ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนของผู้ประกอบการในพื้นที่เขตธนบุรี : 50160000-3230

สำนักงานเขตธนบุรี : (2564)

42

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 42

น.ส.ชลดา พิลาวัลย์ 5636-5638

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

เขตธนบุรีเป็นพื้นที่ที่มีความโดดเด่นทางด้านศิลปวัฒนธรรม ด้วยความเป็นวิถีชุมชนเก่าแก่ดั้งเดิม มีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์จำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร โบสถ์ซางตาครู้ส ศาลเจ้าเกียนอันเกง วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร มัสยิดบางหลวง อีกทั้งยังมีอาหารท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ และสินค้าของชุมชนที่ขึ้นชื่อเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง แต่ด้วยสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจภาคครัวเรือน ระบบเศรษฐกิจชุมชน และรายได้ของชุมชนที่มีรายได้หลักมาจากการท่องเที่ยว รวมถึงร้านค้าชุมชน ต่างได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึง ทำให้ย่านท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมขาดรายได้ ผู้ประกอบการชุมชนมีรายได้ลดลง เนื่องจากนักท่องเที่ยวมีจำนวนน้อยลง สำนักงานเขตธนบุรีพิจารณาแล้วเห็นควรสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและจัดจำหน่ายสินค้าชุมชน จึงได้จัดทำ "โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนของผู้ประกอบการในพื้นที่เขตธนบุรี" ขึ้น เพื่อให้ชุมชนได้มีพื้นที่จำหน่ายสินค้าและประชาสัมพันธ์การท่องเทียวชุมชน เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและกระตุ้นการท่องเที่ยวชุมชน ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในพื้นที่เขตธนบุรี โดยการจัดทำตลาดจำหน่ายสินค้าชุมชนของดีของย่าน เพื่อเป็นการส่งเสริม ฟื้นฟู ทั้งด้านอาหารท้องถิ่น หัตถกรรมท้องถิ่น และการแสดงที่เป็นอัตลักษณ์ชุมชน เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถมาเที่ยวชมและเลือกซื้อสินค้าของแต่ละชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์ รวมถึงผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกชุมชน เป็นการส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภค ทำให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักของดีของย่าน และต้องการเข้ามาเที่ยวชมยังชุมชนต่างๆ โดยรอบเขตธนบุรี สร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจชุมชน รายได้จากภาคการท่องเที่ยวสามารถนำมาพัฒนาชุมขนเพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

50161000/50161000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ผู้ประกอบการชุมชนได้มีพื้นที่จำหน่ายสินค้าชุมชน เป็นการยกระดับมาตรฐานและเพิ่มมูลค่าของสินค้า สร้างรายได้ กระจายรายได้สู่ท้องถิ่น 2. เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน และสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจชุมชน 3. เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าชุมชน และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่เขตธนบุรีให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

เป้าหมายของโครงการ

จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนของผู้ประกอบการในพื้นที่เขตธนบุรี อย่างน้อย 2 ครั้ง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๖ – มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ : Bangkok as an Economic and Learning Centre
๖.๒ - เมืองแห่งนักท่องเที่ยวระดับโลก
๖.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวระดับโลก%
๖.๒.๑.๔ กรุงเทพมหานครมีผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีเอกลักษณ์และเป็นจุดขายทาง

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 42.00 (2021-02-19)

42.00

19/02/2564 : เตรียมดำเนินงานตามโครงการฯ โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนของผู้ประกอบการในพื้นที่เขตธนบุรี 2 ครั้ง ในระหว่างเดือนมกราคม - สิงหาคม 2564 (เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปอย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากในพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคไวรัส Covid-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 33.00 (2021-01-21)

33.00

21/01/2564 : เตรียมดำเนินงานตามโครงการฯ โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนของผู้ประกอบการในพื้นที่เขตธนบุรี 2 ครั้ง ในระหว่างเดือนมกราคม - สิงหาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-12-25)

25.00

25/12/2563 : เตรียมดำเนินงานตามโครงการฯ โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนของผู้ประกอบการในพื้นที่เขตธนบุรี 2 ครั้ง ในระหว่างเดือนมกราคม - สิงหาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-23)

10.00

23/11/2563 : เตรียมดำเนินงานตามโครงการฯ โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนของผู้ประกอบการในพื้นที่เขตธนบุรี อย่างน้อย 2 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-29)

10.00

29/10/2563 : ศึกษาข้อมูลโครงการเพื่อเตรียมดำเนินงานตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50160000-3230

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50160000-3230

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5016-6506

ตัวชี้วัด : กรุงเทพฯ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนของผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ครั้ง : 2

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง : 0.1

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.10

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **