ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ในการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ : 20000000-2354

สํานักงบประมาณกรุงเทพมหานคร : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายชัยวัฒน์ บานใจ/1720

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

การอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ในการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านงบประมาณให้แก่นักวิเคราะห์งบประมาณสังกัดสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ทำให้การปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์คำของบประมาณและการบริหารงบประมาณของกรุงเทพมหานครอย่างมีประสิทธิภาพ

20020000/20020000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านงบประมาณให้แก่ข้าราชการของสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ตำแหน่งนักวิเคราะห์งบประมาณ 2. เพื่อให้การวิเคราะห์คำของบประมาณและการบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายของโครงการ

ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเนื้อหาที่อบรมเพ่ิมขึ้นโดยได้รับคะแนนจากทำแบบทดสอบ post-test ตั้งแต่ 80 % ขึ้นไป

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-02-21)

100.00

21/2/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2019-12-24)

90.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดอบรมตามโครงการฯ เรียบร้อย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-25)

10.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานเชิญวิทยากร/ขออนุมัติตัวบุคคล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-30)

5.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการและจัดทำหลักสูตร
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำคำสั่งผู้เข้ารับการอบรม
:20%
เริ่มต้น :2019-10-30
สิ้นสุด :2019-10-30
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามโครงการ
:40%
เริ่มต้น :2019-12-02
สิ้นสุด :2019-12-02

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 20000000-2354

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 20000000-2354

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2000-0734

ตัวชี้วัด : ร้อยละของจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถทำคะแนนการทดสอบหลังการฝึกอบรมได้ร้อยละ 80 ขึ้นไป

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
90.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **