ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการทอดแบบสำรวจความพึงพอใจของสำนักงานเขตดอนเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : 50250000-3442

สำนักงานเขตดอนเมือง : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวรินทร์ พานประเสริฐสม (5309)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ด้วยสำนักงานเขตดอนเมืองให้บริการประชาชนในทุกด้าน จึงต้องเตรียมความพร้อมตลอดเวลา

50250100/50250100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตดอนเมืองมีความกระตือรือร้นในการทำงาน 2. เพื่อให้เกิดการปรับปรุงภาพลักษณ์ในการทำงาน

เป้าหมายของโครงการ

1.เพื่อสำรวจความพึงพอใจของประชาชน/ผู้รับบริการ ในพื้นที่เขตดอนเมือง จำนวน 500 คน (ทำการสำรวจ จำนวน 2 ครั้งๆ ละ 250 ชุด 2.การสำรวจใช้วิธีเก็บแบบสอบถาม ณ สำนักงานเขตดอนเมือง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-10)

100.00

10/09/2563 : ดำเนินการแล้วเสร็จ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-21)

90.00

21/08/2563 : - คะแนนผลการสำรวจความพึงพอใจในภาพรวมของสำนักงานเขตดอนเมือง ครั้งที่ 2/2563 ได้ 4.299 คะแนน และเมื่อปรับตามค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักแล้วได้ 4.330 คะแนน - ประเด็นข้อคำถามที่ได้รับคำแนนต่ำที่สุด 2 อันดับ (เป็นข้อเดียวกับครั้งที่ 1 และได้คะแนนเพิ่มขึ้น) ได้แก่ ข้อ 1.8 ท่านชอบข้อมูลในเว็บไซต์ (Website), เฟสบุ๊ก (Facebook) , หรือไลน์ (Line) ของสำนักงานเขต ในระดับใด ได้คะแนน 4.055 (ครั้งที่ 1 ได้ 4.008) ข้อ 1.11 มีการดูแลอำนวยความสะดวกเรื่องที่จอดรถ ได้คะแนน 4.086 (ครั้งที่ 1 ได้คะแนน 3.819) - ข้อคำถามที่ได้คะแนนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยกลุ่มและหน่วยงานต้องนำไปปรับปรุงแก้ไข 3 ประเด็น ฝ่ายปกครองขอให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไข และรายงานผลให้ ฝ่ายปกครองรวบรวม ภายในวันที่ 1 กันยายน 2563 ดังนี้ ข้อ 1.8 ข้อมูลในเว็บไซต์ฯ : ฝ่ายปกครอง ข้อ 1.14 สำนักงานเขตสามารถจัดเก็บขยะภายในพื้นที่เป็นไปตามเวลาที่กำหนด : ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ข้อ 1.20 สำนักงานเขตสามารถจัดการแก้ไขน้ำท่วมขังภายในตรอก/ซอย : ฝ่ายโยธา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-07-24)

85.00

24/07/2563 : สำนักงานเขตดำเนินการพัฒนาสภาพแวดล้อม/คุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-25)

80.00

25/06/2563 : สำนักงานเขตดำเนินการพัฒนาสภาพแวดล้อม/คุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-29)

70.00

29/05/2563 : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) เข้าทอดแบบสอบถามความพึงพอใจครั้งที่ 2 ในเดือนพฤษภาคม 2563 และสำนักงานเขตดำเนินการพัฒนาสภาพแวดล้อม/คุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-29)

60.00

29/04/2563 : ฝ่ายปกครองได้ดำเนินการรายงานผลการดำเนินการพัฒนา/ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ ประเด็นข้อคำถามที่ได้รับคำแนนต่ำที่สุด อย่างน้อย 2 อันดับ ผ่านระบบออนไลน์ (Google Form) แล้ว เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563รายละเอียดดังนี้ ข้อ 1.8 ท่านชอบข้อมูลในเว็บไซต์ (Website), เฟสบุ๊ก (Facebook) , หรือไลน์ (Line) ของสำนักงานเขต ในระดับใด ได้คะแนน 4.008 สำนักงานเขตดำเนินการปรับปรุงรูปแบบการนำเสนอข่าว โดยใช้ Info Graphic ในการนำเสนอข้อมูลให้เข้าใจง่าย และใช้คลิปวิดีโอเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ยอดผู้เข้าชมเฟสบุ้กเพจ ยอดผู้ติดตาม และแสดงความคิดเห็นมีจำนวนมากขึ้น ข้อ 1.11 มีการดูแลอำนวยความสะดวกเรื่องที่จอดรถ ได้คะแนน 3.819 สำนักงานเขตดำเนินการปรับปรุงพื้นที่จอดรถภายในบริเวณสำนักงานเขต โดยทาสีที่จอดรถคนพิการ และจัดเจ้าหน้าที่ รปภ. อำนวยความสะดวก และกำหนดมาตรการใช้บริการที่จอดรถบริเวณหน้าอาคารสำนักงานเขต (นอกรั้วสำนักงานเขต)

** ปัญหาของโครงการ :สำนักงานเขตดอนเมืองมีสถานที่จำกัด และมีที่ตั้งใกล้กับสนามบินดอนเมือง ส่งผลให้มีประชาชนบางส่วนนำรถมาจอดที่ลานจอดรถของสำนักงานเขต

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-16)

50.00

16/3/2563 : สถาบัน NIDA แจ้งผลการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจครั้งที่ 1 และกองงานผู้ตรวจราชการแจ้งให้หน่วยงานนำผลที่ได้คะแนนน้อยที่สุด อย่างน้อย 2 ข้อ มาพัฒนาปรับปรุง และแจ้งผลการดำเนินการให้กองงานผู้ตรวจราชการทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-27)

40.00

27/2/2563 : - สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เข้าทอดแบบสอบถามความพึงพอใจ ครั้งที่ 1 แล้วในเดือนมกราคม 2563 จำนวน 250 ชุด สำนักงานเขตดอนเมือง ดำเนินการปรับปรุงการให้บริการและสถานที่รับบริการ ดังนี้ - ดำเนินการปรับปรุงสถานที่จอดรถ และกำหนดมาตรการการใช้พื้นที่ - กำชับแม่บ้านให้ทำความสะอาดเพิ่มรอบความถี่ เมื่อีจำนวนผู้รับบริการจำนวนมาก

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-29)

30.00

29/1/2563 : สถาบันนิด้าเข้าทอดแบบสำรวจความพึงพอใจในวันที่ 23 มกราคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-15)

20.00

15/12/2562 : ดำเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้มีความสะอาด สะดวก ต่อการรับบริการของประชาชน และกองงานผู้ตรวจราชการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการสำรวจความพึงพอใจในวันที่ 19 ธันวาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-25)

10.00

25/11/2562 : พัฒนาคุณภาพการให้บริการ โดยการประชาสัมพันธ์ข่าวสารทางสื่อสังคมออนไลน์เพิ่มขึ้น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-16)

5.00

16/10/2562 : พัฒนาคุณภาพการให้บริการ โดยการประชาสัมพันธ์ข่าวสารทางสื่อสังคมออนไลน์เพิ่มขึ้น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:พัฒนาคุณภาพการให้บริการของสำนักงานเขต
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:กองงานผู้ตรวจราชการดำเนินการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจ
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ปรับปรุงการให้บริการตามแผลการสำรวจความพึงพอใจ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50250000-3442

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50250000-3442

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5025-0919

ตัวชี้วัด : มิติที่ 3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ค่าเป้าหมาย คะแนน : 5.0000

ผลงานที่ทำได้ คะแนน : 4.2810

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คะแนน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
4.26

100 / 100
3
4.26

0 / 0
4
4.28

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **