ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการจ้างเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานฝ่ายทะเบียน : 50120000-3661

สำนักงานเขตบางเขน

30.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 30.00

น.ส.อัจฉรา โตเปลี่ยน โทร 5861

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้โปรดพิจารณาอนุมัติโครงการจ้างเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานฝ่ายทะเบียน ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นต้นมา เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และพบว่าเจ้าหน้าที่โครงการที่ได้รับการคัดเลือกเข้ามาปกิบัติงานสามารถแบ่งเยาภารกิจของฝ่ายทะเบียนได้เป็นอย่างดี ในขณะเดียวกันปริมาณงานของฝ่ายทะเบียนยังคงอยู่ในปริมาณสูงขึ้น เนื่องจากมีการปรับปรุงการให้บริการประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น บริการทำบัตรประจำตัวประชาชนที่สามารถขอรับบริการได้ทุกสำนักทะเบียน โดยไม่ต้องไปดำเนินการที่สำนักทะเบียนที่มีชื่อในทะเบียนบ้าน

50120200/50120200

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อให้การบริการประชาชนสะดวกรวดเร็ว สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด 2. เพื่อให้งานบริการประชาชนและงานตามนโยบายแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด 3.เพื่อเสริมสร้างอัตรากำลังเจ้าหน้าที่เพื่อรองรับประชาชนที่มาใช้บริการเป็นจำนวนมาก 4.เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอัตรากำลังผู้ปฏิบัติงานฝ่ายทะเบียน

เป้าหมายของโครงการ

1. เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการที่สะดวกรวดเร็ว และถูกต้อง 2.เพื่อให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจสูงสุด และเกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อกรุงเทพมหานคร 3.เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการสามารถปฏิบัติงานได้เต็มประสิทธิภาพ 4.ลดการเกิดข้อร้องเรียนต่อการให้บริการที่ล่าช้าและไม่มีประสิทธิภาพ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ไม่ระบุ หรือ ไม่สนับสนุนแผนฯ ฉบับนี้... ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-15)

30.00

15/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย และได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเดือนธันวาคม 2562 เป็นจำนวนเงิน 40,950 บาท

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-18)

20.00

18/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย และได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นจำนวนเงิน 40,950 บาท.

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-14)

10.00

14/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว พร้อมได้มอบหมายหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย และได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเดือนตุลาคม 2562 เป็นจำนวนเงิน 40,950 บาท.

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-31)

5.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วางแผนการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:วางแผนการดำเนินการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำโครงการและเสนอขออนุมัติ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการตามโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:เบิกจ่ายค่าตอบแทน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:สรุปรายงานผู้บริหารเขต
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50120000-3661

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50120000-3661

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5012-0889

ตัวชี้วัด : (เชิงยุทธศาสตร์) ระดับความพึงพอใจของผู้มารับบริการฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตบางเขน (ผลลัพธ์)

ค่าเป้าหมาย คะแนนค่าเฉลี่ย : 5.0000

ผลงานที่ทำได้ คะแนนค่าเฉลี่ย : 10.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คะแนนค่าเฉลี่ย)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **