รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

(มิติที่4)ตัวชี้วัดที่4.2ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน : 5009-0911

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 4.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 4.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
4.00
100.0000
100 / 100
2
4.00
100.0000
100 / 100
3
4.00
100.0000
100 / 100
4
4.00
100.0000
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. วิเคราะห์ความเสี่ยง คัดเลือกงานที่มีความเสี่ยงสูง มาจัดทำความเสี่ยงอย่างน้อย 2 งาน และงานที่มีความเสี่ยง ในปี 2562 อย่างน้อย 1 งาน 2.จัดทำโครงการพัฒนาและจัดการปัญหาความเสี่ยงในการทำงานส่งสำนักอนามัย ภายในธันวาคม 2562 และ รายงานผลการปฏิบัติ ครั้งที่ 2 เดือน เมษายน 2563 3.ประเมินความสำเร็จของการดำเนินการ 4.จัดทำและทำข้อปฏิบัติ แนวทางหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานมาใช้งานในหน่วยงาน 5.รายงานผลการปฏิบัติ ตามข้อปฏิบัติ ครั้งที่ 3 ให้ สนอ. ภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2563 ดำเนินการเป็น 4 ช่วง 1.ส่งรายชือรับผิดชอบ (เดือน พ.ย.) 2.ประเมินความเสี่ยง และเขียนโครงการ ส่งแบบรายงานการใช้รถยนต์ส่วนกลาง เดือน ธันวาคม (ครั้งที่ 1) 3.สำเนาแบบรายงานการใช้ข้อปฏิบัติกลาง (การใช้รถยนต์) ครั้งที่ 2 (แบบ R2 63) สำเนาแบบรายงานการติดตามโครงการ (แบบocc3 63) รายงานเดือนเมษายน 4.ส่งเอกสารหลักฐานตามที่โรคงการกำหนด ส่ง สนอ. เดือนสิงหาคม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- จัดทำหนังสือเวียนแจ้งฝ่ายต่างๆ เพื่อดำเนินการปฏิบัติตามข้อปฏิบัติการใช้รถยนต์ราชการ - จัดทำหนังสือถึงฝ่ายโยธา และฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ดำเนินการตามข้อปฏิบัติของงานที่มีความเสี่ยง - กำหนดข้อปฏิบัติแนวทางการทำงานว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานว่าด้วยการเก็บขนมูลฝอยบนถนนของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการเด็บขนมูลฝอย/ให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน - กำหนดข้อปฏิบตัิแนวทางการทำงานว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ว่าด้วยการขุดลอกคลองลำรางและการกำจัดวัชพืช/ให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน - กำหนดข้อปฏิบัติแนวทางการทำงานว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ดำเนินการตรวจสอบ สอบถามเหตุเดือดร้อนรำคาญทางโทรศัพท์ - แนะนำเรื่องโรคติดต่อโคโรนา COVID-19 แก่ผู้ที่มาติดต่อราชการ - มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการกรณีเกิดการระบาดของโรคโคโรนา COVID-19 เพื่อให้การทำงานรวดเร็ว และ ทันท่วงที - ออกตรวจสถานประกอบการที่ได้รับการผ่อนปรน ระยะที่ 3 และ ระยะที่ 4 ตามแผน ร่วมกับฝ่ายเทศกิจ ตำรวจและทหาร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว - ได้จัดส่งข้อมูลดำเนินการส่งสำนักสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม (กลุ่มงานอาชุวอนามัย) ตามกำหนด 4 ช่วง 1. ส่งชื่อผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 4.2 ของหน่วยงาน เดือน พ.ย.2562 2. ส่งประเมินความเสี่ยง 3 งาน ของหน่วยงาน เดือน ธ.ค.2562 3. ส่งแบบ OCC3 (63) เดือน เม.ย.2563 ส่งแบบ R2 (63) เดือน เม.ย. 2563 ส่งแบบ OCC 4 (63) ส่งแบบ OCC 5 (63) ส่งแบบ OCC 6 (63) ส่งแบบ R3 (63) เดือนสิงหาคม 2563

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

เป็นไปตามสำนักอนามัยกำหนด

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

เป็นไปตามสำนักอนามัยกำหนด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

เป็นไปตามสำนักอนามัยกำหนด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
:เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0512 : จำนวนและข้อมูลกฏหมาย ระเบียบที่มีการเสนอปรับปรุงแก้ไข และผลการแล้วเสร็จ)

ตาราง : กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย (รักษาสถานภาพ)

หน่วยงาน : สำนักงานกฎหมายและคดี

คำอธิบายตาราง : รักษาสถานภาพฐานข้อมูลของหน่วยงานที่ดำเนินการเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

idbudgetyearmonth_amount_lawamount_inmeetingadddateupdatedate
12562ตุลาคม212020-06-022020-06-02
22562พฤศจิกายน212020-06-022020-06-02
32562ธันวาคม222020-06-022020-06-02
42563มกราคม212020-06-022020-06-02
52563กุมภาพันธ์222020-06-022020-06-02
62563มีนาคม322020-06-022020-06-02
72563เมษายน222020-06-022020-06-02
82563พฤษภาคม402020-06-022020-07-14
92563มิถุนายน002020-07-142020-07-14
102563กรกฎาคม202020-08-132020-08-13
112563สิงหาคม002020-09-162020-09-16
122563กันยายน002020-09-162020-09-16
132564ตุลาคม 2563002020-10-272020-10-27
162564พฤศจิกายน 2563102020-11-132020-11-13