ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรการท่องเที่ยว : 23000000-3650

สํานักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว : (2563)

65.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 65.00

นางสาวกรดา แก้วกังวาล โทร. 022453360 ต่อ 134

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์วัฒนธรรมที่มีพัฒนาการยาวนานกว่า ๒๐๐ ปี ประกอบด้วยชุมชนเก่าแก่มากมายที่เกิดจากการผสมผสานทางวัฒนธรรมมาจนปัจจุบัน ชุมชนหลายแห่งยังคงรักษาประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษไว้เป็นอย่างดี คนจึงเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาการท่องเที่ยว เพราะคนเป็นทรัพยากรที่รู้จักคิด วิเคราะห์ การรักษา สร้างสรรค์แนวทางการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน (Sustainable Tourism) ดังนั้นเพื่อเป็นการสนับสนุนการพัฒนาการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานครให้เป็นไปอย่างสร้างสรรค์ มีคุณภาพ และเป็นไปอย่างต่อเนื่อง สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว จึงเห็นควรพัฒนาศักยภาพบุคลากรการท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มพูนวิสัยทัศน์ ความรู้ ความเข้าใจ ด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาทักษะ ประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวให้มีความสามารถ มีศักยภาพในการดำเนินงาน และบริหารจัดการงานด้านการท่องเที่ยววิถีถิ่นได้อย่างสมดุล รวมถึงสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร นำไปสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครอย่างยั่งยืนต่อไป

23070000/23070000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร เสริมสร้างวิสัยทัศน์ เรียนรู้ประสบการณ์ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการท่องเที่ยวให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการท่องเที่ยวในพื้นที่ ๒. เพื่อสนับสนุนให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา และการบริหารจัดการ การท่องเที่ยวแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ๓. เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครกับเครือข่ายการท่องเที่ยวภาคประชาชนในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนางานด้านการท่องเที่ยวในทิศทางที่ถูกต้องและเหมาะสม ๔. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สร้างแรงบันดาลใจ แรงผลักดันในการร่วมกันสร้างสรรค์การท่องเที่ยวที่มีคุณค่าระหว่างเครือข่ายการท่องเที่ยวในประเทศ

เป้าหมายของโครงการ

พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวภาคส่วนต่างๆ ในสังคมให้มีความรู้ความเข้าใจ และประสบการณ์การท่องเที่ยวที่จำเป็นให้สามารถนำไปปฏิบัติงานได้ รวมทั้งเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว จำนวน ๓ กลุ่ม ดังนี้ ๑. กลุ่มเครือข่ายการท่องเที่ยวภาคประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๘๐ คน (ผู้เข้าอบรม ๗๒ คน และเจ้าหน้าที่ ๘ คน) ๒. กลุ่มบุคลากรด้านการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร และผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๗๐ คน (ผู้เข้าอบรม ๖๒ คน และเจ้าหน้าที่ ๘ คน) ๓. กลุ่มเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการนักท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร และผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๕๐ คน (ผู้เข้าอบรม ๔๕ คน และเจ้าหน้าที่ ๕ คน)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๖ – มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ : Bangkok as an Economic and Learning Centre
มิติที่ ๖.๒ - เมืองแห่งนักท่องเที่ยวระดับโลก
เป้าหมายที่ ๖.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวระดับโลก%
เป้าประสงค์ที่ ๖.๒.๑.๕ แหล่งท่องเที่ยวและทรัพยากรการท่องเที่ยวในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครได้รับ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-05-26)

65.00

26/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนชะลอโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ 2019

** ปัญหาของโครงการ :ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้เนื่องด้วยการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ 2019

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้เนื่องด้วยการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ 2019

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-04-27)

65.00

27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว มีหนังสือด่วนมากที่ กท ๑๒๐๗/๐๓๘๕ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม เรื่อง ขอนุมัติเลื่อนการอบรมตามโครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรการท่องเที่ยวกลุ่มเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการนักท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้อำนวยการ สวท. ได้อนุมัติได้อนุมัติให้เลื่อนการอบรมตามโครงการ เนื่องด้วยเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

** อุปสรรคของโครงการ :การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 62.00 (2020-03-23)

62.00

23/3/2563 : อยู่ระหว่างพิจารณาการดำเนินการอบรม กลุ่มเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการนักท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร และผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๕๐ คน (ผู้เข้าอบรม ๔๕ คน และเจ้าหน้าที่ ๕ คน) ตามที่ได้รับการสั่งการจากผู้บริหาร สวท. ให้เลื่อนการดำเนินงานจัดอบรม ตามปัญหาการระบาดของ Covid-19) /

** ปัญหาของโครงการ :ปัญหาการระบาดของ Covid-19 ทำให้เลื่อนการอบรมกลุ่มเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการนักท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร และผู้ที่เกี่ยวข้อง

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-16)

60.00

16/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการในส่วนกิจกรรมโครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรการท่องเที่ยว ๒) กลุ่มเครือข่ายการทอ่งเที่ยวภาคประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ ๑. ดำเนินการจัดการอบรมแบบไป-กลับในกรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ วัน ในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ โรงแรมอินทรารีเจนท์ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้ารับการอบรม ๗๕ คน (ผู้เข้าอบรม ๖๗ คน และเจ้าหน้าที่ ๘ คน) ขาดผู้เข้าอบรม ๕ คน ๒. ดำเนินการจัดการอบรมศึกษาดูงานแบบพักค้าง ณ จังหวัดอุทัยธานี จำนวน ๒ วัน ๑ คืน ในวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ - ๑ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยมีผู้เข้ารับการอบรมโดยมีผู้เข้ารับการอบรม ๗๖ คน (ผู้เข้าอบรม ๖๗ คน และเจ้าหน้าที่ ๘ คน) ขาดผู้เข้าอบรม ๔ คน เนื้อหาความรู้ในการจัดอบรม ได้แก่ ๑. นวัตกรรมทางความคิดเพื่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ๒. แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ๓. มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร ๔. การบริหารจัดการชุมชนอย่างมีส่วนร่วม และปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการ - รวบรวมเอกสารการคืนเงินยืมใช้ในราชการ - เก็บข้อมูลและประเมินผลตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ ด้วยแบบทดสอบความรู้หลังการอบรม ซึ่งอยู่ระหว่างการรวบรวมผลคะแนนและการประเมินผล - จัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการฯ กลุ่มบุคลากรด้านการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานครและผู้ที่เกี่ยวข้อง และ กลุ่มเครือข่ายการทอ่งเที่ยวภาคประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง นำเสนอผู้บริหารฯ ทราบ ๓. กลุ่มเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการนักท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร และผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๕๐ คน (ผู้เข้าอบรม ๔๕ คน และเจ้าหน้าที่ ๕ คน) ได้รับการสั่งการจากผู้บริหาร สวท. ให้เลื่อนการดำเนินงานจัดอบรม ตามปัญหาการระบาดของ Covid-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-24)

40.00

24/2/2563 : กลุ่มงานพัฒนาการท่องเที่ยว ได้ดำเนินการ โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรการท่องเที่ยว ๑) กลุ่มบุคลากรด้านการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานครและผู้ที่เกี่ยวข้อง มีการดำเนินการ ดังนี้ ๑.๑ ดำเนินการจัดการอบรมแบบไป-กลับในกรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ วัน ในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ โรงแรมอินทรารีเจนท์ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โดยมีโดยมีผู้เข้ารับการอบรม ๖๙ คน (ผู้เข้าอบรม ๖๑ คน และเจ้าหน้าที่ ๘ คน) ขาดผู้เข้าอบรม ๑ คน ได้แก่ นายฉัตรชัย ศุขโชติ เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติการ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตพระนคร เนื่องจากเข้าร่วมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมีหนังสือจากหน่วยงานชี้แจงเหตุผลความจำเป็นเรียบร้อยแล้ ๑.๒ ดำเนินการจัดการอบรมแบบไป-กลับในกรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ วัน ในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ จังหวัดตราด โดยมีโดยมีผู้เข้ารับการอบรม ๖๙ คน (ผู้เข้าอบรม ๖๑ คน และเจ้าหน้าที่ ๘ คน) ขาดผู้เข้าอบรม ๑ คน ได้แก่ ได้แก่ นางสาวณัฐชยาพัชร์ รอดสีเสน เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมชำนาญงาน ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตราชเทวี เนื่องจากเข้ารับการอบรมหลักสูตรเทคนิคการบริหาร โดยมีหนังสือจากหน่วยงานชี้แจงเหตุผลความจำเป็นเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-28)

30.00

28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำคำสั่งขออนุมัติบุคลากรเข้าร่วมอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-23)

15.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุมัติดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2019-11-28)

8.00

28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการสำรวจพื้นที่ศึกษาดูงาน และการประสานหน่วยงานเพื่อขอเข้าชมสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับการอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 6.00 (2019-10-25)

6.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน 1. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ปฏิบัติราชการแทน) ได้อนุมัติโครงการเป็นที่เรียบร้อย รายละเอียดตามหนังสือที่ กท 1207/1342 ลงวันที่ 25 กันยายน 2562 2. อยู่ระหว่างการพิจารณาคัดเลือกพื้นที่ศึกษาดูงานและเตรียมการลงสำรวจ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขั้นตอนกำหนดแผนปฏิบัติงาน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:สำรวจพื้นที่ศึกษาดูงาน ประสานหน่วยงาน ขอเข้าชมสถานที่ที่เกี่ยวข้อง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติวันดำเนินการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ขออนุมัติแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ประสานขอรายชื่อ ขออนุมัติรายชื่อ/จัดทำคำสั่งอบรม
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:ดำเนินการจัดหา ติดต่อวิทยากรที่มีความรู้ และประสบการณ์
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:จัดทำคำสั่งขออนุมัติบุคลากรเข้าร่วมอบรม
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 8
:แต่งตั้งกรรมการร่าง /พิจารณา TOR และราคากลาง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 9
:การจ้างเหมารถยนต์โดยสารในการเดินทาง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 10
:ขอเบิกค่าใช้จ่ายในการอบรม
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 11
:ดำเนินการอบรม
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 12
:ขั้นตอนการประเมินผลการอบรม
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 13
:คืนเงินยืมใช้ราชการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 23000000-3650

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 23000000-3650

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2300-0816

ตัวชี้วัด : 21.จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาให้ได้มาตรฐาน (ตัวชี้วัดเจรจาตกลง)

ค่าเป้าหมาย แหล่ง : 4.0000

ผลงานที่ทำได้ แหล่ง : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(แหล่ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **