ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการกวดขันไม่ให้มีการจอดหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์และล้อเลื่อนบนทางเท้าบริเวณจุดเสี่ยงภัย : 50130000-3462

สำนักงานเขตมีนบุรี : (2562)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายณรงค์ศักดิ์ ชื่นสวัสดิ์

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตมีนบุรี ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของกรุงเทพมหานคร ที่มีจำนวนประชากรหนาแน่น และมีการอพยพย้ายที่อยู่อาศัยเข้ามาในพื้นที่เขตมีนบุรีเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัด การจอดรถบนทางเท้าสาธารณะ และเพื่อให้เป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้รับความสะดวกและความปลอดภัยในการใช้ทางเท้าสาธารณะ และสนับสนุนตัวชีวัด ด้านที่ 1 มหานครปลอดภัย ฝ่ายเทศกิจ จึงได้จัดทำโครงการกวดขันรถจอดหรือขับขี่บนทางเท้าบริเวณจุดเสี่ยงภัยขึ้น

50130900/50130900

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ทางเท้ามีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความสะอาด และไม่มีสิ่งกีดขวาง 2. เพื่อให้ประชาชนใช้ทางเท้าสัญจรผ่านไป-มาได้สะดวกและปลอดภัย 3. เพื่อเสริมให้เมืองมีนบุรีมีภูมิทัศน์ที่สวยงามและเป็นเมืองที่มีความปลอดภัย

เป้าหมายของโครงการ

1. กวดขันบังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่ฝ่าฝืนนำรถยนต์ รถจักรยานยนต์และล้อเลื่อนจอดหรือขับขี่บนทางเท้าให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย จำนวน 3 จุด ได้แก่ จุดที่ 1 บริเวณป้ายรถโดยสารประจำทางใกล้ปั้มน้ำมันเชลล์ ถนนรามอินทรา จุดที่ 2 บริเวณปากซอยรามคำแหง 166 ถนนรามคำแหง จุดที่ 3 บริเวณร้านเซเว่นอีเลฟเว่น แยกบาแลกีแวะห์ ถนนราษฎร์อุทิศ 2. ไม่มีอุบัติเหตุบนทางเท้าบริเวณจุดเสี่ยงภัย 3. เพื่อให้ประชาชนที่ใช้ทางเท้าผ่านไป-มา บริเวณจุดเสี่ยงภัยมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 4. เพื่อไม่ให้ทางเท้าชำรุดจากการฝ่าฝืนจอดหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์และล้อเลื่อนบนทางเท้า 5. จับกุมและดำเนินการเปรียบเทียบปรับผู้ที่ฝ่าฝืน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๒.๑.๑ เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการก่อ อาชญากรรม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2019-09-12)

100.00

12/9/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2019-08-21)

95.00

21/8/2562 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรา กวดขันบริเวณจุดกวดขันที่กำหนด วันละ 3 ครั้ง ต่อจุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2019-07-23)

90.00

23/7/2562 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรากวดขันบริเวณจุดกวดขันที่กำหนด วันละ 3 ครั้ง ต่อจุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2019-06-22)

80.00

22/6/2562 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตราและกวดขันบริเวณจุดกวดขันที่กำหนดวันละ 3 ครั้งต่อจุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2019-05-24)

70.00

24/5/2562 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรา กวดขันผู้ฝ่าฝืนจอดหรือขับขี่รถหรือล้อเลื่อนบนทางเท้า บริเวณจุดเสี่ยงฯในพื้นที่เขตวันละ 3 ครั้งต่อจุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-04-25)

60.00

25/4/2562 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรากวดขันผู้ฝ่าฝืนจอดหรือขับขี่รถบนทางเท้าบริเวณจุดกวดขันที่กำหนด วันละ 3 ครั้ง ต่อจุด และรายงานผลการตรวจสอบให้ผู้อำนวยการเขตทราบทุกสิ้นเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-03-23)

50.00

23/3/2562 : 1. จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจบริเวณจุดกวดขันที่กำหนดวันละ 3 ครั้ง/จุด 2. ผลการดำเนินการไม่พบผู้กระทำผิด 3. รายงานผลการตรวจให้ผู้อำนวยการเขตทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-02-23)

40.00

23/2/2562 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรา กวดขันผู้ฝ่าฝืนจอดหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์บนทางเท้าบริวณจุดเสี่ยง วันละ 3 ครั้งต่อจุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2019-01-22)

35.00

22/1/2562 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรา กวดขันบริเวณจุดที่กำหนดวันละ 3 ครั้งต่อจุด และรายงานผลการดำเนินการให้ผู้อำนวยการเขตทราบทุกสิ้นเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2018-12-21)

25.00

21/12/2561 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจชุดสายตรวจออกตรวจตรา กวดขันบริเวณจุดที่กำหนด วันละ 3 ครั้งต่อจุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2018-11-24)

15.00

24/11/2561 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรา กวดขัน บริเวณจุดที่กำหนด วันละ 3 ครั้งต่อจุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2018-10-23)

5.00

23/10/2561 :1. สำรวจจุดที่จะดำเนินงานตามโครงการ และจัดทำบัญชี ดังนี้ จุดที่ 1 บริเวณป้ายรถโดยสารประจำทางใกล้ปั้มน้ำมันเชลล์ ถนนรามอินทรา จุดที่ 2 บริเวณปากซอยรามคำแหง 166 ถนนรามคำแหง จุดที่ 3 บริเวณร้านเซเว่นอีเลฟเว่น แยกบาแลกีแวะห์ ถนนราษฎร์อุทิศ 2. จัดทำโครงการ และขออนุมัติโครงการ 3. จัดทำคำสั่งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามโครงการ 4. จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตรา กวดขันและจับกุมผู้ที่กระทำการฝ่าฝืน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:สำรวจพื้นที่ที่จะดำเนินการตามโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2018-02-01
สิ้นสุด :2018-02-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำบัญชีจุดกวดขันที่จะดำเนินงานตามโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2018-02-01
สิ้นสุด :2018-02-01
ขั้นตอน 3
:จัดทำโครงการ/ขออนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2018-02-01
สิ้นสุด :2018-02-01
ขั้นตอน 4
:จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ ในการปฏิบัติงานตามโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2018-02-01
สิ้นสุด :2018-02-01
ขั้นตอน 5
:เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจตรา กวดขัน และจับกุมผู้ที่กระทำการฝ่าฝืน
:60%
เริ่มต้น :2018-02-01
สิ้นสุด :2018-02-01
ขั้นตอน 6
:รายงานการปฏิบัติงาน ตามโครงการให้ผู้อำนวยการเขตมีนบุรีทราบ ทุกสิ้นเดือน
:10%
เริ่มต้น :2018-02-01
สิ้นสุด :2018-02-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50130000-3462

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50130000-3462

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5013-0843

ตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการแก้ไข เฝ้าระวังและตรวจตรา

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **