร็ว - การรายงานผลการแก้ไขเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องทราบผ่านระบบเรื่องราวร้องทุกข์ภายในระยะเวลาที่กำหนด - การติดตามและรายงานผลความก้าวหน้าผลดำเนินการ

เป้าหมายของโครงการ

เพื่อแก้ไขเรื่องร้องเรียนจากประชาชน/ผู้รับบริการต่อหน่วยงานผ่านช่องทางระบบเรื่องราวร้องทุกข์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-18)

100.00

18/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-08-03)

50.00

3/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... เรื่องร้องเรียนระหว่างวันที่ 1-31 ตุลาคม 2562 จำนวนทั้งสิ้น 275 เรื่อง แก้ไขแล้วเสร็จ 270 เรื่อง คงค้าง 5 เรื่อง เรื่องร้องเรียนระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2562 จำนวนทั้งสิ้น 316 เรื่อง แก้ไขแล้วเสร็จ 306 เรื่อง คงค้าง 10 เรื่อง เรื่องร้องเรียนระหว่างวันที่ 1-31 ธันวาคม 2562 จำนวนทั้งสิ้น 253 เรื่อง แก้ไขแล้วเสร็จ 243 เรื่อง คงค้าง 10 เรื่อง เรื่องร้องเรียนระหว่างวันที่ 1-31 มกราคม 2563 จำนวนทั้งสิ้น 292 เรื่อง แก้ไขแล้วเสร็จ 284 เรื่อง คงค้าง 8 เรื่อง เรื่องร้องเรียนระหว่างวันที่ 1-29 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวนทั้งสิ้น 269 เรื่อง แก้ไขแล้วเสร็จ 259 เรื่อง คงค้าง 10 เรื่อง เรื่องร้องเรียนระหว่างวันที่ 1-31 มีนาคม 2563 จำนวนทั้งสิ้น 228 เรื่อง แก้ไขแล้วเสร็จ 219 เรื่อง คงค้าง 9 เรื่อง เรื่องร้องเรียนระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน 2563 จำนวนทั้งสิ้น 134 เรื่อง แก้ไขแล้วเสร็จ 123 เรื่อง คงค้าง 11 เรื่อง เรื่องร้องเรียนระหว่างวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2563 จำนวนทั้งสิ้น 164 เรื่อง แก้ไขแล้วเสร็จ 149 เรื่อง คงค้าง 15 เรื่อง เรื่องร้องเรียนระหว่างวันที่ 1-30 มิถุนายน 2563 จำนวนทั้งสิ้น 259 เรื่อง แก้ไขแล้วเสร็จ 206 เรื่อง คงค้าง 53 เรื่อง เรื่องร้องเรียนระหว่างวันที่ 1-31 กรกฎาคม 2563 จำนวนทั้งสิ้น 281 เรื่อง แก้ไขแล้วเสร็จ 71 เรื่อง คงค้าง 210 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-07-01)

45.00

1/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... เรื่องร้องเรียนระหว่างวันที่ 1-31 ตุลาคม 2562 จำนวนทั้งสิ้น 275 เรื่อง แก้ไขแล้วเสร็จ 266 เรื่อง คงค้าง 9 เรื่อง เรื่องร้องเรียนระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2562 จำนวนทั้งสิ้น 316 เรื่อง แก้ไขแล้วเสร็จ 305 เรื่อง คงค้าง 11 เรื่อง เรื่องร้องเรียนระหว่างวันที่ 1-31 ธันวาคม 2562 จำนวนทั้งสิ้น 253 เรื่อง แก้ไขแล้วเสร็จ 241 เรื่อง คงค้าง 12 เรื่อง เรื่องร้องเรียนระหว่างวันที่ 1-31 มกราคม 2563 จำนวนทั้งสิ้น 292 เรื่อง แก้ไขแล้วเสร็จ 283 เรื่อง คงค้าง 9 เรื่อง เรื่องร้องเรียนระหว่างวันที่ 1-29 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวนทั้งสิ้น 269 เรื่อง แก้ไขแล้วเสร็จ 256 เรื่อง คงค้าง 13 เรื่อง เรื่องร้องเรียนระหว่างวันที่ 1-31 มีนาคม 2563 จำนวนทั้งสิ้น 228 เรื่อง แก้ไขแล้วเสร็จ 217 เรื่อง คงค้าง 11 เรื่อง เรื่องร้องเรียนระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน 2563 จำนวนทั้งสิ้น 134 เรื่อง แก้ไขแล้วเสร็จ 106 เรื่อง คงค้าง 28 เรื่อง เรื่องร้องเรียนระหว่างวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2563 จำนวนทั้งสิ้น 164 เรื่อง แก้ไขแล้วเสร็จ 139 เรื่อง คงค้าง 25 เรื่อง เรื่องร้องเรียนระหว่างวันที่ 1-30 มิถุนายน 2563 จำนวนทั้งสิ้น 257 เรื่อง แก้ไขแล้วเสร็จ 81 เรื่อง คงค้าง 176 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-06-02)

30.00

2/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เรื่องร้องเรียนระหว่างวันที่ 1-31 ตุลาคม 2562 จำนวนทั้งสิ้น 275 เรื่อง แก้ไขแล้วเสร็จ 215 เรื่อง คงค้าง 60 เรื่อง เรื่องร้องเรียนระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2562 จำนวนทั้งสิ้น 316 เรื่อง แก้ไขแล้วเสร็จ 263 เรื่อง คงค้าง 53 เรื่อง เรื่องร้องเรียนระหว่างวันที่ 1-31 ธันวาคม 2562 จำนวนทั้งสิ้น 253 เรื่อง แก้ไขแล้วเสร็จ 188 เรื่อง คงค้าง 65 เรื่อง เรื่องร้องเรียนระหว่างวันที่ 1-31 มกราคม 2563 จำนวนทั้งสิ้น 292 เรื่อง แก้ไขแล้วเสร็จ 243 เรื่อง คงค้าง 49 เรื่อง เรื่องร้องเรียนระหว่างวันที่ 1-29 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวนทั้งสิ้น 269 เรื่อง แก้ไขแล้วเสร็จ 218เรื่อง คงค้าง 51 เรื่อง เรื่องร้องเรียนระหว่างวันที่ 1-31 มีนาคม 2563 จำนวนทั้งสิ้น 228 เรื่อง แก้ไขแล้วเสร็จ 172 เรื่อง คงค้าง 53 เรื่อง เรื่องร้องเรียนระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน 2563 จำนวนทั้งสิ้น 134 เรื่อง แก้ไขแล้วเสร็จ 71 เรื่อง คงค้าง 63 เรื่อง เรื่องร้องเรียนระหว่างวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2563 จำนวนทั้งสิ้น 164 เรื่อง แก้ไขแล้วเสร็จ 35 เรื่อง คงค้าง 129 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-05-01)

25.00

1/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เรื่องร้องเรียนระหว่างวันที่ 1-31 ตุลาคม 2562 จำนวนทั้งสิ้น 275 เรื่อง แก้ไขแล้วเสร็จ 210 เรื่อง คงค้าง 65 เรื่อง เรื่องร้องเรียนระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2562 จำนวนทั้งสิ้น 316 เรื่อง แก้ไขแล้วเสร็จ 254 เรื่อง คงค้าง 62 เรื่อง เรื่องร้องเรียนระหว่างวันที่ 1-31 ธันวาคม 2562 จำนวนทั้งสิ้น 253 เรื่อง แก้ไขแล้วเสร็จ 183 เรื่อง คงค้าง 70 เรื่อง เรื่องร้องเรียนระหว่างวันที่ 1-31 มกราคม 2563 จำนวนทั้งสิ้น 292 เรื่อง แก้ไขแล้วเสร็จ 242 เรื่อง คงค้าง 50 เรื่อง เรื่องร้องเรียนระหว่างวันที่ 1-29 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวนทั้งสิ้น 269 เรื่อง แก้ไขแล้วเสร็จ 210 เรื่อง คงค้าง 59 เรื่อง เรื่องร้องเรียนระหว่างวันที่ 1-31 มีนาคม 2563 จำนวนทั้งสิ้น 228 เรื่อง แก้ไขแล้วเสร็จ 151 เรื่อง คงค้าง 77 เรื่อง เรื่องร้องเรียนระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน 2563 จำนวนทั้งสิ้น 134 เรื่อง แก้ไขแล้วเสร็จ 21 เรื่อง คงค้าง 113 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-04-28)

20.00

28/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เรื่องร้องเรียนระหว่างวันที่ 1-31 ตุลาคม 2562 จำนวนทั้งสิ้น 275 เรื่อง แก้ไขแล้วเสร็จ 210 เรื่อง คงค้าง 65 เรื่อง เรื่องร้องเรียนระหว่างวันที่ 1-30 พฤษจิกายน 2562 จำนวนทั้งสิ้น 316 เรื่อง แก้ไขแล้วเสร็จ 254 เรื่อง คงค้าง 62 เรื่อง เรื่องร้องเรียนระหว่างวันที่ 1-31 ธันวาคม 2562 จำนวนทั้งสิ้น 253 เรื่อง แก้ไขแล้วเสร็จ 183 เรื่อง คงค้าง 70 เรื่อง เรื่องร้องเรียนระหว่างวันที่ 1-31 มกราคม 2563 จำนวนทั้งสิ้น 292 เรื่อง แก้ไขแล้วเสร็จ 242 เรื่อง คงค้าง 50 เรื่อง เรื่องร้องเรียนระหว่างวันที่ 1-29 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวนทั้งสิ้น 269 เรื่อง แก้ไขแล้วเสร็จ 209 เรื่อง คงค้าง 60 เรื่อง เรื่องร้องเรียนระหว่างวันที่ 1-31 มีนาคม 2563 จำนวนทั้งสิ้น 228 เรื่อง แก้ไขแล้วเสร็จ 148 เรื่อง คงค้าง 80 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-03-02)

15.00

2/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เรื่องร้องเรียนระหว่างวันที่ 1-31 ตุลาคม 2562 จำนวนทั้งสิ้น 275 เรื่อง แก้ไขแล้วเสร็จ 207 เรื่อง คงค้าง 68 เรื่อง เรื่องร้องเรียนระหว่างวันที่ 1-30 พฤษจิกายน 2562 จำนวนทั้งสิ้น 316 เรื่อง แก้ไขแล้วเสร็จ 253 เรื่อง คงค้าง 63 เรื่อง เรื่องร้องเรียนระหว่างวันที่ 1-31 ธันวาคม 2562 จำนวนทั้งสิ้น 253 เรื่อง แก้ไขแล้วเสร็จ 171 เรื่อง คงค้าง 82 เรื่อง เรื่องร้องเรียนระหว่างวันที่ 1-31 มกราคม 2563 จำนวนทั้งสิ้น 292 เรื่อง แก้ไขแล้วเสร็จ 212 เรื่อง คงค้าง 80 เรื่อง เรื่องร้องเรียนระหว่างวันที่ 1-29 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวนทั้งสิ้น 269 เรื่อง แก้ไขแล้วเสร็จ 64 เรื่อง คงค้าง 205 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-02-03)

5.00

3/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เรื่องร้องเรียนระหว่างวันที่ 1-31 ตุลาคม 2562 จำนวนทั้งสิ้น 275 เรื่อง แก้ไขแล้วเสร็จ 187 เรื่อง คงค้าง 88 เรื่อง เรื่องร้องเรียนระหว่างวันที่ 1-30 พฤษจิกายน 2562 จำนวนทั้งสิ้น 316 เรื่อง แก้ไขแล้วเสร็จ 216 เรื่อง คงค้าง 100 เรื่อง เรื่องร้องเรียนระหว่างวันที่ 1-31 ธันวาคม 2562 จำนวนทั้งสิ้น 253 เรื่อง แก้ไขแล้วเสร็จ 158 เรื่อง คงค้าง 95 เรื่อง เรื่องร้องเรียนระหว่างวันที่ 1-31 มกราคม 2563 จำนวนทั้งสิ้น 292 เรื่อง แก้ไขแล้วเสร็จ 110 เรื่อง คงค้าง 182 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-01-02)

5.00

2/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เรื่องร้องเรียนระหว่างวันที่ 1-31 ตุลาคม 2562 จำนวนทั้งสิ้น 275 เรื่อง แก้ไขแล้วเสร็จ 174 เรื่อง คงค้าง 101 เรื่อง เรื่องร้องเรียนระหว่างวันที่ 1-30 พฤษจิกายน 2562 จำนวนทั้งสิ้น 316 เรื่อง แก้ไขแล้วเสร็จ 198 เรื่อง คงค้าง 118 เรื่อง เรื่องร้องเรียนระหว่างวันที่ 1-31 ธันวาคม 2562 จำนวนทั้งสิ้น 253 เรื่อง แก้ไขแล้วเสร็จ 44 เรื่อง คงค้าง 209 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-02)

15.00

อยู่ระหว่างขั้นตอน...เรื่องร้องเรียนระหว่างวันที่ 1-31 ตุลาคม 2562 จำนวนทั้งสิ้น 275 เรื่อง แก้ไขแล้วเสร็จ 157 เรื่อง คงค้าง 118 เรื่อง เรื่องร้องเรียนระหว่างวันที่ 1-30 พฤษจิกายน 2562 จำนวนทั้งสิ้น 314 เรื่อง แก้ไขแล้วเสร็จ 55 เรื่อง คงค้าง 259 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-15)

10.00

15/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เรื่องร้องเรียนระหว่างวันที่ 1-31 ตุลาคม 2562 จำนวนทั้งสิ้น 275 เรื่อง แก้ไขแล้วเสร็จ 115 เรื่อง คงค้าง 160 เรื่อง เรื่องร้องเรียนระหว่างวันที่ 1-15 พฤษจิกายน 2562 จำนวนทั้งสิ้น 124 เรื่อง แก้ไขแล้วเสร็จ 9 เรื่อง คงค้าง 115 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 2.00 (2019-10-31)

2.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 17000000-3350

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 17000000-3350

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1700-0843

ตัวชี้วัด : 3.1 (ก) ระดับความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
20.00

100 / 100
3
30.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **