ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการคัดสรรผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) 2020 : 24000000-2977

สํานักพัฒนาสังคม : (2563)

90.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 90.00

นายสุพรพล หนูครองสิน

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักงานการส่งเสริมอาชีพ สำนักพัฒนาสังคม ได้ดำเนินโครงการคัดสรรผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) ในปี 2560 มีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) จำนวน 534 ผลิตภัณฑ์ ซึ่งจากการตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการทำให้ได้พบว่าผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการคัดสรรหลายรายการไม่สามารถรักษาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และไม่มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องทำให้ส่งผลต่อการยอมรับของผู้บริโภค และการจัดจำหน่ายรวมทั้งอาจส่งผลต่อภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร ประกอบกับการคัดสรรผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานครได้กำหนดระยะเวลาในการคัดสรรเพื่อรักษาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ทุก 2 ปี ดังนั้นเพื่อให้การส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) เป็นไปอย่างต่อเนื่อง เป็นที่รู้จักและยอมรับของผู้บริโภค จึงได้จัดทำโครงการคัดสรรผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) เพื่อรักษามาตรฐานผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร และขยายผลด้านการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อให้ได้รับเครื่องหมาย “Bangkok Brand” มากยิ่งขึ้น

24040100/24040100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อยกระดับเป็นผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร “Bangkok Brand” 2. เพื่อสร้างภาพลักษณ์หลักประกันความน่าเชื่อถือในผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร “Bangkok Brand” 3. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับของประชาชนโดยทั่วไป ตลอดจนนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ 4. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความสนใจและมีการบริโภคสินค้าผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) เพิ่มมากขึ้น

เป้าหมายของโครงการ

1. ดำเนินกิจกรรมการคัดสรรผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นไปตามเกณฑ์คัดสรรผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) และจัดทำระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) (Profile) 2. จัดทำหนังสือทำเนียบผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๖ – มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ : Bangkok as an Economic and Learning Centre
มิติที่ ๖.๑ - เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน
เป้าหมายที่ ๖.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ%
เป้าประสงค์ที่ ๖.๑.๑.๑ สนับสนุนการประกอบธุรกิจ และพัฒนาผลิตผลการเกษตร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-09-30)

90.00

30/09/2563 : อยู่ระหว่างส่งมอบงานงวด 3 - 4

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-08-31)

80.00

31/08/2563 : ดำเนินการคัดสรรเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 10 - 14 สิงหาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และจะจัดงานแถลงข่าวการดำเนินการคัดสรรในวันที่ 11 กันยายน 2563 ณ อาคารไอราวัตพัฒนา ดินแดง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-07-30)

65.00

30/07/2563 : เปิดให้ผู้ประกอบการที่สนใจเข้ารับสมัครเป็นผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok brand)2020 ระหว่างวันที่ 18 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2563 ทาง www.bkkbrand.com และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ FB : Bangkok brand 2020 , line : @bkkbrand

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่ม

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-06-18)

50.00

18/06/2563 : ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-05-29)

20.00

29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำ TOR และราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-04-30)

15.00

30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำ TOR และราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2020-03-30)

12.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำ TOR และราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2020-02-27)

12.00

27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน TOR และประมาณการราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-01-31)

10.00

31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างจัดทำ TOR และประมาณการราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-26)

10.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ (TOR) และราคากลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-12-24)

5.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำลังจัดทำร่างขอบเขตรายละเอียดของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และกำหนดราคากลาง และประมาณการรายละเอียดงานจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 4.00 (2019-11-28)

4.00

28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และกำหนดราคากลางและรายละเอียดงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 2.00 (2019-10-29)

2.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานคัดสรรผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) 2020

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำและขออนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 1
:จัดทำและขออนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดทำและขออนุมัติรายละเอียดขอบเขต ของงาน (TOR)
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดทำและขออนุมัติรายละเอียดขอบเขต ของงาน (TOR)
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:จัดทำแผนงานและดำเนินงานตามแผนงานโครงการ
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:จัดทำแผนงานและดำเนินงานตามแผนงานโครงการ
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ควบคุมติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานโครงการ
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ควบคุมติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานโครงการ
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:ติดตามและประเมินผลหลังจบโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:ติดตามและประเมินผลหลังจบโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 24000000-2977

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 24000000-2977

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 2400-1030

ตัวชี้วัด : ร้อยละของผลิตภัณฑ์ชุมชนของกรุงเทพมหานครที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีคุณภาพมาตรฐานและมีความเป็นสินค้าเชิงนวัตกรรม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 20.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 29.9100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
29.91

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **