ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ปัญหาเรื่องร้องทุกข์ : 50170000-3329

สำนักงานเขตคลองสาน : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

คุณธนภัทร โทร.5058

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครกำหนดให้หน่วยงานดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนจากประชาชน/ผู้รับบริการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยรวดเร็วโดยรับและรายงานผลผ่านระบบเรื่องราวร้องทุกข์ของกรุงเทพมหานคร (1555)

50170100/50170100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเพิ่มคุณภาพการให้บริการในการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

เป้าหมายของโครงการ

1. ดำเนินการตอบรับเรื่องร้องเรียนจากระบบรับเรื่องราวร้องทุกข์ภายใน 1 วันทำการ 2. ดำเนินการแก้ไขและรายงานผลการดำเนินการในระบบรับเรื่องราวร้องทุกข์ภายใน 3 วันทำการ 3. ดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนให้แล้วเสร็จอย่างน้อยร้อยละ 95 ของจำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-28)

100.00

28/09/2563 : (ณ วันที่ 28 กันยายน 2563) จำนวนเรื่องร้องทุกข์ 57 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น 43 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-27)

90.00

27/08/2563 : (ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2563) จำนวนเรื่องร้องทุกข์ 46 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น 42 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-30)

80.00

30/07/2563 : (ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2563) จำนวนเรื่องร้องทุกข์ 48 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น 39 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 72.00 (2020-06-26)

72.00

26/06/2563 : (ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2563) จำนวนเรื่องร้องทุกข์ 38 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น 29 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 64.00 (2020-05-27)

64.00

27/05/2563 : (ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2563) จำนวนเรื่องร้องทุกข์ 59 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น 50 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 56.00 (2020-04-27)

56.00

27/04/2563 : (ณ วันที่ 27 เมษายน 2563) จำนวนเรื่องร้องทุกข์ 76 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น 68 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 48.00 (2020-03-30)

48.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน(ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563) จำนวนเรื่องร้องทุกข์ 74 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น 62 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-28)

40.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน (ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563) จำนวนเรื่องร้องทุกข์ 54 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น 34 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 32.00 (2020-01-28)

32.00

28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน (ณ วันที่ 28 มกราคม 2563) จำนวนเรื่องร้องทุกข์ 51 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น 38 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 24.00 (2019-12-25)

24.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน (ณ วันที่ 25 ธ.ค. 62) จำนวนเรื่องร้องทุกข์ 49 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น 39 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.00 (2019-11-29)

16.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน (ณ วันที่ 29 พ.ย. 62) จำนวนเรื่องร้องทุกข์ 63 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น 51 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2019-10-30)

8.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน (ณ วันที่ 30 ต.ค. 62) จำนวนเรื่องร้องทุกข์ 80 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น 73 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-16)

5.00

16/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการประสานงานแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:สรุปผลรายงานผู้เกี่ยวข้องทราบ
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50170000-3329

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50170000-3329

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5017-0825

ตัวชี้วัด : 3.1 ระดับความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ

ค่าเป้าหมาย คะแนน : 100

ผลงานที่ทำได้ คะแนน : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คะแนน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **