ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ปัญหาเรื่องร้องทุกข์ : 50170000-3329

สำนักงานเขตคลองสาน

24.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 24.00

คุณธนภัทร โทร.5058

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครกำหนดให้หน่วยงานดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนจากประชาชน/ผู้รับบริการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยรวดเร็วโดยรับและรายงานผลผ่านระบบเรื่องราวร้องทุกข์ของกรุงเทพมหานคร (1555)

50170100/50170100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเพิ่มคุณภาพการให้บริการในการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

เป้าหมายของโครงการ

1. ดำเนินการตอบรับเรื่องร้องเรียนจากระบบรับเรื่องราวร้องทุกข์ภายใน 1 วันทำการ 2. ดำเนินการแก้ไขและรายงานผลการดำเนินการในระบบรับเรื่องราวร้องทุกข์ภายใน 3 วันทำการ 3. ดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนให้แล้วเสร็จอย่างน้อยร้อยละ 95 ของจำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 24.00 (2019-12-25)

24.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน (ณ วันที่ 25 ธ.ค. 62) จำนวนเรื่องร้องทุกข์ 49 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น 39 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.00 (2019-11-29)

16.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน (ณ วันที่ 29 พ.ย. 62) จำนวนเรื่องร้องทุกข์ 63 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น 51 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2019-10-30)

8.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน (ณ วันที่ 30 ต.ค. 62) จำนวนเรื่องร้องทุกข์ 80 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น 73 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-16)

5.00

16/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการประสานงานแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:สรุปผลรายงานผู้เกี่ยวข้องทราบ
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50170000-3329

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50170000-3329

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5017-0825

ตัวชี้วัด : 3.1 ระดับความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ

ค่าเป้าหมาย คะแนน : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ คะแนน : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คะแนน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **