ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมควบคุมรถราชการก่อมลพิษในสังกัดกรุงเทพมหานคร : 22000000-3996

สํานักสิ่งแวดล้อม : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

อรอุมา เกิดศรีเหล็ก โทร 2461, 02 2032951

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากปัญหาและสาเหตุหลักของมลพิษทางอากาศในกรุงเทพมหานครเกิดจากยานพาหนะ กรุงเทพมหานครก็เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีรถราชการในสังกัดปฏิบัติงานในพื้นที่จำนวนหนึ่ง และหากกรุงเทพมหานครสามารถควบคุมรถราชการในสังกัดไม่ให้ปล่อยมลพิษก็จะช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศในกรุงเทพมหานครได้ส่วนหนึ่งด้วย และยังเป็นตัวอย่างที่ดีของประชาชนและหน่วยงานราชการอื่นที่จะดูแลบำรุงรักษายานพาหนะในความรับผิดชอบของตนเองไม่ให้มีปัญหามลพิษ

22040000/22040000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อควบคุมการปล่อยมลพิษของรถราชการในสังกัดกรุงเทพมหานครให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

เป้าหมายของโครงการ

ร้อยละของจำนวนยานพาหนะที่ปล่อยมลพิษทางอากาศเกินมาตรฐานลดลงเมื่อเทียบกับปีฐาน (พ.ศ.2559=ร้อยละ 23.39) ลดลงร้อยละ 3 (พ.ศ.2563=20.39)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๓ กรุงเทพมหานครมีฝุ่นละอองอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน%
๑.๑.๓.๑ ลดจำนวนยานพาหนะที่ปล่อยควันดำเกินมาตรฐาน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-09)

100.00

9/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว สรุปผลการตรวจวัดครั้งที่ 1/63 มีรถราชการได้รับการตรวจวัดจำนวน 3,538 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจำนวน 3,515 คัน คิดเป็นร้อยละ 99.3 สรุปผลการตรวจวัดครั้งที่ 2/63 มีรถราชการได้รับการตรวจวัดจำนวน 3,697 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจำนวน 3,676 คัน คิดเป็นร้อยละ 99.4

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-26)

90.00

26/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลผลการตรวจวัดครั้งที่ 2/2563 จากหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร มีจำนวนรถราชการได้รับการตรวจวัดมลพิษ 1,449 คัน ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 1,444 คัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-24)

80.00

24/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการรวบรวมผลการตรวจวัดมลพิษจากรถราชการครั้งที่2/2563 จากทุกหน่วยงานในสังกัดกทม. และสรุปผลการตรวจวัดมลพิษจากรถราชการในสังกัดกทม.ครั้งที่1/2563 พบว่ามีรถราชการเข้ารับการตรวจวัดมลพิษจำนวน 3,339 คัน ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจำนวน 3,317 คัน คิดเป็นร้อยละ 99.34

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-24)

70.00

24/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ผลการตรวจวัดมลพิษจากรถราชการครั้งที่ 1/2563 มีรถราชการเข้ารับการตรวจวัดจำนวน 1519 คัน ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจำนวน 1511 คัน คิดเป็นร้อยละ 99.5 และอยู่ระหว่างรวบรวมผลการตรวจวัดมลพิษฯ ครั้งที่ 2/2563 จากหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครเพื่อทำการวิเคราะห์ผลต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-25)

60.00

25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการรวบรวมผลการตรวจวัดมลพิษจากรถราชการในสังกัดกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-29)

50.00

29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมผลรถราชการในสังกัด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-20)

40.00

20/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมและสรุปผลการตรวจวัดรถราชการในสังกัดครั้งที่ 1 จากหน่วยงานและจัดส่งหนังสือขอให้ทุกหน่วยงานนำรถราชการในสังกัดเข้ารับการตรวจวัดมลพิษครั้งที่ 2/63 ตามแผนฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-24)

30.00

24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการรวบรวมผลการตรวจวัดครั้งที่ 1/2563 และจัดทำบันทึกขอให้นำรถราชการเข้ารับการตรวจวัดครั้งที่ 2/2563 ระหว่างเดือนเมษายน-กันยายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-29)

20.00

29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลผลการตรวจวัดมลพิษจากรถราชการในสังกัดกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-23)

15.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนที่ทุกหน่วยงานนำรถเข้ารับการตรวจวัดมลพิษและรายงานผล และกจอ.อยู่ระหว่างการรวบรวมผลการรายงานจากทุกหน่วยงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-26)

10.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการรวบรวมผลการตรวจวัดมลพิษจากรถราชการในสังกัดกรุงเทพมหานคร ครั้งที่1/2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-30)

5.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเวียนแจ้งแผนการตรวจรถราชการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:กิจกรรมจ้างเหมาตรวจวัด
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:กิจกรรมจ้างเหมาตรวจวัด
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:กิจกรรมจ้างเหมาตรวจวัด
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 22000000-3996

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 22000000-3996

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2200-0955

ตัวชี้วัด : ร้อยละของจำนวนยานพาหนะที่ปล่อยมลพิษทางอากาศเกินมาตรฐานลดลงเมื่อเทียบกับปีฐานลดลง

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 3

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 7.41

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
7.93

100 / 100
2
4.45

100 / 100
3
4.00

100 / 100
4
7.41

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **