ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการจัดการเรื่องที่ได้รับจากประชาชน/ผู้รับบริการ : 50070000-3265

สำนักงานเขตดุสิต : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวสิริอาภา แก่นจันทร์/นางสาวเมธาวี เลื่องเชื่อง โทร. 5408-5409

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ตามเงื่อนไขที่กองกลางกำหนด.ในคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี 2563 ของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร

50070100/50070100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน จากศูนย์ 1555 และติดตามผลการแก้ไขรื่องร้องรียน โดยได้ดำเนินการติดตามผลการแก้ไขเรื่องร้องเรียนตั้งแต่ เดือน ต.ค. 62- ก.ย. 63 และรวบรวมส่งให้กองกลาง

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินการครบ 3 ขั้นตอน ตามเงื่อนไข กองกลาง สนป. กำหนด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-24)

100.00

24/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-09-17)

95.00

17/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จำนวนเรื่องร้องเรียน ประจำเดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.ย. 63) จำนวน 533 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 524 เรื่อง คิดเป็น 98.28 %

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-25)

90.00

25/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จำนวนเรื่องร้องเรียน ประจำเดือนสิงหาคม 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 27 ส.ค. 63) จำนวน 28 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 17 เรื่อง คิดเป็น 60.71 %

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-07-29)

75.00

29/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จำนวนเรื่องร้องเรียน ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 29 ก.ค. 63) จำนวน 51 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 33 เรื่อง คิดเป็น 64.71 %

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-06-24)

65.00

24/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จำนวนเรื่องร้องเรียน ประจำเดือนมิถุนายน 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิ.ย. 63) จำนวน 35 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 22 เรื่อง คิดเป็น 62.86 %

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-05-28)

50.00

28/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จำนวนเรื่องร้องเรียน ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 26 พ.ค. 63) จำนวน 30 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 26 เรื่อง คิดเป็น 86.67 %

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-04-27)

40.00

27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จำนวนเรื่องร้องเรียน ประจำเดือนเมษายน 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 27 เม.ย. 63) จำนวน 33 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 30 เรื่อง คิดเป็น 90 %

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-03-24)

30.00

24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จำนวนเรื่องร้องเรียน ประจำเดือนมีนาคม 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 24 มี.ค.63) จำนวน 46 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 24 เรื่อง คิดเป็น 52.17 %

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-02-24)

20.00

24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จำนวนเรื่องร้องเรียน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 24 ก.พ. 63) จำนวน 33 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 17 เรื่อง คิดเป็น 48.48 %

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-01-28)

15.00

28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จำนวนเรื่องร้องเรียน ประจำเดือนมกราคม 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 ม.ค 63) จำนวน 36 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 25 เรื่อง คิดเป็น 69.44 %

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-12-16)

5.00

16/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขั้นตอน...จำนวนเรื่องร้องเรียน ประจำเดือนธันวาคม 2562 (ข้อมูล ณ วันที่ 26 ธ.ค. 62) จำนวน 41 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 35 เรื่อง คิดเป็น 85.37 %

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-23)

5.00

23/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จำนวนเรื่องร้องเรียน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 (ข้อมูล ณ วันที่ 27 พ.ย. 62) จำนวน 43 เรื่อง แก้ไขแล้วเสร็จจำนวน 29 เรื่อง คิดเป็น 67.44 %

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-30)

5.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เรื่องร้องเรียนประจำเดือนตุลาคม 2562 จำนวน 42 เรื่อง แก้ไขแล้วเสร็จ จำนวน 41 เรื่อง คิดเป็น 97.62 %

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:กำหนดขั้นตอนรายละเอียด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการจัดการแก้ไขเรื่องร้องเรียน
:60%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:สรุปผลการจัดการแก้ไขเรื่องร้องเรียน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50070000-3265

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50070000-3265

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5007-0770

ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 7.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
60.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **