ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมแก้ไขเรื่องร้องเรียนจากประชาชน/ผู้รับบริการ : 17000000-3350

สํานักการจราจรและขนส่ง

5.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 5.00

นางสาวพัทธวรรณ กลิ่นขจร โทร. 3107

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักการจราจรและขนส่งตรวจสอบเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่ได้รับจากศูนย์รับแจ้งทุกข์กทม.1555 และเร่งรัดแก้ไขโดยเร็วเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

17010000/17010000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- การบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ - การแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนอย่างมีคุณภาพและโดยเร็ว - การรายงานผลการแก้ไขเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องทราบผ่านระบบเรื่องราวร้องทุกข์ภายในระยะเวลาที่กำหนด - การติดตามและรายงานผลความก้าวหน้าผลดำเนินการ

เป้าหมายของโครงการ

เพื่อแก้ไขเรื่องร้องเรียนจากประชาชน/ผู้รับบริการต่อหน่วยงานผ่านช่องทางระบบเรื่องราวร้องทุกข์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-12-02)

5.00

อยู่ระหว่างขั้นตอน...เรื่องร้องเรียนระหว่างวันที่ 1-31 ตุลาคม 2562 จำนวนทั้งสิ้น 275 เรื่อง แก้ไขแล้วเสร็จ 157 เรื่อง คงค้าง 118 เรื่อง เรื่องร้องเรียนระหว่างวันที่ 1-30 พฤษจิกายน 2562 จำนวนทั้งสิ้น 314 เรื่อง แก้ไขแล้วเสร็จ 55 เรื่อง คงค้าง 259 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-15)

10.00

15/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เรื่องร้องเรียนระหว่างวันที่ 1-31 ตุลาคม 2562 จำนวนทั้งสิ้น 275 เรื่อง แก้ไขแล้วเสร็จ 115 เรื่อง คงค้าง 160 เรื่อง เรื่องร้องเรียนระหว่างวันที่ 1-15 พฤษจิกายน 2562 จำนวนทั้งสิ้น 124 เรื่อง แก้ไขแล้วเสร็จ 9 เรื่อง คงค้าง 115 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 2.00 (2019-10-31)

2.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 17000000-3350

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 17000000-3350

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1700-0843

ตัวชี้วัด : 3.1 (ก) ระดับความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **