ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

งานจัดทำเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางด้วยวัสดุโคลด์พลาสติก พื้นที่กรุงเทพมหานคร : 17000000-3423

สํานักการจราจรและขนส่ง : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายอารยะ ศรีชัย โทร.3157

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นจุดศูนย์กลางการคมนาคมและขนส่งของประเทศ มีรูปแบบการเดินทางที่หลากหลาย และการเดินทางโดยรถยนต์ คือ รูปแบบการเดินทางรูปแบบหนึ่งที่มีความสำคัญ โดยกรุงเทพมหานครมีโครงข่ายถนน ที่สลับซับซ้อนและหลากหลาย ซึ่งเป็นไปตามสภาพการใช้งานทำให้ถนนต่างๆ เกิดจุดบกพร่อง หรือจุดเสี่ยงอันตรายด้านกายภาพอยู่หลายแห่ง ซึ่งบางแห่งอาจจะไม่ปลอดภัยตามหลักวิศวกรรม เช่น เครื่องหมายจราจรบนพื้นทางที่ดำเนินการปกติด้วยวัสดุโคลด์พลาสติก ตามมาตรฐานที่ดำเนินการอยู่อาจไม่เพียงพอต่อการบังคับเตือน และแนะนำให้ผู้ใช้รถในการสัญจรทางถนนได้เกิดความระมัดระวังที่เพียงพอำเป็นต้องนำวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ใช่วยลดความเสี่ยงเพิ่มความชัดเจนและความปลอดภัยด้วยวัสดุโคลด์พลาสติก (CLOD PLASTC) ทีมีคุณสมบัติที่เหมาะสมในการช่วยแก้ปัญหานี้ โดยการเลือกใช้สีของวัสดุโคลด์พลาสติกอย่างเหมาะสม เพื่อให้ผู้ขับขี่สังเกตเห็นเครื่องหมายจราจรพื้นทางและสัญลักษณ์หรือตัวอักษรข้อความเพื่อการบังคับเตือนแนะนำบนพื้นทางได้ง่ายและชัดเจนขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนางานบริหารจัดการจราจรทางถนนสายหลัก สายรอง เส้นทางลัด งานยับยั้งการจราจร (Traffic calming) สำหรับลดความรุนแรงของอุบัติเหตุทางถนนเนื่องขากวัสดุโคลด์พลาสติกมีสัมประสิทธิ์ความเสียดทน มากกว่าผิวจราจร ที่ไม่ได้ใช้วัสดุโคลด์พลาสติกนี้ ในชั้นต้นสำนักงานวิศวกรรมจราจร สำนักการจราจรและขนส่งจะดำเนินการเพื่อการบังคับเตือนปและแนะนำไปดำเนินการจ้างต่อไป

17130000/17130000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณจุดเสี่ยงอันตราย 2. เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของของผู้สัญจรทางถนนและคนเดินข้าม 3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของผิวจราจรและการบริหารจัดการจราจรอย่างมีประสิทธิในการบังคับเตือนและแนะนำการใช้ช่องจราจร 4. ให้ผู้ขับขี่เกิดความระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อขับผ่านจดเสี่ยงอันตราย

เป้าหมายของโครงการ

ในปีงบประมาณ 2563 มีเป้าหมายที่จะดำเนินการบนพื้นทางบริเวณทางข้าม ทางโค้ง ทางแยก ช่องจราจร ช่องจอดรถ และจุดเสี่ยงอันตรายในทางต่างๆ บนถนนสายหลก สายรอง เส้นทางลัด พื้นที่ธนบุรี ให้แล้วเสร็จตามสัญญา

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
มิติที่ ๒.๓ - ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก
เป้าหมายที่ ๒.๓.๑ ประชาชนเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ มีทางเลือกในการเดินทางไม่ต้องพึ่งพารถส่วนบุคคล%
เป้าประสงค์ที่ ๒.๓.๑.๑ ขยายระบบขนส่งมวลชนให้ครอบคลุมพื้นที

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-21)

100.00

21/09/2563 : ดำเนินการตรวจรับงานแล้ว เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-19)

90.00

19/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามผังที่กำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-29)

80.00

29/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามผังที่กำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-25)

60.00

25/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดทำเครื่องหมายทางข้ามตามจุดที่กำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-05-27)

55.00

27/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดทำเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางตามจุดที่กำหนดไว้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-04-28)

40.00

28/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-03-25)

35.00

25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอลงนามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-24)

30.00

24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างขออนุมัติจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-21)

20.00

21/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดหาผู้รับจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-17)

15.00

17/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดหาผู้รับจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-25)

10.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติาคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 2.00 (2019-10-31)

2.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..แต่งตั้งคณะกรรมการฯ.

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:แต่งตั้งหรือมอบหมายเจ้าหน้าที่ จัดทำรูปแบบรายการ
:3%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:แต่งตั้งคณะกรรมการประมาณราคากลาง
:3%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดทำรูปแบบรายการและขอความเห็นชอบรูปแบบรายการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:จัดทำประมาณราคากลางและขอความเห็นชอบราคากลาง
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:รายงานขอจ้าง
:3%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:รายงานขอซื้อขอจ้างจากผู้มีอำนาจตามวงเงิน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:ประกาศเผยแพร่ TOR
:2%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 8
:ประกาศประกวดราคาฯและขายแบบ
:2%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 9
:ยื่นเอกสารเสนอราคาและเปิดซองพิจารณาเอกสาร
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 10
:ขออนุมัติซื้อหรือจ้าง
:2%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 11
:ตรวจร่างสัญญา ขออนุมัติและอนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 12
:ลงนามในสัญญา
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 13
:ดำเนินการตามสัญญา
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 17000000-3423

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 17000000-3423

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1700-0852

ตัวชี้วัด : 3.ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำสนับสนุนมิติที่ 2.3 ที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 68.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
38.00

100 / 100
3
50.30

0 / 0
4
68.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **