ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมจัดตั้งศูนย์บริหารราชการ ฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC) เขตห้วยขวาง : 50090000-3286

สำนักงานเขตห้วยขวาง : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

น.ส.แดง แซ่ตั้ง (7459-7461)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 มาตรา 89 กำหนดให้กรุงเทพมหานครมีอำนาจหน้าที่ดำเนินกิจการในเขตกรุงเทพมหานคร ในเรื่องดังที่ระบุไว้ใน (1) – (27) ซึ่งการดำเนินกิจการตามมาตรา 89 (1) – (27) จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ ซึ่งมีรายละเอียดที่ผู้ขอรับบริการไม่อาจทราบได้ทั้งหมด ก่อให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินการและเกิดความไม่พึงพอใจจากผู้ขอรับบริการ เมื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว กรุงเทพมหานครจึงได้จัดทำคู่มือ สำหรับประชาชนในการติดต่อขอรับบริการจากสำนักงานเขตต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการติดต่อขอรับบริการและเป็นกรอบในการดำเนินการของเข้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 และสำนักงานเขตห้วยขวางจึงได้จัดตั้งศูนย์บริหารราชการ ฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC) เพื่อให้บริการประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 มาตรา 89(1) – (27) เฉพาะในส่วนที่สำนักงานเขตรับผิดชอบ ตามข้อตกลงที่กำหนดไว้ในคู่มือสำหรับประชาชนในการติดต่อราชการ และหลักเพษณ์ของพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 อันเป็นหลักประกันที่ผู้ขอรับบริการจะได้รับการบริการที่ดี สะดวกสบาย โปร่งใส จากสำนักงานเขตห้วยขวาง

50090200/50090200

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรคุณธรรม มีความโปร่งใสในการบริหารราชการ ประชาชนได้รับการบริการที่ดี สะดวกสบาย โปร่งใส ตามแนวทางพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 และสนับสนุนนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นโยบายที่ 1 “สะอาด” (Clean) การบริการราชการใสสะอาด

เป้าหมายของโครงการ

ประชาชนได้รับความพึงพอใจในการจัดตั้งศูนย์บริหารราชการ ฉับไวใสสะอาด ร้อยละ 80

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-16)

100.00

แจกแบบสอบถามความพึงพอใจ เดือนสิงหาคม จำนวน 100 ราย ได้รับความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 97 และเดือนกันยายน (ข้อมูล ณ 15 กันยายน)ได้รับความพึงพอใจร้อยละ 99 (ความพึงพอใจเฉลี่ย ตั้งแต่ ต.ค. 62 - ก.ย. 63) 94.58

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-08-06)

95.00

6/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...แจกแบบสอบถามความพึงพอใจเดือน กรกฎาคม 2563 ได้รับความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 96

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-07-25)

90.00

25/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...แจกแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจการให้บริการประจำเดือน มิถุนายน 2563 ได้รับความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 93

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-06-20)

85.00

20/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...แจกแบบสอบถามความพึงพอใจเดือน พฤษภาคม 2563 จำนวน 100 ราย ได้รับความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 95

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-05-18)

80.00

18/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...แจกแบบสอบถามประจำเดือน เมษายน 2563 จำนวน 100 ฉบับ ได้รับความพึงพอใจ รัอยละ 95

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-04-09)

70.00

9/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...แจกแบบสอบถามประจำเดือน มีนาคม 2563 จำนวน 100 ฉบับ ได้รับความพึงพอใจ รัอยละ 95

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-05)

60.00

5/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทอดแบบสอบถามความพึงพอใจ เดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 100 ราย ได้รับความพึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 89

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-17)

50.00

17/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทอดแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนประจำเดือน ม.ค.63 จำนวน 100 ฉบับ ได้รับความพึงพอใจในระดับมาก - มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 91

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-20)

40.00

20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทอดแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนประจำเดือน ธ.ค. 62 จำนวน 100 ฉบับ ได้รับความพึงพอใจในระดับมาก - มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 94

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-06)

30.00

6/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทอดแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนประจำเดือน พ.ย. 62 จำนวน 100 ฉบับ ได้รับความพึงพอใจในระดับมาก - มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 95

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-12)

20.00

12/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...แจกแบบประเมินความพึงพอใจ จากจำนวนผู้เข้ารับบริการประจำเดือนตุลาคม 2562 จำนวน 4,862 ราย แจกแบบสอบถามจำนวน 100 ราย ได้รับความพึงพอใจร้อยละ 96

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-10-24)

20.00

24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อนุมัติกิจกรรม และทอดแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้มาขอรับบริการภายในศูนย์ BFC เขตห้วยขวาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีอุปสรรค

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอโครงการและเริ่มดำเนินการโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:แจกแบบสอบถามและรวบรวมสรุปทุกเดือนรายงานเสนอผู้บริหาร
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:สรุปผลการปฏิบัติงานโดยภาพรวมและนำเสนอผู้บริหาร
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50090000-3286

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50090000-3286

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5009-0905

ตัวชี้วัด : (ยุทธศาสตร์/นโยบายผว.กทม.)ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการ ณ ศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด เขตห้วยขวาง(BFC)(ผลลัพธ์)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 98

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
98.00

100 / 100
2
93.00

100 / 100
3
93.57

100 / 100
4
94.58

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **