ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการรับรองคุณภาพและมาตรฐานของศูนย์กีฬา : 23000000-3659

สํานักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวพรพิมล ศิริประวัติกุล โทร. 0 2248 4024-5

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

กทม.มีศูนย์กีฬาเพื่อเปิดไว้ให้บริการแก่ประชาชน ให้ประชาชนได้ออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งเป็นสถานที่ฝึกซ้อมกีฬาเพื่อสู่ความเป็นเลิศ ทั้งนี้ เพื่อให้การให้บริการมีประสิทธิภาพ จึงเกิดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อเป็นการตรวจสอบและประเมินมาตรฐาน เพื่อให้มีมาตรฐานสำหรับการให้บริการแก่ประชาชนและใช้เป็นที่สำหรับการฝึกซ้อมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ

23050000/23050000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ศูนย์กีฬาเป็นไปตามมาตรฐาน 2. เพื่อให้ประชาชนได้มีศูนย์กีฬาที่ได้มาตรฐานในการออกกำลังกาย และเพื่อเป็นสถานที่ฝึกซ้อมกีฬาสู่ความเป็นเลิศ

เป้าหมายของโครงการ

ศูนย์กีฬาผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 100

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯมีวิถีชีวิตแบบ Active Living Lifestyle%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๖.๒ ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์กีฬา ศูนย์เยาวชน ลานกีฬา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

30/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว กิจกรรมการรับรองคุณภาพและมาตรฐานของศูนย์กีฬา ดำเนินการตรวจประเมินศูนย์กีฬาและประเมินผลเรียบร้อยแล้ว จำนวน 10 ศูนย์ ผ่านทั้ง 10 ศูนย์ ดังนี้ 1. ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา (บางบอน) ศูนย์กีฬารามอินทรา จำนวน 17 ข้อ ผ่าน 17 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 100 2. ศูนย์กีฬามิตรไมตรี ศูนย์กีฬาวชิรเบญจทัศ ศูนย์กีฬาอ่อนนุช ศูนย์กีฬาบางขุนเทียน จำนวน 16 ข้อ ผ่าน 16 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 100 3. ศูนย์กีฬาบึงหนองบอน จำนวน 14 ข้อ ผ่าน 14 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 100

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-09-22)

95.00

22/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้ 1. แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัดและขั้นตอนการดำเนินงานให้ศูนย์กีฬาได้รับทราบ...ดำเนินการเสร็จสิ้น 2. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์กีฬา ดำเนินการเสร็จสิ้น 3. ประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์กีฬาและศูนย์กีฬาเพื่อทราบหลักเกณฑ์ในการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์กีฬา ดำเนินการเสร็จสิ้น 4. ศูนย์กีฬาดำเนินการประเมินเบื้องต้นตามเกณพ์มาตรฐานศูนย์กีฬาที่กำหนดและจัดทำรูปเล่มส่งคณะกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์กีฬา ดำเนินการเสร็จสิ้น 5. จัดประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์กีฬาเพื่อแจ้งกำหนดการออกตรวจประเมินศูนย์กีฬา ดำเนินการเสร็จสิ้น 6. คณะกรรมการออกตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์กีฬาตามมาตรฐานที่กำหนด ดำเนินการเสร็จสิ้น 7. คณะกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์กีฬา สรุปรายงานการตรวจ อยู่ระหว่างสรุปผลการตรวจประเมิน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-08-27)

75.00

27/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินศูนย์กีฬาในวันที่ 3 กันยายน 2563 และวางแผนออกตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์กีฬาระหว่างวันที่ 14-18 กันยายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-07-29)

65.00

29/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศูนย์กีฬาส่งผลการดำเนินการที่เป็นไปตามมาตรฐานเรียบร้อย อยู่ระหว่างดำเนินการเตรียมจัดประชุมคณะกรรมการประเมินศูนย์กีฬาเพื่อดำเนินการตรวจศูนย์กีฬา

** ปัญหาของโครงการ :การแพร่ระบาดไวรัวโควิด -19 ทำให้การดำเนินการอาจล่าช้า

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-26)

60.00

26/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..ศูนย์กีฬาดำเนินการส่งผลการดำเนินงานตามมาตรฐานให้กับคณะกรรมการตรวจประเมินศูนย์กีฬา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-05-26)

50.00

26/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศูนย์กีฬาดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐาน และอยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์กีฬา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 26.00 (2020-04-28)

26.00

28/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศูนย์กีฬาดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานศูนย์กีฬา

** ปัญหาของโครงการ :การระบาดของไวรัสโควิด-19

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-03-26)

25.00

26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศูนย์กีฬาดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานศูนย์กีฬา

** ปัญหาของโครงการ :ศูนย์กีฬามีการปิดการให้บริการเนื่องจากสถานการณ์การระบาดขอไวรัวโควิด 19

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-02-26)

20.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศูนย์กีฬาดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานศูนย์กีฬา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-01-29)

15.00

29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เวียนแจ้งตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการให้ทราบและดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-25)

10.00

25/12/2562 : ..อยู่ระหว่างขั้นตอนการวางแผนการดำเนินกิจกรรมและปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานศูนย์กีฬา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2019-11-27)

8.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการวางแผนการดำเนินกิจกรรมและปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานศูนย์กีฬา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-29)

5.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมข้อมูลการดำเนินกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
: วางแผนการและกำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินศูนย์กีฬา
:10%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 3
:ทำหนังสือแจ้งศูนย์กีฬาเกี่ยวขั้นตอนการดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานศูนย์กีฬาที่กำหนด และแจ้งกำหนดการตรวจ
:5%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 4
:ศูนย์กีฬาดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานศูนย์กีฬาที่กำหนด
:50%
เริ่มต้น :2020-03-01
สิ้นสุด :2020-03-01
ขั้นตอน 5
:คณะกรรมการออกตรวจศูนย์กีฬา
:20%
เริ่มต้น :2020-08-01
สิ้นสุด :2020-08-01
ขั้นตอน 6
:สรุปผลการตรวจประเมินตามมาตรฐานศูนย์กีฬา
:5%
เริ่มต้น :2020-09-01
สิ้นสุด :2020-09-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 23000000-3659

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 23000000-3659

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2300-0839

ตัวชี้วัด : 07. ร้อยละของสถานบริการด้านกีฬาและนันทนาการของกทม. อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 50
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **