ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

งานซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทาง : 17000000-3438

สํานักการจราจรและขนส่ง : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายปภาวิท ตะกะศิา 062-662-9661

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกในการเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชน ให้แก่ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร เช่น การดูแลบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแสงสว่างศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทางให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เพื่อให้ระบบไฟฟ้าแสงสว่างศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทางศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทางอยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งาน ส่งผลให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จึงต้องมีการดูแลบำรุงรักษาศาลาที่พักผู้โดยสารอย่างต่อเนื่อง

17040000/17040000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่ออำนวยความสะดวกและเกิดความปลอดภัยแก่ประชาชนที่ใช้ศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทาง

เป้าหมายของโครงการ

เพื่อให้ระบบไฟฟ้าแสงสว่างศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทาง สามารถใช้งานได้ปกติ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
๒.๓ - ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก
๒.๓.๑ ประชาชนเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ มีทางเลือกในการเดินทางไม่ต้องพึ่งพารถส่วนบุคคล%
๒.๓.๑.๑ ขยายระบบขนส่งมวลชนให้ครอบคลุมพื้นที

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-10-30)

100.00

30/10/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-09-09)

20.00

9/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดหาผู้รับจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2020-08-04)

7.00

4/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 6.00 (2020-07-01)

6.00

1/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตียมการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-06-04)

5.00

4/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขั้นตอนการเตรียมการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 4.00 (2020-05-07)

4.00

7/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 3.00 (2020-04-17)

3.00

17/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 2.00 (2020-03-09)

2.00

9/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 1.00 (2019-11-29)

1.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 1.00 (2019-10-31)

1.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ดำเนินการตามสัญญา
:0%
เริ่มต้น :2019-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามสัญญา
:0%
เริ่มต้น :2019-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามสัญญา
:0%
เริ่มต้น :2019-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-01-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 17000000-3438

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 17000000-3438

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1700-0852

ตัวชี้วัด : 3.ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำสนับสนุนมิติที่ 2.3 ที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 68

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
38.00

100 / 100
3
50.30

0 / 0
4
68.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **