ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ระดับความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ : 50110000-3332

สำนักงานเขตบางกะปิ : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางอัจฉรีย์ ประเสริฐสังข์

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนต่างๆ เป็นจำนวนมาก กรุงเทพมหานครจึงได้กำหนดให้ทุกหน่วยงานแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะต้องแจ้งให้ผู้ร้องได้รับทราบผลการดำเนินการแก้ไขด้วย

50110100/50110100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. มีการรับเรื่องและตอบรับในระบบเรื่องราวร้องทุกข์ได้ถูกต้องรวดเร็ว 2. เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของประชาชนให้เกิดความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายของโครงการ

1. ภายใน 1 วันทำการ 2. ร้อยละ 100

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๑ - กฎหมาย
เป้าหมายที่ ๗.๑.๑ ระบบกฎหมายที่รองรับความเป็นอิสระและให้อำานาจในการบริหารจัดการและจัดบริการสาธารณะตา%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๑.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีกฎหมายระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครใหม่ที่

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-25)

100.00

25/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-27)

90.00

27/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการรับเรื่องราวร้องทุกข์ภายใน 1 วันทำการ แจ้งดำเนินการแก้ไขและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการเข้าสู่ระบบฯ ภายใน 3 วันทำการ พร้อมรายงานการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการทุกวันที่ 15 และวันที่ 30 ของเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-07-29)

85.00

29/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการรับเรื่องราวร้องทุกข์ภายใน 1 วันทำการ แจ้งดำเนินการแก้ไขและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการเข้าสู่ระบบฯ ภายใน 3 วันทำการ พร้อมรายงานการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการทุกวันที่ 15 และวันที่ 30 ของเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-26)

80.00

26/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการรับเรื่องราวร้องทุกข์ภายใน 1 วันทำการ แจ้งดำเนินการแก้ไขและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการเข้าสู่ระบบฯ ภายใน 3 วันทำการ พร้อมรายงานการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการทุกวันที่ 15 และวันที่ 30 ของเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-21)

70.00

21/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการรับเรื่องราวร้องทุกข์ภายใน 1 วันทำการ แจ้งดำเนินการแก้ไขและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการเข้าสู่ระบบฯ ภายใน 3 วันทำการ พร้อมรายงานการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการทุกวันที่ 15 และวันที่ 30 ของเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-27)

60.00

27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการรับเรื่องราวร้องทุกข์ภายใน 1 วันทำการ แจ้งดำเนินการแก้ไขและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการเข้าสู่ระบบฯ ภายใน 3 วันทำการ พร้อมรายงานการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการทุกวันที่ 15 และวันที่ 30 ของเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-25)

50.00

25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการรับเรื่องราวร้องทุกข์ภายใน 1 วันทำการ แจ้งดำเนินการแก้ไขและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการเข้าสู่ระบบฯ ภายใน 3 วันทำการ พร้อมรายงานการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการทุกวันที่ 15 และวันที่ 30 ของเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-24)

40.00

24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการรับเรื่องราวร้องทุกข์ภายใน 1 วันทำการ แจ้งดำเนินการแก้ไขและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการเข้าสู่ระบบฯ ภายใน 3 วันทำการ พร้อมรายงานการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการทุกวันที่ 15 และวันที่ 30 ของเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-22)

30.00

22/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการรับเรื่องราวร้องทุกข์ภายใน 1 วันทำการ แจ้งดำเนินการแก้ไขและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการเข้าสู่ระบบฯ ภายใน 3 วันทำการ พร้อมรายงานการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการทุกวันที่ 15 และวันที่ 30 ของเดือน..

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-20)

20.00

20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการรับเรื่องราวร้องทุกข์ภายใน 1 วันทำการ แจ้งดำเนินการแก้ไขและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการเข้าสู่ระบบฯ ภายใน 3 วันทำการ พร้อมรายงานการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการทุกวันที่ 15 และวันที่ 30 ของเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-29)

15.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการรับเรื่องราวร้องทุกข์ภายใน 1 วันทำการ แจ้งดำเนินการแก้ไขและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการเข้าสู่ระบบฯภายใน 3 วันทำการ พร้อมรายงานการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการทุกว้ันที่ 15 และวันที่ 30 ของเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-25)

10.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการรับเรื่องราวร้องทุกข์ภายใน 1 วันทำการ แจ้งดำเนินการแก้ไขและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการเข้าสู่ระบบฯภายใน 3 วันทำการ พร้อมรายงานการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการทุกว้ันที่ 15 และวันที่ 30 ของเดือน.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ด้านการดำเนินการ 1. ตอบรับเรื่องร้องเรียนในระบบร้องทุกข์ภายใน 1 วันทำการ นับถัดจากวันที่ศูนย์รับแจ้งทุกข์ แจ้งดำเนินการ และรายงานผลการดำเนินการ ภายใน 3 วันทำการ นับถัดจากวันที่ตอบรับเรื่องในระบบร้องทุกข์
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:2. รายงานผลการดำเนินการ กรณีเรื่องที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จทุกวันที่ 15 และ วันที่ 30 ของเดือน จนกว่าการดำเนินการจะแล้วเสร็จ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:3. ส่งรายงานประจำเดือน ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ด้านคุณภาพการแก้ไขปัญหาและรายการผลในระบบ 1.พิจารณาจากเรื่องร้องทุกข์ 5 ประเภท ที่หน่วยงานได้ระบุสถานะดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วในระบบร้องทุกข์ ต้องไม่ผิดไม่ผิดเงื่อนไขที่กำหนดไว้
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50110000-3332

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50110000-3332

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5011-0945

ตัวชี้วัด : 3.1 (ก) ระดับความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 90.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **