ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน : 50190000-3580

สำนักงานเขตบางกอกน้อย : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายพงษ์ปกรณ์ รัตนโสพล โทร.5657

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

การป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เป็นภารกิจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครและสำนักงานเขตบางกอกน้ยอ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ซึ่งเป็นการครอบคุลมถึงสาธารณภัยทุกประเภท ที่อาจเกิดขึันทั้งปัจจุบันและในอนาคน โดยสำนักงานเขตบางกอกน้อย ได้จัดตั้งศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (ศูนย์ อปพร. เขตบางกอกน้อย) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553 ฯลฯ โดยมีเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำฝ่ายต่าง ๆ โดยเฉพาะสมาชิก อปพร. ที่ทำหน้าที่ประจำศูนย์วิทยุสื่อสารของ ศูนย์ อปพร.เขต ซึ่งต้องเตรียมความพร้อมอยู่เวรปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคตร ได้ลงนามในระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและอัตราค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2554 จึงจำเป็นต้องกำหนดโครงการขึ้นเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติงาน รองรับการขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและเบิกจ่ายเงินจากกรุงเทพมหานค

50190100/50190100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทั้งก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และ ภายหลังภัยสงบ ของศูนย์ อปพร.เขตบางกอกน้อย 2. เพื่อให้การสื่อสาร ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการเข้าระงับและกู้ภัย รวมทั้ง การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และทันเหตุการณ์ 3. เพื่อลดความเสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินทั้งของประชาชนและของรัฐให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด

เป้าหมายของโครงการ

1. การเตรียมความพร้อมด้านกำลังอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (สมาชิก อปพร.) ในการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำศูนย์ อปพร.เขตบางกอกน้อย 2. ให้การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เขตบากอกน้อย ประกอบด้วย ค่าตอบแทน อปพร. ที่ปฏิบัติหน้าที่ ประจำศูนย์ วิทยุ อปพร. และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เป็นไปตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยพลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตรา ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2554 ู

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๓ เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือในการจัดการสาธารณภัย โดยเฉพาะอัคคีภัย

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

30/09/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือนสิงหาคมเร่ยบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-08-31)

85.00

31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การเบิกจ่ายค่าตอบแทน ประจำเดือนกรกฎาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-07-31)

75.00

31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทน ประจำเดือนมิถุนายน 2563 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-06-30)

65.00

30/6/2563 : ได้ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทน ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน 24,800 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-31)

60.00

31/5/2563 : ได้ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทน และค่าวัสดุ ประจำเดือนมีนาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-30)

50.00

30/4/2563 : ได้ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทน และค่าวัสดุ ประจำเดือนมีนาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-03-30)

45.00

30/3/2563 : ได้ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทน และค่าวัสดุ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-29)

40.00

29/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนประจำเดือนกุมภาพันธ์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-02-03)

20.00

3/2/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนประจำเดือนธันวาคมเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-30)

15.00

30/12/2562 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนประจำเดือนพฤศจิกายนเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-30)

10.00

30/11/2562 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนประจำเดือนตุลาคมเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-29)

10.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การจัดทำ และเสนอขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติเงินงวด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ประชุมคัดเลือกสมาชิก อปพร.
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:จัดทำคำสั่งปฏิับัติงานทุกเดือน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการเบิกจ่ายเป็นประจำทุกเดือน
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50190000-3580

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50190000-3580

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5019-0811

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **