ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการรับรองคุณภาพและมาตรฐานของศูนย์กีฬา : 23000000-3659

สํานักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว : (2563)

60.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 60.00

นางสาวพรพิมล ศิริประวัติกุล โทร. 0 2248 4024-5

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

กทม.มีศูนย์กีฬาเพื่อเปิดไว้ให้บริการแก่ประชาชน ให้ประชาชนได้ออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งเป็นสถานที่ฝึกซ้อมกีฬาเพื่อสู่ความเป็นเลิศ ทั้งนี้ เพื่อให้การให้บริการมีประสิทธิภาพ จึงเกิดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อเป็นการตรวจสอบและประเมินมาตรฐาน เพื่อให้มีมาตรฐานสำหรับการให้บริการแก่ประชาชนและใช้เป็นที่สำหรับการฝึกซ้อมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ

23050000/23050000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ศูนย์กีฬาเป็นไปตามมาตรฐาน 2. เพื่อให้ประชาชนได้มีศูนย์กีฬาที่ได้มาตรฐานในการออกกำลังกาย และเพื่อเป็นสถานที่ฝึกซ้อมกีฬาสู่ความเป็นเลิศ

เป้าหมายของโครงการ

ศูนย์กีฬาผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 100

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯมีวิถีชีวิตแบบ Active Living Lifestyle%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๖.๒ ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์กีฬา ศูนย์เยาวชน ลานกีฬา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-26)

60.00

26/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..ศูนย์กีฬาดำเนินการส่งผลการดำเนินงานตามมาตรฐานให้กับคณะกรรมการตรวจประเมินศูนย์กีฬา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-05-26)

50.00

26/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศูนย์กีฬาดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐาน และอยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์กีฬา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 26.00 (2020-04-28)

26.00

28/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศูนย์กีฬาดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานศูนย์กีฬา

** ปัญหาของโครงการ :การระบาดของไวรัสโควิด-19

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-03-26)

25.00

26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศูนย์กีฬาดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานศูนย์กีฬา

** ปัญหาของโครงการ :ศูนย์กีฬามีการปิดการให้บริการเนื่องจากสถานการณ์การระบาดขอไวรัวโควิด 19

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-02-26)

20.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศูนย์กีฬาดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานศูนย์กีฬา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-01-29)

15.00

29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เวียนแจ้งตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการให้ทราบและดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-25)

10.00

25/12/2562 : ..อยู่ระหว่างขั้นตอนการวางแผนการดำเนินกิจกรรมและปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานศูนย์กีฬา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2019-11-27)

8.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการวางแผนการดำเนินกิจกรรมและปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานศูนย์กีฬา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-29)

5.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมข้อมูลการดำเนินกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
: วางแผนการและกำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินศูนย์กีฬา
:10%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 3
:ทำหนังสือแจ้งศูนย์กีฬาเกี่ยวขั้นตอนการดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานศูนย์กีฬาที่กำหนด และแจ้งกำหนดการตรวจ
:5%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 4
:ศูนย์กีฬาดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานศูนย์กีฬาที่กำหนด
:50%
เริ่มต้น :2020-03-01
สิ้นสุด :2020-03-01
ขั้นตอน 5
:คณะกรรมการออกตรวจศูนย์กีฬา
:20%
เริ่มต้น :2020-08-01
สิ้นสุด :2020-08-01
ขั้นตอน 6
:สรุปผลการตรวจประเมินตามมาตรฐานศูนย์กีฬา
:5%
เริ่มต้น :2020-09-01
สิ้นสุด :2020-09-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 23000000-3659

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 23000000-3659

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2300-0839

ตัวชี้วัด : 07. ร้อยละของสถานบริการด้านกีฬาและนันทนาการของกทม. อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **