ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการตรวจจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่เขตดอนเมือง(สายตรวจตู้เขียว) : 50250000-3433

สำนักงานเขตดอนเมือง : (2563)

55.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 55.00

นายพันธุ์ศักดิ์ จิณะไชย เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติการ 5323

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 : 100.0000

หลักการและเหตุผล

พื้นที่เขตดอนเมือง เป็นศูนย์กลางของการคมนาคมขนส่ง ทั้งทางเครื่องบินและทางรถไฟ ทำให้เมืองขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม อีกทั้งเป็นพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดนนทบุรี และปทุมธานี มีการเคลื่อนย้านประชากรเข้ามาอยู่อาศัยและประกอบอาชีพเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดปัญหาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และปัญหาอื่นๆ ตามมา ฝ่ายเทศกิจได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น และพิจารณากำหนดจุดเสี่ยงภัยเพื่อติดตั้งตู้เขียวและจัดเจ้าหน้าที่สายตรวจออกตรวจตราตามพื้นที่เสี่ยงต่างๆ เพื่อลดปัญหาอาชญากรรม

50250900/50250900

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อตรวจตราและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 2.เพื่อป้องปรามการเกิดเหตุไม่ปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ 3.เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่ 4.เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เทศกิจ 4.เพื่อบรรเทาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนหรือประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมายของโครงการ

1.ลดการเกิดและป้องกันปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่เสี่ยงภัยในพื้นที่เขต 2.เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 3.ประชาชนได้รับความพึงพอใจ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๒.๑.๑ เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการก่อ อาชญากรรม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-03-22)

55.00

22/3/2563 : จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่สายตรวจๆตราจุดเสี่ยงภัยที่อาจก่อให้เกิดอันตราย อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง และตรวจสอบกล้องวงจรปิดอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง หากพบกล้องวงจรปิดชำรุดได้ประสานแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไข และได้ดำเนินการตามโครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ โดยการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางกลับบ้านในช่วงเวลากลางคืน หรือการอาสาพาเดินข้ามสะพานลอยในเวลากลางคืน การปฏิบัติงานได้รายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามละดับชั้นทุกวัน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-02-21)

45.00

21/2/2563 : จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจๆตราจุดเสี่ยงภัยที่อาจก่อให้เกิดอันตรายบริเวณสะพานลอย ป้ายรถโดยสารประจำทาง สวนสาธารณะ ฯลฯ วันละ3ครั้งต่อวันต่อจุด รวมทั้งชุดกลางคืนที่ให้บริการกับประชาชนที่กลับบ้านในเวลากลางคืนตามโครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ และตรวจสอบการทำงานของกล้องวงจรปิดวันละ 1 ครั้ง หากพบข้อบกพร่องจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไข และรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้น พร้อมภาพถ่าย สิ้นเดือนรายงานผลต่อสำนักเทศกิจ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-22)

40.00

22/1/2563 : จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ประจำเดือนมกราคม2563ให้เจ้าหน้าที่สายตรวจๆจุดเสี่ยงภัยที่อาจก่อให้เกิดอาชญากรรมในพื้นที่ และตรวจสอบการทำงานของกล้องวงจรปิด กลางวันวันละ2ครั้งและกลางคืนวันละ1ครั้งพร้อมลงเวลาการตรวจในสมุดตรวจตู้เขียว การตรวจกล้องวงจรปิดพบมีปัญหาจำนวน1ตัว รหัส CM3-DM-014 บริเวณปากซอยเทิดราชัน 11 ได้ประสานฝ่ายโยธาแจ้งสจส.เข้าดำเนินการแก้ไข ตามหนังสือที่ กท6403/42ลงวันที่7มกราคม2563 การปฏิบัติงานได้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้น

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-23)

30.00

23/12/2562 : จัดทำคำสั่งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่สายตรวจๆจุดที่อาจก่อให้เกิดอาชญากรรมตามพื้นที่ที่รับผิดชอบตามโครงการตรวจจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่เขต(สายตรวจตู้เขียว)อย่างน้อยวันละ2ครั้ง และดำเนินการตามโครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ โดยจัดเจ้าหน้าที่ชุดกลางคืนตรวจตราจุดเสี่ยงในพื้นที่และอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในกับประชาชนที่เดินทางกลับบ้านในเวลากลางคืน รวมทั้งตรวจสอบการทำงานของกล้องวงจรปิดว่าใช้งานได้ตามปกติหรือไม่ อย่างน้อยวันละ1ครั้ง เมื่อพบกล้องชำรุดดำเนินการแจ้งฝ่ายโยธาเพื่อประสานสำนักการจราจรและขนส่งเข้ามาดำเนินการแก้ไข ในเดือนธันวาคม2562พบกล้องวงจรปิดชำรุดจำนวน 1 จุด ได้ประสานฝ่ายโยธาตามหนังสือที่ กท6409/953ลงวันที่18ธันวาคม2562

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-25)

10.00

25/11/2562 : จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจพื้นที่ตรวจตราจุดเสี่ยงภัยที่อาจก่อให้เกิดอาชญากรรม ประจำเดือนพฤศจิกายน2562 บริเวณสวนสาธารณะ สะพานลอยคนเดินข้าม ป้ายรถโดยสารประจำทาง ฯลฯ วันละอย่างน้อย2เวลา และในเวลากลางคืนอีก1ครั้ง พร้อมกับดำเนินโครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ ให้บริการกับประชาชนที่เดินทางกลับบ้านในเวลากลางคืน และรายงานการดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้น พร้อมภาพถ่าย

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-21)

5.00

21/10/2562 : จัดทำโครงการตรวจจุดเสี่ยงภัยในพื้นที่เขต(สายตรวจตู้เขียว)เสนอผู้อำนวยการเขตอนุมัติ สำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยก่อให้เกิดอัตรายในพื้นที่ และจัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่สายตรวจปฏิบัติหน้าที่ตรวจจุดเสี่ยงภัยและตรวจสอบกล้องวงจรปิด รายงานผลดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้น

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:การปรับแก้ไขสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงภัย
:60%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :30/09/2020
ขั้นตอน 2
:การเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย
:20%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :30/09/2020
ขั้นตอน 3
:การรวบรวมและสรุปผลการดำเนินการรายงานให้สำนักเทศกิจทราบเป็นรายเดือน
:20%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :30/09/2020

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50250000-3433

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50250000-3433

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5025-0895

ตัวชี้วัด : (10) พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 50.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **