ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านวัฒนธรรม : 23000000-3665

สํานักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

ส่วนวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว 022466144

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และการเผยแพร่ความรู้ด้านวัฒนธรรมจึงได้จัดทำกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านวัฒนธรรม เพื่อเผยแพร่ข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ความเป็นมา วิถีชีวิต ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานครแก่เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป ตลอดจนชาวต่างประเทศ

23070000/23070000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานคร 2. เพื่อสร้างกลไกความรู้ความเข้าใจด้านวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานครให้แก่ประชาชน 3. เพื่อสร้างความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม และตระหนักถึงคุณค่าที่จะรักษาไว้ให้คงอยู่ 4. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ความเป็นมา วิถีชีวิต ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

เผยแพร่ข้อมูลความรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมผ่านช่องทางการเผยแพร่ต่างๆ เช่น แหล่งเรียนรู้ของกรุงเทพมหานคร การจัดกิจกรรมด้านวัฒนธรรม นิทรรศการ แผ่นพับ การบรรยาย เวปไซต์ เฟซบุค ฯลฯ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม
เป้าหมายที่ ๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ %
เป้าประสงค์ที่ ๓.๔.๑.๔ รณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจด้านพหุวัฒนธรรมแก่ประชาชนในพื้นที่

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-17)

100.00

17/9/2563 : สรุปผลการดำเนินกิจกรรม ดังนี้ 1. จัดแสดงชุดนิทรรศการเคลื่อนที่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2562 จำนวน 6 ชุด ดังนี้ 1. ตำนานยักษ์วัดโพธิ์ ยักษ์วัดแจ้ง ท่าเตียน สาขาวรรณกรรมพื้นบ้านและภาษา 2. วงปี่พาทย์พาทยโกศล สาขาศิลปะการแสดง 3. การทำขวัญข้าว เขตลาดกระบัง สาขาแนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณี และเทศกาล 4. การกวนกระยาสารท เขตทวีวัฒนา สาขาความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล 5. สมุดข่อย เขตบางซื่อ สาขางานช่างฝีมือดั้งเดิม 6. มวยไทย สาขาการเล่นพื้นบ้าน กีฬาพื้นบ้าน และศิลปะต่อสู้ป้องกันตัว ทั้งนี้ ได้ดำเนินการจัดแสดงชุดนิทรรศการดังกล่าวในการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ และกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ประจำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 62 – 1 ม.ค. 63 ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2. ดำเนินการมอบหนังสือมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครให้แก่ - ผู้อำนวยการสำนัก และผู้อำนวยการเขต หน่วยงาน/ส่วนราชการละ 1 เล่ม - ห้องสมุดกรุงเทพมหานคร 36 แห่งๆ ละ 1 เล่ม และหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร จำนวน 5 เล่ม เพื่อใช้ประโยชน์ในทางราชการและเผยแพร่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร 3. เผยแพร่ข้อมูลความรู้ด้านวัฒนธรรมผ่านเฟซบุคส่วนวัฒนธรรม ดังนี้ 3.1 บางกอกบอกเล่าเรื่อง (วัด) โดยได้ทำการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวัดเป็นตอนๆ ทุกวันธรรมสวนะ ตอนที่ 1 "วัด" หมายถึงอะไรกันนะ, ตอนที่ 2 นิยามพระอารามหลวง, ตอนที่ 3 เรื่อง พระอารามหลวง (ต่อ) ตอนที่ 4 เรื่องวัดพระศรีรัตนศาสดาราม 3.2 เผยแพร่ข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ดังนี้ - เรื่อง ตำนานแม่นากพระโขนง สู่ภาพยนตร์ - เรื่อง ศิลปะไม้ดัดและเขามอของไทย (ไม้ตำรา) - เรื่อง การละเล่นโถกเถก - เรื่อง ข้าวแช่ อาหารในเทศกาลสงกรานต์ - เรื่อง นางโคราคะเทวี (ตำนานนางสงกรานต์) - เรื่อง การละเล่นมอญซ่อนผ้า - เรื่อง ประวัติการเล่นหมากรุกในประเทศไทย - เรื่อง ประเพณีวันอัฏฐมีบูชา - เรื่อง ตำนานว่าวไทยและการแข่งขัน - เรื่อง เกร็ดความรู้ “การเสี่ยงทาย วันพืชมงคล” - เรื่อง ทองคำเปลว ย่านมัสยิด บ้านตึกดิน - เรื่อง การเล่นสกา - เรื่อง คุณหมอมากาเร็ตลินเซเวียร์ แพทย์หญิงคนแรกของเมืองไทย - เรื่อง หมากฮอส - เรื่อง สะบ้า 3.3 เผยแพร่ข้อมูลความรู้เรื่อง วัด และ วัง 3.4 เผยแพร่บทประพันธ์ของอาจารย์ชมัยภร บางคมบาง ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ ประจำปี พ.ศ. 2557 ซึ่งเป็นเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 3.5 เผยแพร่ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ได้แก่ ศูนย์การเรียนรู้สิ่งทอและแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (สาขาออกแบบเครื่องแต่งกาย) สมบัติเพิ่มพูนแกลลอรี่ (สาขาทัศนศิลป์) 4. จัดทำเอกสารให้ความรู้ ซึ่งเป็นสรุปสาระสำคัญโดยย่อจากแบบจัดเก็บข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม (มภ.2) ของรายการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2562 เพื่อเผยแพร่ให้แก่เครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานครผ่านทางหนังสือเวียนกรุงเทพมหานครตามหนังสือสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ที่ กท 1207/ 2587 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2563 เรื่อง การเผยแพร่ความรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครที่ได้รับการขึ้นทะเบียน ประจำปี พ.ศ.2562 และขอความอนุเคราะห์จัดทำแบบทดสอบการเรียนรู้เพื่อประเมินผลการรับรู้ข้อมูล ซึ่งสมาชิกเครือข่ายฯ ได้ดำเนินการทดสอบความรู้ในระบบออนไลน์ จำนวน 130 คน มีผู้ทำคะแนนแบบทดสอบทางออนไลน์ได้ร้อยละ 90 จำนวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 90.77 5. ตัวชี้วัดจำนวนชุดข้อมูลความรู้ด้านพหุวัฒนธรรมในพื้นที่ เขตกรุงเทพมหานครได้รับการพัฒนาและการเผยแพร่ชุดข้อมูลความรู้ด้านพหุวัฒนธรรมผ่านชุดนิทรรศการที่จัดแสดงในแหล่งเรียนรู้ ผลสำเร็จ ชุดนิทรรศการ จำนวน 6 ชุด และประชาชนที่ได้รับความรู้ด้านพหุวัฒนธรรมมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 90.77

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-08-30)

95.00

30/08/2563 : ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลด้านวัฒนธรรม ดังนี้ - เผยแพร่ข้อมูลความรู้ทางประวัติศาสตร์ - เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร - เผยแพร่บทประพันธ์ของอาจารย์ชมัยภร บางคมบาง ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ ประจำปี พ.ศ. 2557 ซึ่งเป็นเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย - เผยแพร่ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และเชิญชวนให้รู้จักศิลปินร่วมสมัย - ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมของเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-07-29)

90.00

29/07/2563 : ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลด้านวัฒนธรรม ดังนี้ - เผยแพร่ข้อมูลความรู้ทางประวัติศาสตร์ - เผยแพร่ข้อมูลความรู้เรื่อง วัด และ วัง - เผยแพร่บทประพันธ์ของอาจารย์ชมัยภร บางคมบาง ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ ประจำปี พ.ศ. 2557 ซึ่งเป็นเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย - เผยแพร่ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ได้แก่ ศูนย์การเรียนรู้สิ่งทอและแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (สาขาออกแบบเครื่องแต่งกาย) สมบัติเพิ่มพูนแกลลอรี่ (สาขาทัศนศิลป์)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-23)

80.00

23/06/2563 : ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลด้านวัฒนธรรม ดังนี้ - เผยแพร่ข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ได้แก่ คุณหมอมากาเร็ตลินเซเวียร์ แพทย์หญิงคนแรกของเมืองไทย/ หมากฮอส/ สะบ้า - เผยแพร่ข้อมูลความรู้เรื่อง วัด และ วัง - เผยแพร่บทประพันธ์ของอาจารย์ชมัยภร บางคมบาง ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ ประจำปี พ.ศ. 2557 ซึ่งเป็นเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-26)

70.00

26/5/2563 : ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลด้านวัฒนธรรม ดังนี้ - เผยแพร่ข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ประวัติการเล่นหมากรุกในประเทศไทย/ประเพณีวันอัฏฐมีบูชา/ ตำนานว่าวไทยและการแข่งขัน/ เกร็ดความรู้ “การเสี่ยงทาย วันพืชมงคล”/ ทองคำเปลว ย่านมัสยิด บ้านตึกดิน/ การเล่นสกา - เผยแพร่ข้อมูลความรู้เรื่อง วัด และ วัง - เผยแพร่บทประพันธ์ของอาจารย์ชมัยภร บางคมบาง ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ ประจำปี พ.ศ. 2557 ซึ่งเป็นเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-29)

60.00

29/4/2563 : ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลด้านวัฒนธรรม ดังนี้ - เผยแพร่ข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร เรื่อง ตำนานแม่นากพระโขนง สู่ภาพยนตร์ - เผยแพร่ข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร เรื่อง ศิลปะไม้ดัดและเขามอของไทย (ไม้ตำรา) - เผยแพร่ข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร เรื่อง การละเล่นโถกเถก - เผยแพร่ข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร เรื่อง ข้าวแช่ อาหารในเทศกาลสงกรานต์ - เผยแพร่ข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร เรื่อง นางโคราคะเทวี (ตำนานนางสงกรานต์) - เผยแพร่ข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร เรื่อง การละเล่นมอญซ่อนผ้า - เผยแพร่ข้อมูลความรู้เรื่อง วัด และ วัง - เผยแพร่บทประพันธ์ของอาจารย์ชมัยภร บางคมบาง ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ ประจำปี พ.ศ. 2557 ซึ่งเป็นเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-23)

50.00

23/3/2563 : 1. ดำเนินการมอบหนังสือมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครให้แก่ห้องสมุดกรุงเทพมหานคร 36 แห่งๆ ละ 1 เล่ม และหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร จำนวน 5 เล่ม เพื่อใช้ประโยชน์ในทางราชการและเผยแพร่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร 2. เผยแพร่ข้อมูลความรู้บางกอกบอกเล่าเรื่อง (วัด) ผ่านเฟซบุคส่วนวัฒนธรรม โดยได้ทำการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวัดเป็นตอนๆ ทุกวันธรรมสวนะ ตอนที่ 1 "วัด" หมายถึงอะไรกันนะ, ตอนที่ 2 นิยามพระอารามหลวง, ตอนที่ 3 เรื่อง พระอารามหลวง (ต่อ) และตอนที่ 4 เรื่องวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-27)

40.00

27/2/2563 : ดำเนินการมอบหนังสือมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครให้แก่ผู้อำนวยการสำนัก และผู้อำนวยการเขต หน่วยงาน/ส่วนราชการละ 1 เล่ม เพื่อใช้ประโยชน์ในทางราชการและเผยแพร่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-29)

30.00

29/1/2563 : - อยู่ระหว่างจัดเตรียมข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร เพื่อเผยแพร่ในปี 2563 โดยดำเนินการคัดเลือกรายการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่จะนำเสนอคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครพิจารณาคัดเลือกเพื่อประกาศให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2563 จำนวน 6 สาขา ได้แก่ สาขาวรรณกรรมพื้นบ้านและภาษา สาขาศิลปะการแสดง สาขาแนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณี และเทศกาล สาขาความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล สาขางานช่างฝีมือดั้งเดิม สาขาการเล่นพื้นบ้าน กีฬาพื้นบ้าน และศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว - จัดทำชุดนิทรรศการเคลื่อนที่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2562 จำนวน 6 ชุด เพื่อจัดแสดงเผยแพร่ในกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยสำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ดังนี้ 1. ตำนานยักษ์วัดโพธิ์ ยักษ์วัดแจ้ง ท่าเตียน สาขาวรรณกรรมพื้นบ้านและภาษา 2. วงปี่พาทย์พาทยโกศล สาขาศิลปะการแสดง 3. การทำขวัญข้าว เขตลาดกระบัง สาขาแนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณี และเทศกาล 4. การกวนกระยาสารท เขตทวีวัฒนา สาขาความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล 5. สมุดข่อย เขตบางซื่อ สาขางานช่างฝีมือดั้งเดิม 6. มวยไทย สาขาการเล่นพื้นบ้าน กีฬาพื้นบ้าน และศิลปะต่อสู้ป้องกันตัว ทั้งนี้ ได้ดำเนินการจัดแสดงชุดนิทรรศการดังกล่าวในการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ และกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ประจำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2562 – 1 มกราคม 2563 ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-23)

20.00

23/12/2562 : 1. จัดส่งข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สาขาการเล่นพื้นบ้าน กีฬาพื้นบ้าน และศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ในปี พ.ศ. 2560 - 2562 ให้สำนักงานเขตเจ้าของมรดกภูมิปัญญา สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กองการกีฬา และศูนย์เยาวชนในสังกัดสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมด้านการกีฬา ได้แก่ มวยไทย ตระกร้อลอดห่วง กระโดดเชือก 2. เผยแพร่ประกาศรายการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นรายการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2560 - 2562 ในเฟซบุคส่วนวัฒนธรรม https://www.facebook.com/pg/culturebma/photos/?tab=album&album_id=2428931753900266

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-27)

10.00

27/11/2562 : 1. กลุ่มงานส่งเสริมงานวัฒนธรรม จัดทำแผ่นพับเพื่อเผยแพร่ความรู้ประเพณีชักพระวัดนางชี นำนิทรรศการประเพณีชักพระวัดนางชี และหนังสือมรดกภูมิปัญญากรุงเทพมหานคร ไปเผยแพร่และแจกให้แก่ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ในงานประเพณีชักพระวัดนางชี เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ณ วัดนางชี จำนวนผู้ร่วมงานประมาณ 1,500 คน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-29)

5.00

29/10/2562 : ประชุมเตรียมการจัดงานชักพระวัดนางชี เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 ณ วัดนางชี และอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผ่นพับเพื่อเผยแพร่ความรู้ประเพณีชักพระวัดนางชี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำข้อมูลด้านวัฒนธรรมเพื่อใช้ในการเผยแพร่
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:เผยแพร่ข้อมูลความรู้ด้านวัฒนธรรมตามช่องทางต่างๆ เช่น แหล่งเรียนรู้ของกรุงเทพมหานคร การจัด กิจกรรมด้านวัฒนธรรม แผ่นพับ การบรรยาย เวปไซต์ เฟซบุค ฯลฯ
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:สรุปและรายงานผลการเผยแพร่ความรู้ด้านวัฒนธรรม
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 23000000-3665

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 23000000-3665

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2300-0829

ตัวชี้วัด : 16. จำนวนช่องทางการเผยแพร่ความรู้ความเข้าด้านพหุวัฒนธรรมในกรุงเทพมหานครอย่างหลากหลายช่องทาง

ค่าเป้าหมาย ช่องทาง : 5.0000

ผลงานที่ทำได้ ช่องทาง : 5.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ช่องทาง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.00

100 / 100
2
4.00

100 / 100
3
4.00

100 / 100
4
5.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **