รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

(ยุทธศาสตร์/นโยบายผว.กทม.)ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการ ณ ศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด เขตห้วยขวาง(BFC)(ผลลัพธ์) : 5009-0905

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 98

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 2: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
98.00
100
100 / 100
2
93.00
100
100 / 100
3
93.57
100
100 / 100
4
94.58
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

แจกแบบสอบถามความพึงพอใจภายในศูนย์ BFC โดยได้รับความพึงพอใจเฉลี่ย เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2562 คิดเป็นร้อยละ 98

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

แจกแบบสอบถามความพึงพอใจภายในศูนย์ BFC ได้รับความพึงพอใจเฉลี่ย เดือน ตุลาคม 2562 - กุมภาพันธ์ 2563 คิดเป็นร้อยละ 93

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

แจกแบบสอบถามความพึงพอใจภายในศูนย์ BFC ได้รับความพึงพอใจดังนี้ เดือน ตุลาคม 2562 ร้อยละ 96 เดือน พฤศจิกายน 2562 ร้อยละ 95 เดือน ธันวาคม 2562 ร้อยละ 94 เดือน มกราคม 2563 ร้อยละ 91 เดือน กุมภาพันธ์ 2563 ร้อยละ 89 เดือน มีนาคม 2563 ร้อยละ 95 เดือน เมษายน 2563 ร้อยละ 95 เดือน พฤษภาคม 2563 ร้อยละ 96 เฉลี่ย ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - พฤษภาคม 2563 คิดเป็นร้อยละ 96.84

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

แจกแบบสอบถามความพึงพอใจภายในศูนย์ BFC ได้รับความพึงพอใจดังนี้ เดือน ตุลาคม 2562 ร้อยละ 96 เดือน พฤศจิกายน 2562 ร้อยละ 95 เดือน ธันวาคม 2562 ร้อยละ 94 เดือน มกราคม 2563 ร้อยละ 91 เดือน กุมภาพันธ์ 2563 ร้อยละ 89 เดือน มีนาคม 2563 ร้อยละ 95 เดือน เมษายน 2563 ร้อยละ 95 เดือน พฤษภาคม 2563 ร้อยละ 95 เดือน มิถุนายน 2563 ร้อยละ 93 เดือน กรกฎาคม 2563 ร้อยละ 96 เดือน สิงหาคม 2563 ร้อยละ 97 เดือน กันยายน 2563 ร้อยละ 99 (ข้อมูล ณ 15 กันยายน 63) เฉลี่ย ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 คิดเป็นร้อยละ 94.58

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

นิยาม/คำอธิบาย - ความพึงพอใจ หมายถึง ความพึงพอใจในภาพรวมของประชาชนในระดับมากถึงมากที่สุด - ศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด หมายถึง ศูนย์บริการประชาชนของเขตห้วยขวางที่มีจุดรับคำร้อง คำขอด้านการทะเบียนทั้งหมดและการอนุญาตต่าง ๆ ของทุกฝ่าย เพื่อลดขั้นตอน ลดระยะเวลา และสร้างกระบวนการที่ ใสสะอาด ตามมาตรฐาน พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกฯ ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

วิธีการคำนวณ - จำนวนประชาชนที่มีความพึงพอใจในระดับมากถึงมากที่สุด X 100 หารด้วยจำนวนประชาชนที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

แจกแบบสอบถามความพึงพอใจให้ประชาชนที่มารับบริการและประเมินความพึงพอใจเป็นประจำทุกเดือน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
:๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
:๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0433 : จำนวนและข้อมูลการจัดทำชุดข้อมูลความรู้ด้านพหุวัฒนธรรมในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครได้รับการพัฒนา ปีปัจจุบัน และย้อนหลัง 5 ปี)