ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมควบคุมรถราชการก่อมลพิษในสังกัดกรุงเทพมหานคร : 22000000-3996

สํานักสิ่งแวดล้อม

15.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 15.00

อรอุมา เกิดศรีเหล็ก โทร 2461, 02 2032951

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากปัญหาและสาเหตุหลักของมลพิษทางอากาศในกรุงเทพมหานครเกิดจากยานพาหนะ กรุงเทพมหานครก็เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีรถราชการในสังกัดปฏิบัติงานในพื้นที่จำนวนหนึ่ง และหากกรุงเทพมหานครสามารถควบคุมรถราชการในสังกัดไม่ให้ปล่อยมลพิษก็จะช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศในกรุงเทพมหานครได้ส่วนหนึ่งด้วย และยังเป็นตัวอย่างที่ดีของประชาชนและหน่วยงานราชการอื่นที่จะดูแลบำรุงรักษายานพาหนะในความรับผิดชอบของตนเองไม่ให้มีปัญหามลพิษ

22040000/22040000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อควบคุมการปล่อยมลพิษของรถราชการในสังกัดกรุงเทพมหานครให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

เป้าหมายของโครงการ

ร้อยละ 75 ของรถราชการที่ได้รับการตรวจวัดมลพิษผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๓ กรุงเทพมหานครมีฝุ่นละอองอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๓.๑ ลดจำนวนยานพาหนะที่ปล่อยควันดำเกินมาตรฐาน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-23)

15.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนที่ทุกหน่วยงานนำรถเข้ารับการตรวจวัดมลพิษและรายงานผล และกจอ.อยู่ระหว่างการรวบรวมผลการรายงานจากทุกหน่วยงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-26)

10.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการรวบรวมผลการตรวจวัดมลพิษจากรถราชการในสังกัดกรุงเทพมหานคร ครั้งที่1/2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-30)

5.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเวียนแจ้งแผนการตรวจรถราชการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:กิจกรรมจ้างเหมาตรวจวัด
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:กิจกรรมจ้างเหมาตรวจวัด
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:กิจกรรมจ้างเหมาตรวจวัด
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 22000000-3996

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 22000000-3996

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2200-0955

ตัวชี้วัด : ร้อยละของจำนวนยานพาหนะที่ปล่อยมลพิษทางอากาศเกินมาตรฐานลดลงเมื่อเทียบกับปีฐานลดลง

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 3.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **