ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการจัดหาช่วยเหลือเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ผู้ประสบสาธารณภัย : 19000000-2770

สํานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

33.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 33.00

น.ส.รัชโนบล ผ่องอ่อน 0 2271 2162

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

เพื่อให้ผู้ประสบสาธารณภัยสามารถมีเครื่องอุปโภคบริโภคที่ใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันและกลับมาดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างเป็นปกติสุขได้ การจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะก่อให้ผู้ประสบสาธารณภัยได้รับประโยชน์สูงสุดในการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร

19030000/19030000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

-๒.๑ เพื่อเป็นการช่วยเหลือด้านเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบสาธารณภัยในช่วงระยะเวลาวิกฤติ ๒.๒ เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ประสบสาธารณภัย

เป้าหมายของโครงการ

-ผู้ประสบสาธารณภัยในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร ได้รับสิ่งของช่วยเหลือภายใน 1 วัน(24 ชม.) นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเหตุสาธารณภัย

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 33.00 (2020-01-17)

33.00

17/1/2563 : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ดำเนินการสั่งซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย จำนวน 22 รายการ จาก บริษัท กู๊ดวู้ดมอเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตามใบสั่งซื้อเลขที่ สอภ.6/2562 ลงวันที่ 2 มกราคม 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1.ข้าวสาร จำนวน 1022 ถุง 2.ปลากระป๋อง จำนวน 1272 กระป๋อง 3.ผักกาดดอง จำนวน 1224 กระป๋อง 4.น้ำพริกปลาป่น จำนวน 405 ขวด 5.โจ๊กจำนวน 2402 ซอง 6.บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จำนวน 6500 ซอง 7. กาแฟสำเร็จรูปแบบซอง จำนวน 4080 ซอง 8.เครื่องดื่มมอลต์สกัดช็อกโกแลตรูปแบบซอง จำนวน 3840 ซอง 9. จาน จำนวน 449 ใบ 10.ชาม จำนวน 449 ใบ 11.ช้อน จำนวน 6 โหล 12.มุ้ง จำนวน198 หลัง 13.ขัน จำนวน 388 ใบ 14.สบู่ จำนวน 454 ก้อน 15.ยาสีฟัน จำนวน 454 หลอด 16.แปรงสีฟัน จำนวน 454 ด้าม 17. ผ้าห่ม จำนวน 529 ผืน 18 .ผ้าขนหนู จำนวน 529 ผืน 19.ผ้านุ่ง จำนวน 177 ผืน 20. .ผ้าถุง จำนวน 174 ผืน 21.ซีเรียล จำนวน 41 กล่อง 22.แครกเกอร์ จำนวน 41 กล่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-20)

25.00

20/12/2562 : ได้ดำเนินการเบิกจ่ายค่าจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย จำนวน 22 รายการ ตามเลขที่ใบขอเบิก 1780/63 ลงวันที่ 25/11/2562 และได้ดำเนินการจัดซื้อเสื้อผ้าเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย ซึ่งอยู่ในระหว่างการประกาศชื่อผู้ชนะ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-20)

15.00

20/11/2562 : สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ดำเนินการสั่งซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย จำนวน 22 รายการ จาก บริษัท กู๊ดวู้ดมอเตอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตามใบสั่งซื้อเลขที่ สอภ.2/2562 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1.ข้าวสาร จำนวน 460 ถุง 2.ปลากระป๋อง จำนวน 780 กระป๋อง 3.ผักกาดดอง จำนวน 690 กระป๋อง 4.น้ำพริกปลาป่น จำนวน 230 ขวด 5.โจ๊กจำนวน 1450 ซอง 6.บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จำนวน 2550 ซอง 7. กาแฟสำเร็จรูปแบบซอง จำนวน 2700 ซอง 8.เครื่องดื่มมอลต์สกัดช็อกโกแลตรูปแบบซอง จำนวน 3000 ซอง 9. จาน จำนวน 314 ใบ 10.ชาม จำนวน 313 ใบ 11.ช้อน จำนวน 30 โหล 12.มุ้ง จำนวน14 หลัง 13.ขัน จำนวน 39 ใบ 14.สบู่ จำนวน 319 ก้อน 15.ยาสีฟัน จำนวน 312 หลอด 16.แปรงสีฟัน จำนวน 312 ด้าม 17. ผ้าห่ม จำนวน 289 ผืน 18 .ผ้าขนหนู จำนวน 289 ผืน 19.ผ้านุ่ง จำนวน 40 ผืน 20. .ผ้าถุง จำนวน 81 ผืน 21.ซีเรียล จำนวน 30 กล่อง 22.แครกเกอร์ จำนวน 30 กล่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-22)

10.00

22/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติเงินงวด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 1
:ขั้นตอนการขออนุมัติเงินงวด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค
:20%
เริ่มต้น :2019-10-25
สิ้นสุด :2019-10-25
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดทำฎีกาเบิกจ่ายค่าจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค
:20%
เริ่มต้น :2019-10-25
สิ้นสุด :2019-10-25
ขั้นตอน 3
:จัดทำฎีกาเบิกจ่ายค่าจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ประสบภัย
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ประสบสาธารณภัย
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 19000000-2770

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 19000000-2770

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1900-0769

ตัวชี้วัด : 20.ร้อยละความสำเร็จของการช่วยเหลือ สงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **