ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง : 50040000-3361

สำนักงานเขตบางรัก : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางธิดารัตน์ สารประดิษฐ์ 6227-8

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ด้วยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระราชดำริให้พสกนิกรชาวไทยยึดถือแนวทางการดำรงชีวิตตามหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดยคำนึงถึงความพอดีและความพอประมาณอย่างมีเหตุผล เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยให้อยู่ดีมีสุข และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้น้อมนำแนวพระราชดำริดังกล่าวมากำหนดเป็นนโยบายด้านเศรษฐกิจ โดยมีเป้าหมายให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองแห่งโอกาส และได้กำหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวในแต่ละสำนักงานเขตทั้ง 50 เขต และให้มีนักพัฒนาสังคม (นักบริหารเงินออม) อยู่ประจำในแต่ละสำนักงานเขต เพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษาและแนะนำประชาชนรู้จักวิธีการใช้และบริหารเงินรายได้ของตนเองหรือครอบครัวอย่างเหมาะสม แนะนำช่องทางการเพิ่มคุณค่าของเงินออม ส่งเสริมและสนับสนุนการออม วางแผนการใช้จ่ายเงิน ทำให้รู้จักการสร้างวินัยทางการเงิน บรรเทาภาระค่าครองชีพ และลดรายจ่ายของประชาชน ซึ่งจะช่วยให้สามารถเข้าถึงประชาชนกลุ่มต่างๆ ได้อย่างแพร่หลาย จึงได้กำหนดแผนการดำเนินการกิจกรรมการออกหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่ให้ความรู้ด้านการบริหารเงินออมครอบครัวขึ้น เพื่อเผยแพร่กิจกรรมของศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวให้กับประชาชนทั่วไป และประชาชนในชุมชนต่างๆ ในพื้นที่เขตบางรัก

50041000/50041000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อจัดกิจกรรมหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่ด้านการออมให้กับประชาชนทั่วไปและประชาชนในชุมชนในเขตพื้นที่เขตบางรักกลุ่มต่างๆ ให้ได้รับความรู้และนำไปใช้วางแผนการดำเนินชีวิต 2. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

เป้าหมายของโครงการ

จัดกิจกรรมออกหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการออม จำนวน 15 ครั้ง ในเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2563 ในวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้แก่ ประชาชนทั่วไป และประชาชนในพื้นที่เขตบางรัก ดังนี้ - ครั้งที่ 1 - 8 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ไม่ต่ำกว่า 100 คนต่อครั้ง รวม 800 คน - ครั้งที่ 9 - 15 ไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ รวมจำนวน 15 ครั้งๆ ละ 1 วัน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม
๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ%
๓.๔.๑.๔ รณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจด้านพหุวัฒนธรรมแก่ประชาชนในพื้นที่

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-02-24)

100.00

24/2/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว จัดกิจกรรมการออกหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่การให้ความรู้ ด้านการออมและการแก้ไขปัญหาหนี้สิน และส่งเสริมการวางแผนทางการเงินเพื่อขจัดปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน เรียบร้อยแล้วทั้ง 14 ชุมชน ได้แก่ 17 ธ.ค. 62 หน้าห้างซีพี ทาวเวอร์ 18 ธ.ค. 62 หน้ามูลนิธิร่วมกตัญญูวัดหัวลำโพง 19 ธ.ค. 62 ศูนย์อาหารยิ้ม 20 ธ.ค. 62 หน้าตลาดวัดแขก 24 ธ.ค. 62 ชุมชนพระนคเรศ, ชุมชนซอยสองพระ 25 ธ.ค. 62 ชุมชนซอยไวตี, ชุมชนแฟลตครอบครัว สน.บางรัก 26 ธ.ค. 62 ชุมชนซอยวัดม่วงแคมัสยิสฮารูน, ชุมชนตลาดสดเพชรพลอย 7 ม.ค. 63 ชุมชนซอยจอมสมบูรณ์, ชุมชนตรอกขุนนาวา 8 ม.ค. 63 ชุมชนซอยพิพัฒน์ 2, ชุมชนศรีเวียง 9 ม.ค. 63 ชุมชนซอยสันติภาพ 10 ม.ค. 63 ชุมชนซอยหลังวัดหัวลำโพง 12 ม.ค. 63 ชุมชนซอยหลังวัดแก้วแจ่มฟ้า (สี่พระยา) 18 ม.ค. 63 ชุมชนตรอกห้านาย 19 ม.ค. 63 ชุมชนซอยหลังวัดมหาพฤฒาราม (ชุมชนซอยแก้วฟ้า) 25 ม.ค. 63 หน้าห้างสรรพสินค้าโรบินสันบางรัก - จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด จำนวน 1,150 คน - เบิกจ่ายงบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 37,630.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 94.075 - ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ คือระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานด้านการพัฒนาชุมชนและส่งเสริมสวัสดิการสังคม การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและวัฒนธรรมให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตบางรัก ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 93 สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดคิดเป็นร้อยละ 13.33

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-22)

30.00

22/1/2563 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดที่ 1 , จัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้ และออกหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่แล้วจำนวน 14 ชุมชน ได้แก่ 17 ธ.ค. 62 หน้าห้างซีพี ทาวเวอร์ 18 ธ.ค. 62 หน้ามูลนิธิร่วมกตัญญูวัดหัวลำโพง 19 ธ.ค. 62 ศูนย์อาหารยิ้ม 20 ธ.ค. 62 หน้าตลาดวัดแขก 24 ธ.ค. 62 ชุมชนพระนคเรศ, ชุมชนซอยสองพระ 25 ธ.ค. 62 ชุมชนซอยไวตี, ชุมชนแฟลตครอบครัว สน.บางรัก 26 ธ.ค. 62 ชุมชนซอยวัดม่วงแคมัสยิสฮารูน, ชุมชนตลาดสดเพชรพลอย 7 ม.ค. 62 ชุมชนซอยจอมสมบูรณ์, ชุมชนตรอกขุนนาวา 8 ม.ค. 62 ชุมชนซอยพิพัฒน์ 2, ชุมชนศรีเวียง 9 ม.ค. 62 ชุมชนซอยสันติภาพ 10 ม.ค. 62 ชุมชนซอยหลังวัดหัวลำโพง 12 ม.ค. 62 ชุมชนซอยหลังวัดแก้วแจ่มฟ้า (สี่พระยา) 18 ม.ค. 62 ชุมชนตรอกห้านาย 19 ม.ค. 62 ชุมชนซอยหลังวัดมหาพฤฒาราม (ชุมชนซอยแก้วฟ้า) และมีแผนจัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้ และออกหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่ ในเดือน มกราคม 2563 อีกจำนวน 1 ชุมชน ได้แก่ 25 ม.ค. 63 หน้าห้างสรรพสินค้าโรบินสันบางรัก - เบิกจ่ายงบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 6,680 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.7 - จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด จำนวน 1,010 คน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-23)

20.00

ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดที่ 1 จัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้ และออกหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่แล้วจำนวน 4 สถานที่ ได้แก่ 17 ธ.ค. 62 หน้าห้างซีพี ทาวเวอร์ 18 ธ.ค. 62 หน้ามูลนิธิร่วมกตัญญูวัดหัวลำโพง 19 ธ.ค. 62 ศูนย์อาหารยิ้ม 20 ธ.ค. 62 หน้าตลาดวัดแขก และมีแผนจัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้ และออกหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่ ในเดือน ธันวาคม 2562 - มกราคม 2563 อีกจำนวน 11 สถานที่ ได้แก่ 22 ธ.ค. 62 หน้าห้างสรรพสินค้าโรบินสันบางรัก 24 ธ.ค. 62 ชุมชนพระนคเรศ, ชุมชนซอยสองพระ 25 ธ.ค. 62 ชุมชนซอยไวตี, ชุมชน สน.บางรัก 26 ธ.ค. 62 ชุมชนซอบวัดม่วงแคมัสยิสฮารูน, ชุมชนตลาดสดเพชรพลอย 7 ม.ค. 62 ชุมชนจอมสมบูรณ์, ชุมชนตรอกขุนนาวา 8 ม.ค. 62 ชุมชนซอยพิพัฒน์ 2, ชุมชนศรีเวียง 9 ม.ค. 62 ชุมชนซอยสันติภาพ 10 ม.ค. 62 ชุมชนซอยวัดหัวลำโพง 12 ม.ค. 62 ชุมชนซอยหลังวัดแก้วแจ่มฟ้า (สี่พระยา) 18 ม.ค. 62 ชุมชนตรอกห้านาย 19 ม.ค. 62 ชุมชนซอยหลังวัดมหาพฤฒาราม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-21)

10.00

ได้รับอนุมัติเงินประงวดที่ 1 และมีแผนจัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้ และออกหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่ ในเดือน ธันวาคม 2562 - มกราคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-22)

5.00

อยู่ระหว่างอนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนปฏิบัติงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:มอบหมายภารกิจ/หน้าที่ความรับผิดชอบ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการดำเนินการ
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50040000-3361

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50040000-3361

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5004-0881

ตัวชี้วัด : ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานด้านการพัฒนาชุมชนและส่งเสริมสวัสดิการสังคม การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและวัฒนธรรม ให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตบางรัก

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 90

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 93.92

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
45.00

100 / 100
3
55.00

100 / 100
4
93.92

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **