ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมมหกรรมงานให้ความรู้เกี่ยวกับการออกกำลังกาย : 23000000-3646

สํานักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายสิทธาวิชญ์ ขุมทอง โทร. 0 2248 4024-5

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

การออกกำลังกาย หมายถึง การกระทำใดๆ ที่มีการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกายเพื่อสุขภาพหรือความสนุกสนานและเพื่อสังคม โดยใช้กิจกรรมง่ายๆ เช่น วิ่ง กระโดดเชือก การบริหารร่างกาย การยกน้ำหนัก แอโรบิกด๊านซ์ ว่ายน้ำ ขี่จักรยาน เกมส์ และการละเล่นพื้นเมือง เป็นต้น รวมทั้งการออกกำลังกายในการประกอบอาชีพและการออกกำลังกายในชีวิตประจำวัน กองการกีฬา สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เล็งเห็นถึงประโยชน์ของการออกกำลังกาย จึงจัดมหกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการออกกำลังกายเพื่อให้ประชาชนทราบถึงประโยชน์ของการออกกำลังกายและวิธีการออกกำลังกายอย่างถูกต้อง เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรง ลดโอกาสการเกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ

23050000/23050000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการออกกำลังกาย และเล็งเห็นถึงประโยชน์ของการออกกำลังกาย 2. เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรง ลดโอกาสการเกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ

เป้าหมายของโครงการ

จัดมหกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการออกกำลังกาย จำนวน 1 ครั้ง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯมีวิถีชีวิตแบบ Active Living Lifestyle%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๖.๑ สนับสนุนให้คนกรุงเทพฯ มีความตื่นตัวและกระตือรือร้น

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-27)

100.00

27/8/2563 : เนื่องจากประสานกับสำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ ปรากฏว่าจากกำหนดการเดิมที่จะมีการแสดงผลงานนิทรรศการศูนย์เยาวชน ซึ่งกองการกีฬาจะร่วมจัดมหกรรมกีฬาในงานด้วย แต่เนื่องจากติดปัญหา Covid -19 ทำให้ต้องยกเลิกการจัดและคืนเงินในส่วนกิจกรรมนี้ไป ทางกองการกีฬาเลยไม่ได้จัดมหกรรมงานให้ความรู้เกี่ยวกับการออกกำลังกาย แต่ได้มีการจัดทดสอบสมรรถภาพทางกายจำนวน 6 ครั้ง ให้กับประชาชนผู้มาใช้บริการและมีการเผยแพร่การให้ความรู้เกี่ยวกับการออกกำลังกายแก่ผู้มาทดสอบสมรรถภาพในแต่ละครั้ง ดังนี้ 1. ศูนย์กีฬามิตรไมตรี ระหว่างวันที่ 20-22 ม.ค. 63 ผู้เข้าร่วมทดสอบทั้งสิ้น 66 คน ผ่านเกณฑ์การทดสอบ 59 คน คิดเป็นร้อยละ 89.39 2. ศูนย์กีฬาวชิรเบญจทัศ ระหว่างวันที่ 23-25 ม.ค. 63 ผู้เข้าร่วมทดสอบทั้งสิ้น 66 คน ผ่านเกณฑ์การทดสอบ 60 คน คิดเป็นร้อยละ 90.90 3. ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ ระหว่างวันที่ 26-28 ม.ค. 63 ผู้เข้าร่วมทดสอบทั้งสิ้น 60 คน ผ่านเกณฑ์การทดสอบ 55 คน คิดเป็นร้อยละ 91.66 4. ศูนย์กีฬารามอินทรา ระหว่างวันที่ 29-31 ม.ค. 63 ผู้เข้าร่วมทดสอบทั้งสิ้น 61 คน ผ่านเกณฑ์การทดสอบ 56 คน คิดเป็นร้อยละ 91.80 5. ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ ระหว่างวันที่ 11-13 ก.พ. 63ผู้เข้าร่วมทดสอบทั้งสิ้น 62 คน ผ่านเกณฑ์การทดสอบ 56 คน คิดเป็นร้อยละ 90.32 6. ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ระหว่างวันที่ 17-19 ก.พ. 63ผู้เข้าร่วมทดสอบทั้งสิ้น 63 คน ผ่านเกณฑ์การทดสอบ 57 คน คิดเป็นร้อยละ 90.47 รวมผู้เข้าร่วมทดสอบสมรรถภาพทางกายทั้งสิ้น 378 คน ผ่านเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพทางกายทั้งสิ้น จำนวน 343 คน คิดเป็นร้อยละ 90.74

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากประสานกับสำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ ปรากฏว่าจากกำหนดการเดิมที่จะมีการแสดงผลงานนิทรรศการศูนย์เยาวชน ซึ่งกองการกีฬาจะร่วมจัดมหกรรมกีฬาในงานด้วย แต่เนื่องจากติดปัญหา Covid -19 ทำให้ต้องยกเลิกการจัดและคืนเงินในส่วนกิจกรรมนี้ไป ทางกองการกีฬาเลยไม่ได้จัดมหกรรมงานให้ความรู้เกี่ยวกับการออกกำลังกาย

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากประสานกับสำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ ปรากฏว่าจากกำหนดการเดิมที่จะมีการแสดงผลงานนิทรรศการศูนย์เยาวชน ซึ่งกองการกีฬาจะร่วมจัดมหกรรมกีฬาในงานด้วย แต่เนื่องจากติดปัญหา Covid -19 ทำให้ต้องยกเลิกการจัดและคืนเงินในส่วนกิจกรรมนี้ไป ทางกองการกีฬาเลยไม่ได้จัดมหกรรมงานให้ความรู้เกี่ยวกับการออกกำลังกาย

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 24.00 (2020-07-29)

24.00

29/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานกับสำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ ว่าสำนักงานฯมีการจัดกิจกรรมแสดงผลงานหรือไม่ เพื่อเข้าร่วมกับกิจกรรมดังกล่าวและเผยแพร่การให้ความรู้เกี่ยวกับการออกกำลังกาย

** ปัญหาของโครงการ :การแพร่ระบาดไวรัส โควิด19

** อุปสรรคของโครงการ :การแพร่ระบาดไวรัส โควิด-19

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 23.00 (2020-06-26)

23.00

26/6/2563 : อยู่ระหว่างการเลื่อนการประชุมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด-19

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์โควิด - 19 ทำให้ไม่สามารถจัดการประชุมได้

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 22.00 (2020-05-26)

22.00

26/5/2563 : อยู่ระหว่างการเลื่อนการประชุมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด-19

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์โควิด - 19 ทำให้ไม่สามารถจัดการประชุมได้

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 21.00 (2020-04-28)

21.00

28/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างการเลื่อนการประชุมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด-19

** ปัญหาของโครงการ :การระบาดของไวรัสโควิด-19

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-03-25)

20.00

25/3/2563 : อยู่ระหว่างการเลื่อนการประชุมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด-19

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด-19 ทำให้กรุงเทพมหานครออกมาตรการลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อ ซึ่งหนึ่งในมาตรการนั้นคือไม่ให้มีการรวมตัวของกลุ่มคน รวมถึงการประชุมด้วย

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-02-26)

15.00

26/2/2563 : จากมติที่ประชุมคณะทำงานด้านกีฬาและนันทนาการ ซึ่งประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนจากสำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ กองการกีฬา และศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เห็นชอบให้มีการจัดกิจกรรมหกรรมงานให้ความรู้เกี่ยวกับการออกกำลังกาย ร่วมกับการจัดกิจกรรมการแสดงผลงานของศูนย์เยาวชนในช่วงปลายปีงบประมาณ เนื่องจากการจัดกิจกรรมมหกรรมงานให้ความรู้เกี่ยวกับการออกกำลังกาย เป็นกิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมาณ จึงเห็นควรจัดร่วมกับกิจกรรมที่ใช้งบประมาณ เพื่อไม่ให้เกิดค่าใช้จ่าย โดยให้กองการกีฬานำบุคลากรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการให้ความรู้เกี่ยวกับการออกกำลังกายไปร่วมแสดงในงานครั้งนี้ด้วย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-01-29)

10.00

29/1/2563 : อยู่ระหว่างการประสานงานกับสำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 9.00 (2019-12-25)

9.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างการวางแผนการประชุมเพื่อหารือรูปแบบและมอบหมายหน้าที่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2019-11-27)

8.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างการวางแผนการประชุมเพื่อหารือรูปแบบและมอบหมายหน้าที่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-30)

5.00

30/10/2562 : จัดประชุมเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 20 อาคารธานีนพรัตน์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:รวบรวมข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการออกกำลังกาย
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:วางแผนการดำเนินงานให้ความรู้เกี่ยวกับการออกกำลังกาย
:10%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการออกกำลังกายตามแผน
:60%
เริ่มต้น :2020-02-01
สิ้นสุด :2020-02-01
ขั้นตอน 4
:สรุปผลการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-09-01
สิ้นสุด :2020-09-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 23000000-3646

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 23000000-3646

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2300-0834

ตัวชี้วัด : 02. ร้อยละของชาว กทม. ออกกำลังกายตามเกณฑ์เมืองไทยแข็งแรง

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 76.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 77.2500

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 50
4
77.25

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **