ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

(มิติที่4.2)กิจกรรมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน : 50090000-3335

สำนักงานเขตห้วยขวาง : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางจิราภรณ์ พลากร 7468

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร กำหนดให้หน่วยงานราชการมีการดำเนินการตามมาตรา 3 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 ที่กำหนดให้ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น และกิจการอื่นที่กำหนดในกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่ง จัดให้มีมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในหน่วยงานของตนไม่ต่ำกว่ามาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานตามพระราชบัญญัตินี้ จากการประเมินความเสี่ยงทุกส่วนราชการในสำนักงานเขตห้วยขวาง มี 10 ส่วนราชการประกอบด้วย ฝ่ายทะเบียน ฝ่ายปกครอง ฝ่ายรายได้ ฝ่ายการคลัง ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ฝ่ายการศึกษาพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ฝ่ายเทศกิจ และฝ่ายโยธา รวมทั้งโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ โรงเรียนพระราม 9 กาญจนาภิเษก และโรงเรียนวัดใหม่ช่องลม รวมเป็น 13 ส่วนราชการ พบว่าการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในทุกส่วนราชการ ล้วนมีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการทำงาน และเมื่อดำเนินการทบทวน วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินอันตรายจากการทำงาน โดยพิจารณางานเดิมในปี 2562 เพื่อต่อยอดพัฒนาและงานจัดการความเสี่ยงใหม่ ปี 2563 จำนวน 2 งาน ประกอบด้วย งานเดิมต่อยอดพัฒนา งานการขับรถราชการอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ของพนักงานขับรถยนต์ ฝ่ายปกครองเป็นงานที่มีสิ่งคุกคามต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานในการทำงาน ได้แก่ สภาวะความเครียดจากการทำงาน เช่น การให้บริการข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานครกรณีเร่งด่วน การศึกษาเส้นทางในสถานที่ที่ไม่เคยไป การเก็บรักษากุญแจรถยนต์ ความปลอดภัยของข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานครที่ใช้บริการ เป็นต้น ความเมื่อยล้าจากการขับรถยนต์เป็นเวลานานๆ และอุบัติเหตุจากท้องถนน เช่น การเฉี่ยวชน การขับรถชนฟุตบาท เป็นต้น ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อบุคคลทั้งผู้ปฏิบัติงานและผู้ใช้บริการโดยเมื่อทำการประเมินความเสี่ยง และจัดลำดับของความเสี่ยง พบว่ามีทุกส่วนราชการที่มีพนักงานขับรถยนต์ จึงเห็นควรนำงานเดิมเมื่อปี พ.ศ. 2562 มาดำเนินการต่อยอดพัฒนา เพื่อให้เกิดการพัฒนายิ่ง ๆ ขึ้น งานขุดลอกคูคลอง ลำราง และกำจัดวัชพืช เพื่อควบคุมโรคและอันตรายของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างประจำฝ่ายโยธา เป็นงานที่มีสิ่งคุกคามต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานในการทำงาน ได้แก่ การสัมผัสกับน้ำที่มีความสกปรก เชื้อโรคที่แฝงอยู่ในน้ำโคลนตม หรือสัตว์ร้ายที่อยู่ในน้ำ และวัชพืช ความร้อนจากการทำงานกลางแจ้ง การยกอุปกรณ์เครื่องมือในการทำงานซึ่งมีน้ำหนัก ก่อให้เกิดการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ อันตรายจากสิ่งของมีคมหรือสัตว์มีพิษเมื่อมีการเข้าดำเนินการในพื้นที่ที่มีวัชพืช โดยจากการพิจารณาความเสี่ยงงานที่ต้องปฏิบัติ ในปัจจุบันพบว่ามีการดำเนินการขุดลอกคูคลองกำจัดวัชพืช เป็นงานที่ต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง จากลักษณะงานควรเข้มงวด กวดขันให้ปฏิบัติตามข้อบัญญัติ แนวทางในการทำงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป งานเก็บขนมูลฝอยของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการเก็บมูลฝอย ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ เป็นงานที่มีสิ่งคุกคามต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานในการทำงาน ได้แก่ อุบัติเหตุที่อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บต่อร่างกาย เช่น การโดนเฉี่ยวชนจากรถบนท้องถนน อันตรายจากสิ่งของมีคม สารเคมี วัตถุอันตราย หรือเชื้อแบคทีเรียต่างๆ ขณะดำเนินการเก็บขนมูลฝอย ก่อให้เกิดการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ โดยเมื่อทำการประเมินความเสี่ยง โดยการพิจารณาจากลักษณะงานควรได้รับการเข้มงวดกวดขันตามข้อปฏิบัติ แนวทาง ในการทำงานของพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป ดังนั้น เพื่อเป็นการดูแลความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของบุคลากรในพื้นที่เขตห้วยขวาง และโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในการนี้ สำนักงานเขตห้วยขวาง จึงได้จัดทำโครงการ “พัฒนาและส่งเสริมมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เขตห้วยขวาง” เป็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีมีความปลอดภัย ไม่ก่อให้เกิดโรคภัยหรืออุบัติเหตุจากการทำงาน ส่งผลให้บุคลากรในองค์กรปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดการประสบอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพอนามัย อันเนื่องจากการทำงานหรือเกี่ยวกับการทำงาน

50090400/50090400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อลดความเสี่ยงในการทำงานด้านการขับรถราชการ และลดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถยนต์ - เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตในการทำงานด้านการขุดลอกคลองลำราง ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง ให้มีสภาวะการทำงานที่ปลอดภัย - เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการเก็บขนขยะมูลฝอยให้มีสภาวะการทำงานที่ปลอดภัย

เป้าหมายของโครงการ

- งานเดิมต่อยอดพัฒนางานด้านการขับรถราชการ อำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ของพนักงานขับรถยนต์ของฝ่ายปกครอง - งานการจัดการความเสี่ยง (งานใหม่ 1) งานด้านการขุดลอกคูคลอง ลำราง และกำจัดวัชพืช ของฝ่ายโยธา - งานการจัดการความเสี่ยง (งานใหม่ 2) งานด้านการเก็บขนมูลฝอย ของฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-07-29)

100.00

29/7/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว - ได้จัดส่งข้อมูลดำเนินการส่งสำนักสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม (กลุ่มงานอาชุวอนามัย) ตามกำหนด 4 ช่วง 1. ส่งชื่อผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 4.2 ของหน่วยงาน เดือน พ.ย.2562 2. ส่งประเมินความเสี่ยง 3 งาน ของหน่วยงาน เดือน ธ.ค.2562 3. ส่งแบบ OCC3 (63) เดือน เม.ย.2563 ส่งแบบ R2 (63) เดือน เม.ย. 2563 ส่งแบบ OCC 4 (63) ส่งแบบ OCC 5 (63) ส่งแบบ OCC 6 (63) ส่งแบบ R3 (63) เดือนสิงหาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีข้อเสนอคิดเห็นเพิ่มเติม/ปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม/ปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-06-25)

90.00

25/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้ดำเนินการส่งเอกสารของเดือนเมษายน 2563 และเริ่มปฏิบัติงานตามแผนของเดือนพฤษภาคม 2563 และกรกฎาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาอุปสรรคและข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาอุปสรรคและข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-05-25)

75.00

25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ส่งกทารดำเนินการตามแบบ OCC3 (63) ตามกำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาอุปสรรคและข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาอุปสรรคและข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 72.00 (2020-04-24)

72.00

24/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ส่งกทารดำเนินการตามแบบ OCC3 (63) ตามกำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาอุปสรรคและข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาอุปสรรคและข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-03-26)

70.00

26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำลังดำเนินการตามข้อปฏิบัติของทั้ง 3 งาน ของฝ่ายปกครอง,รักษาความสะอาด,โยธา และส่วนราชการทั้ง 13 ฝ่าย ภายในสำนักงานเขตห้วยขวาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-02-25)

60.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.กำหนดข้อปฏิบัติแนวทางการทำงานว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานว่าด้วยการเก็บขนมูลฝอยบนถนนของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการเด็บขนมูลฝอย/ให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 2.กำหนดข้อปฏิบตัิแนวทางการทำงานว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ว่าด้วยการขุดลอกคลองลำรางและการกำจัดวัชพืช/ให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 3.กำหนดข้อปฏิบัติแนวทางการทำงานว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-01-22)

55.00

22/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- จัดทำหนังสือเวียนแจ้งฝ่ายต่างๆ เพื่อดำเนินการปฏิบัติตามข้อปฏิบัติการใช้รถยนต์ราชการ - จัดทำหนังสือถึงฝ่ายโยธา และฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ดำเนินการตามข้อปฏิบัติของงานที่มีความเสี่ยง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-12-24)

50.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเป็น 4 ช่วง 1.ส่งรายชือรับผิดชอบ (เดือน พ.ย.) 2.ประเมินความเสี่ยง และเขียนโครงการ ส่งแบบรายงานการใช้รถยนต์ส่วนกลาง เดือน ธันวาคม (ครั้งที่ 1) 3.สำเนาแบบรายงานการใช้ข้อปฏิบัติกลาง (การใช้รถยนต์) ครั้งที่ 2 (แบบ R2 63) สำเนาแบบรายงานการติดตามโครงการ (แบบocc3 63) รายงานเดือนเมษายน 4.ส่งเอกสารหลักฐานตามที่โรคงการกำหนด ส่ง สนอ. เดือนสิงหาคม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-26)

15.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ส่งรายชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-29)

10.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. วิเคราะห์ความเสี่ยง คัดเลือกงานที่มีความเสี่ยงสูง มาจัดทำความเสี่ยงอย่างน้อย 2 งาน และงานที่มีความเสี่ยง ในปี 2562 อย่างน้อย 1 งาน 2.จัดทำโครงการพัฒนาและจัดการปัญหาความเสี่ยงในการทำงานส่งสำนักอนามัย ภายในธันวาคม 2562 และ รายงานผลการปฏิบัติ ครั้งที่ 2 เดือน เมษายน 2563 3.ประเมินความสำเร็จของการดำเนินการ 4.จัดทำและทำข้อปฏิบัติ แนวทางหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานมาใช้งานในหน่วยงาน 5.รายงานผลการปฏิบัติ ตามข้อปฏิบัติ ครั้งที่ 3 ให้ สนอ. ภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50090000-3335

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50090000-3335

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5009-0911

ตัวชี้วัด : (มิติที่4)ตัวชี้วัดที่4.2ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 4

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 4

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
4.00

100 / 100
2
4.00

100 / 100
3
4.00

100 / 100
4
4.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **