ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร : 50140000-3557

สำนักงานเขตลาดกระบัง : (2563)

10

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10

นางศรัณยา เลิศประชานันท์ โทร 6888

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนกรุงมหานคร ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กแะเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 เพื่อให้สภาเด็กและเยาวชน เป็นศูนย์กาลางการเรียนรู้ เผยแพร่ด้านวิชาการ การศึกษา สุขภาพ กีฬา อาชีพ และวัฒนธรรม รวมทั้งการประสานงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ของเด็กและเยาวชน และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำนักงานเขตลาดกระบัง โดยฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม จึงได้จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนเขตลาดกระบัง ตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ ของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ การประสานงานของเด็กและเยาวชนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านเยาวชนของกรุงเทพมหานคร

50141000/50141000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเป็นการส่งเสริม และสนับสนุนการดำเนินการของสภาเด็กและเยาวชน เขตลาดกระบัง 2. เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สภาเด็กและเยาวชนกรุง เขตลาดกระบัง รวมไปถึงการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีพื้นที่ในการแสดงออกในแนวทางที่เหมาะสม

เป้าหมายของโครงการ

เด็กและเยาวชนในพื้นที่มีความสนใจในการเป็นตัวแทนสภาเด็กและเยาวชนเขต โดยมีฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตลาดกระบัง เป็นสถานที่ทำการและที่ปรึกษา

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม
๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ%
๓.๔.๑.๓ พัฒนากลไกและเครือข่ายการขับเคลื่อนการเรียนรู้ด้านพหุวัฒนธรรมในพื้นที่

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-06-30)

10.00

30/6/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์โรคโควิด

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-05-28)

40.00

28/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปรับแผนการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-04-29)

35.00

29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เลื่อนการจัดกิจกรรมพิเศษสภาเยาวชน เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-03-27)

35.00

27/3/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจากวิกฤตโรคโควิด

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-02-26)

35.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-28)

30.00

28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-30)

25.00

30/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2019-11-29)

8.00

29/11/2562 : ขออนุมัติโครงการ และเตรียมการจ้างอาสาสภาเยาวชน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2019-10-30)

8.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามแผน
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:สรุปผลการดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50140000-3557

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50140000-3557

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5014-0915

ตัวชี้วัด : ภารกิจงานประจำ 6. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมระดับมาก

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 75

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 75

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
75.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **