ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการจัดหาช่วยเหลือเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ผู้ประสบสาธารณภัย : 19000000-2770

สํานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

น.ส.รัชโนบล ผ่องอ่อน 0 2271 2162

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

เพื่อให้ผู้ประสบสาธารณภัยสามารถมีเครื่องอุปโภคบริโภคที่ใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันและกลับมาดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างเป็นปกติสุขได้ การจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะก่อให้ผู้ประสบสาธารณภัยได้รับประโยชน์สูงสุดในการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร

19030000/19030000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

-๒.๑ เพื่อเป็นการช่วยเหลือด้านเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบสาธารณภัยในช่วงระยะเวลาวิกฤติ ๒.๒ เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ประสบสาธารณภัย

เป้าหมายของโครงการ

-ผู้ประสบสาธารณภัยในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร ได้รับสิ่งของช่วยเหลือภายใน 1 วัน(24 ชม.) นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเหตุสาธารณภัย

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-29)

100.00

29/9/2563 : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ดำเนินการสั่งซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบ สาธารณภัย จำนวน 25 รายการ จาก บริษัท กู๊ดวู้ดมอเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตามใบสั่งซื้อเลขที่ สอภ.22/2563 ลงวันที่ 22 กันยายน 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1.ข้าวสาร 5% จำนวน 330 ถุง 2.ปลากระป๋อง จำนวน 521 กระป๋อง 3.ผักกาดดอง จำนวน 393 กระป๋อง 4.น้ำพริกปลาป่นชนิดแห้ง จำนวน 130 ขวด 5.โจ๊กกึ่งสำเร็จรูป จำนวน 1491 ซอง 6.บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จำนวน 4494 ซอง 7.กาแฟสำเร็จรูปแบบซอง จำนวน 2468 ซอง 8.เครื่องดื่มมอลต์สกัด จำนวน 3149 ซอง 9.ซีเรียล จำนวน 42 กล่อง 10.แครกเกอร์ จำนวน 42 กล่อง 11.จาน จำนวน 314 ใบ 12.ชาม จำนวน 255 ใบ 13.ช้อน จำนวน 28โหล 14.มุ้ง จำนวน 105 หลัง 15.ขัน จำนวน 276 ใบ 16.สบู่ จำนวน 290 ก้อน 17.ยาสีฟัน จำนวน 296 หลอด 18.แปรงสีฟัน จำนวน 282 ด้าม 19.ผ้าอนามัย จำนวน 115 ห่อ 20.ผ้าห่มไหมพรม จำนวน 261 ผืน 21.ผ้าขนหนู จำนวน 279 ผืน 22.ผ้านุ่ง จำนวน 125 ผืน 23.ผ้าถุง จำนวน 138 ผืน 24.เสื้อกางเกงผู้ใหญ่ จำนวน 660 ชุด 25.เสื้อกางเกงเด็ก จำนวน 25 ชุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 96.00 (2020-09-23)

96.00

23/9/2563 :ได้ดำเนินการจัดซื้อถุงผ้าพร้อมอุปกรณ์เครื่องเขียนจำนวน 500 ชุด จากบริษัทปาล์มแอนด์ที จำกัด ตามใบสั่งจ้างเลขที่ สอภ.18/2563 ลงวันที่ 27 สิงหาคม2563 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 96.00 (2020-09-21)

96.00

21/9/2563 : ได้ดำเนินการสั่งจ้างทำบัตรคิว จำนวน 1250 อัน เพื่อไว้ใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ตามใบสั่งจ้างเลขที่ สอภ.17/2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 96.00 (2020-09-18)

96.00

18/9/2563 : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ดำเนินการสั่งซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบ สาธารณภัย จำนวน 25 รายการ จาก บริษัท กู๊ดวู้ดมอเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตามใบสั่งซื้อเลขที่ สอภ.21/2563 ลงวันที่ 2 กันยายน 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1.ข้าวสาร 5% จำนวน 738 ถุง 2.ปลากระป๋อง จำนวน 1344 กระป๋อง 3.ผักกาดดอง จำนวน 1263 กระป๋อง 4.น้ำพริกปลาป่นชนิดแห้ง จำนวน 412 ขวด 5.โจ๊กกึ่งสำเร็จรูป จำนวน 1181 ซอง 6.บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จำนวน 3,921 ซอง 7.กาแฟสำเร็จรูปแบบซอง จำนวน 2,704 ซอง 8.เครื่องดื่มมอลต์สกัด จำนวน 2,986 ซอง 9.ซีเรียล จำนวน 27 กล่อง 10.แครกเกอร์ จำนวน 27 กล่อง 11.จาน จำนวน 329 ใบ 12.ชาม จำนวน 329 ใบ 13.ช้อน จำนวน 29โหล 14.มุ้ง จำนวน 129 หลัง 15.ขัน จำนวน 276 ใบ 16.สบู่ จำนวน 329 ก้อน 17.ยาสีฟัน จำนวน 329 หลอด 18.แปรงสีฟัน จำนวน 329 ด้าม 19.ผ้าอนามัย จำนวน 125 ห่อ 20.ผ้าห่มไหมพรม จำนวน 342 ผืน 21.ผ้าขนหนู จำนวน 346 ผืน 22.ผ้านุ่ง จำนวน 133 ผืน 23.ผ้าถุง จำนวน 157 ผืน 24.เสื้อกางเกงผู้ใหญ่ จำนวน 544 ชุด 25.เสื้อกางเกงเด็ก จำนวน 106 ชุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 88.00 (2020-08-17)

88.00

17/8/2563 : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ดำเนินการสั่งซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบ สาธารณภัย จำนวน 25 รายการ จาก บริษัท กู๊ดวู้ดมอเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตามใบสั่งซื้อเลขที่ สอภ.18/2563 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1.ข้าวสาร 5% จำนวน 536 ถุง 2.ปลากระป๋อง จำนวน 712 กระป๋อง 3.ผักกาดดอง จำนวน 661 กระป๋อง 4.น้ำพริกปลาป่นชนิดแห้ง จำนวน 217 ขวด 5.โจ๊กกึ่งสำเร็จรูป จำนวน 1,338 ซอง 6.บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จำนวน 4,146 ซอง 7.กาแฟสำเร็จรูปแบบซอง จำนวน 2,241 ซอง 8.เครื่องดื่มมอลต์สกัด จำนวน 2,411 ซอง 9.ซีเรียล จำนวน 17 กล่อง 10.แครกเกอร์ จำนวน 17 กล่อง 11.จาน จำนวน 166 ใบ 12.ชาม จำนวน 166 ใบ 13.ช้อน จำนวน 10โหล 14.มุ้ง จำนวน 65 หลัง 15.ขัน จำนวน 116 ใบ 16.สบู่ จำนวน 166 ก้อน 17.ยาสีฟัน จำนวน 150 หลอด 18.แปรงสีฟัน จำนวน 150 ด้าม 19.ผ้าอนามัย จำนวน 111 ห่อ 20.ผ้าห่มไหมพรม จำนวน 185 ผืน 21.ผ้าขนหนู จำนวน 185 ผืน 22.ผ้านุ่ง จำนวน 74 ผืน 23.ผ้าถุง จำนวน 67 ผืน 24.เสื้อกางเกงผู้ใหญ่ จำนวน 492 ชุด 25.เสื้อกางเกงเด็ก จำนวน 48 ชุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-20)

80.00

20/7/2563 :สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ดำเนินการสั่งซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบ สาธารณภัย จำนวน 25 รายการ จาก บริษัท กู๊ดวู้ดมอเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตามใบสั่งซื้อเลขที่ สอภ.17/2563 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1.ข้าวสาร 5% จำนวน 390 ถุง 2.ปลากระป๋อง จำนวน 608 กระป๋อง 3.ผักกาดดอง จำนวน 575 กระป๋อง 4.น้ำพริกปลาป่นชนิดแห้ง จำนวน 193 ขวด 5.โจ๊กกึ่งสำเร็จรูป จำนวน 875 ซอง 6.บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จำนวน 2,886 ซอง 7.กาแฟสำเร็จรูปแบบซอง จำนวน 1,560 ซอง 8.เครื่องดื่มมอลต์สกัด จำนวน 1,434 ซอง 9.ซีเรียล จำนวน 38 กล่อง 10.แครกเกอร์ จำนวน 38 กล่อง 11.จาน จำนวน 243 ใบ 12.ชาม จำนวน 243 ใบ 13.ช้อน จำนวน 20 โหล 14.มุ้ง จำนวน 69 หลัง 15.ขัน จำนวน 170 ใบ 16.สบู่ จำนวน 244 ก้อน 17.ยาสีฟัน จำนวน 253 หลอด 18.แปรงสีฟัน จำนวน 253 ด้าม 19.ผ้าอนามัย จำนวน 68 ห่อ 20.ผ้าห่มไหมพรม จำนวน 205 ผืน 21.ผ้าขนหนู จำนวน 204 ผืน 22.ผ้านุ่ง จำนวน 137 ผืน 23.ผ้าถุง จำนวน 132 ผืน 24.เสื้อกางเกงผู้ใหญ่ จำนวน 842 ชุด 25.เสื้อกางเกงเด็ก จำนวน 108 ชุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-17)

70.00

17/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการสำรวจเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อเตรียมดำเนินการจัดซื้อ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 68.00 (2020-05-20)

68.00

20/5/2563 : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ดำเนินการสั่งซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย จำนวน 17 รายการ จาก บริษัท กู๊ดวู้ดมอเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตามใบสั่งซื้อเลขที่ สอภ.15/2563 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1. ปลากระป๋อง จำนวน 54 กระป๋อง 2.โจ๊กกึ่งสำเร็จรูป จำนวน 180 ซอง 3.บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จำนวน 270 ซอง 4.เครื่องดื่มมอลต์สกัด จำนวน 180 ซอง 5.จาน จำนวน 306 ใบ 6.ชาม จำนวน 306 ใบ 7.ช้อน จำนวน 25 โหล 8.มุ้ง จำนวน 173 หลัง 9.ขัน จำนวน 236 ใบ 10.สบู่ จำนวน 301 ก้อน 11.ยาสีฟัน จำนวน 290 หลอด 12.แปรงสีฟัน จำนวน 296 ด้าม 13.ผ้าอนามัย จำนวน 118 ห่อ 14. ผ้าห่ม จำนวน 236 ผืน 15 .ผ้าขนหนู จำนวน 237 ผืน 16.ผ้านุ่ง จำนวน 154 ผืน 17. ผ้าถุง จำนวน 120 ผืน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-20)

60.00

20/4/2563 :สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ดำเนินการจัดทำถุงผ้าบรรจุเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน ๒ รายการ จากบริษัท เอส เอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตามใบสั่งจ้างเลขที่ สอภ.5/2563 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1.ถุงผ้าบรรจุเครื่องอุปโภคบริโภค(ถุงเขียว) จำนวน 4200 ใบ 2.ถุงผ้าบรรจุเครื่องอุปโภคบริโภค(ถุงส้ม) จำนวน 300 ใบ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ดำเนินการจัดซื้อเครื่องอุปโภคเพื่อช่วยเหลือผุ้ประสบสาธารณภัยจำนวน ๒ รายการ จากห้างหุ้นส่วนจำกัด พีดับบลิวเค ตามใบสั่งซื้อเลขที่ สอภ.9/2563 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1.เสื้อ – กางเกงผู้ใหญ่ จำนวน 1380 ชุด 2.เสื้อ – กางเกงเด็ก จำนวน 184 ชุด สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ดำเนินการสั่งซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย จำนวน 13 รายการ จาก บริษัท กู๊ดวู้ดมอเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตามใบสั่งซื้อเลขที่ สอภ.10/2563 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1. จาน จำนวน 547 ใบ 2.ชาม จำนวน 547 ใบ 3.ช้อน จำนวน 40 โหล 4.มุ้ง จำนวน 176 หลัง 5.ขัน จำนวน 363 ใบ 6.สบู่ จำนวน 543 ก้อน 7.ยาสีฟัน จำนวน 548 หลอด 8.แปรงสีฟัน จำนวน 544 ด้าม 9.ผ้าอนามัย จำนวน 164 ห่อ 10. ผ้าห่ม จำนวน 656 ผืน 11 .ผ้าขนหนู จำนวน 656 ผืน 12.ผ้านุ่ง จำนวน 196 ผืน 13. .ผ้าถุง จำนวน 220 ผืน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-20)

50.00

20/3/2563 : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ดำเนินการสั่งซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย จำนวน 10 รายการ จาก บริษัท กู๊ดวู้ดมอเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตามใบสั่งซื้อเลขที่ สอภ.14/2563 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1.ข้าวสาร จำนวน 1686 ถุง 2.ปลากระป๋อง จำนวน 2799 กระป๋อง 3.ผักกาดดอง จำนวน 2529 กระป๋อง 4.น้ำพริกปลาป่น จำนวน 843 ขวด 5.โจ๊กจำนวน 4272 ซอง 6.บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จำนวน 13995 ซอง 7. กาแฟสำเร็จรูปแบบซอง จำนวน 8430 ซอง 8.เครื่องดื่มมอลต์สกัดช็อกโกแลตรูปแบบซอง จำนวน 9330 ซอง 9.ซีเรียล จำนวน 90 กล่อง 10.แครกเกอร์ จำนวน 90 กล่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 42.00 (2020-02-20)

42.00

20/2/2563 : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ดำเนินการสั่งซื้อเสื้อผ้าเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย จาก ห้างหุ้นส่วนพีดับบลิวเค จำกัด ตามใบสั่งซื้อเลขที่ สอภ.7/2563 ลงวันที่ 30 มกราคม 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1.เสื้อ – กางเกงผู้ใหญ่ จำนวน 1173 ชุด เป็นเงิน 264,330.-บาท 2.เสื้อ – กางเกงเด็ก จำนวน 135 ชุด เป็นเงิน 27,000.-บาท สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ดำเนินการสั่งซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย จำนวน 23 รายการ จาก บริษัท กู๊ดวู้ดมอเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตามใบสั่งซื้อเลขที่ สอภ.8/2563 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1.ข้าวสาร จำนวน 570 ถุง 2.ปลากระป๋อง จำนวน 1594 กระป๋อง 3.ผักกาดดอง จำนวน 1385 กระป๋อง 4.น้ำพริกปลาป่น จำนวน 473 ขวด 5.โจ๊กจำนวน 2481 ซอง 6.บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จำนวน 8999 ซอง 7. กาแฟสำเร็จรูปแบบซอง จำนวน 4309 ซอง 8.เครื่องดื่มมอลต์สกัดช็อกโกแลตรูปแบบซอง จำนวน 5064 ซอง 9. จาน จำนวน 512 ใบ 10.ชาม จำนวน 513 ใบ 11.ช้อน จำนวน 62 โหล 12.มุ้ง จำนวน 236 หลัง 13.ขัน จำนวน 420 ใบ 14.สบู่ จำนวน 487 ก้อน 15.ยาสีฟัน จำนวน 495 หลอด 16.แปรงสีฟัน จำนวน 495 ด้าม 17. ผ้าห่ม จำนวน435 ผืน 18 .ผ้าขนหนู จำนวน 434 ผืน 19.ผ้านุ่ง จำนวน 293 ผืน 20. .ผ้าถุง จำนวน 252 ผืน 21.ซีเรียล จำนวน 44 กล่อง 22.แครกเกอร์ จำนวน 44 กล่อง 23.ผ้าอนามัย จำนวน 382 ห่อ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 33.00 (2020-01-17)

33.00

17/1/2563 : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ดำเนินการสั่งซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย จำนวน 22 รายการ จาก บริษัท กู๊ดวู้ดมอเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตามใบสั่งซื้อเลขที่ สอภ.6/2562 ลงวันที่ 2 มกราคม 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1.ข้าวสาร จำนวน 1022 ถุง 2.ปลากระป๋อง จำนวน 1272 กระป๋อง 3.ผักกาดดอง จำนวน 1224 กระป๋อง 4.น้ำพริกปลาป่น จำนวน 405 ขวด 5.โจ๊กจำนวน 2402 ซอง 6.บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จำนวน 6500 ซอง 7. กาแฟสำเร็จรูปแบบซอง จำนวน 4080 ซอง 8.เครื่องดื่มมอลต์สกัดช็อกโกแลตรูปแบบซอง จำนวน 3840 ซอง 9. จาน จำนวน 449 ใบ 10.ชาม จำนวน 449 ใบ 11.ช้อน จำนวน 6 โหล 12.มุ้ง จำนวน198 หลัง 13.ขัน จำนวน 388 ใบ 14.สบู่ จำนวน 454 ก้อน 15.ยาสีฟัน จำนวน 454 หลอด 16.แปรงสีฟัน จำนวน 454 ด้าม 17. ผ้าห่ม จำนวน 529 ผืน 18 .ผ้าขนหนู จำนวน 529 ผืน 19.ผ้านุ่ง จำนวน 177 ผืน 20. .ผ้าถุง จำนวน 174 ผืน 21.ซีเรียล จำนวน 41 กล่อง 22.แครกเกอร์ จำนวน 41 กล่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-20)

25.00

20/12/2562 : ได้ดำเนินการเบิกจ่ายค่าจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย จำนวน 22 รายการ ตามเลขที่ใบขอเบิก 1780/63 ลงวันที่ 25/11/2562 และได้ดำเนินการจัดซื้อเสื้อผ้าเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย ซึ่งอยู่ในระหว่างการประกาศชื่อผู้ชนะ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-20)

15.00

20/11/2562 : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ดำเนินการสั่งซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย จำนวน 22 รายการ จาก บริษัท กู๊ดวู้ดมอเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตามใบสั่งซื้อเลขที่ สอภ.2/2562 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1.ข้าวสาร จำนวน 460 ถุง 2.ปลากระป๋อง จำนวน 780 กระป๋อง 3.ผักกาดดอง จำนวน 690 กระป๋อง 4.น้ำพริกปลาป่น จำนวน 230 ขวด 5.โจ๊กจำนวน 1450 ซอง 6.บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จำนวน 2550 ซอง 7. กาแฟสำเร็จรูปแบบซอง จำนวน 2700 ซอง 8.เครื่องดื่มมอลต์สกัดช็อกโกแลตรูปแบบซอง จำนวน 3000 ซอง 9. จาน จำนวน 314 ใบ 10.ชาม จำนวน 313 ใบ 11.ช้อน จำนวน 30 โหล 12.มุ้ง จำนวน14 หลัง 13.ขัน จำนวน 39 ใบ 14.สบู่ จำนวน 319 ก้อน 15.ยาสีฟัน จำนวน 312 หลอด 16.แปรงสีฟัน จำนวน 312 ด้าม 17. ผ้าห่ม จำนวน 289 ผืน 18 .ผ้าขนหนู จำนวน 289 ผืน 19.ผ้านุ่ง จำนวน 40 ผืน 20. .ผ้าถุง จำนวน 81 ผืน 21.ซีเรียล จำนวน 30 กล่อง 22.แครกเกอร์ จำนวน 30 กล่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(15) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-22)

10.00

22/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติเงินงวด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 1
:ขั้นตอนการขออนุมัติเงินงวด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค
:20%
เริ่มต้น :2019-10-25
สิ้นสุด :2019-10-25
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดทำฎีกาเบิกจ่ายค่าจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค
:20%
เริ่มต้น :2019-10-25
สิ้นสุด :2019-10-25
ขั้นตอน 3
:จัดทำฎีกาเบิกจ่ายค่าจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ประสบภัย
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ประสบสาธารณภัย
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 19000000-2770

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 19000000-2770

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1900-0769

ตัวชี้วัด : 20.ร้อยละความสำเร็จของการช่วยเหลือ สงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **