ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการการจัดการความเสี่ยงในการทำงานของสำนักงานเขตดอนเมือง : 50250000-3474

สำนักงานเขตดอนเมือง : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาววิภารัตน์ เอียดวิจิตต์ (5341)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ด้วยกรุงเทพมหานครกำหนดตัวชี้วัด มิติที่ ๔ ด้านการพัฒนาองค์การ ประเด็นการประเมิน การพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงาน (Quality of Work Life) ตัวชี้วัดที่ ๔.๒ ระดับความสำเร็จของการ-ดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้บุคลากรในสังกัดกรุงเทพมหานครมีสภาพการทำงานที่ปลอดโรค ปลอดภัยจากการทำงาน และส่งเสริมการมีสุขภาพอนามัยที่ดี โดยนำหลักการและแนวทางการดำเนินงานด้านความปลอดภัย ได้แก่ การสืบค้น (Identity) การประเมินอันตรายหรือประเมินความเสี่ยง (Evaluation) และการควบคุม (Control) มาประยุกต์ใช้เพื่อนำมาสู่การดำเนินการควบคุมและป้องกันอันตรายด้วยมาตรการ วิธีการที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ในการควบคุมอันตรายดังกล่าว สำนักงานเขตดอนเมือง ได้มีการทบทวน วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินอันตรายจากการทำงานของหน่วยงาน โดยคัดเลือกงานที่มีความเสี่ยงสูง นำมาจัดการความเสี่ยงในการทำงาน จำนวน 2 งาน คืองานการปฏิบัติงานโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของฝ่ายทะเบียน และงานลอกท่อระบายน้ำของฝ่ายโยธา สำหรับงานต่อยอดพัฒนาคัดเลือกงานฉีดพ่นหมอกควันสารเคมีกำจัดยุงของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ดังนั้นเพื่อเป็นการดูแลความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของบุคลากรสังกัดสำนักงานเขตดอนเมืองและโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครพื้นที่เขตดอนเมือง จึงได้จัดทำโครงการ “การจัดการความเสี่ยงในการทำงานของสำนักงานเขตดอนเมือง” ขึ้น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวและสนับสนุนการดำเนินงานตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554

50250400/50250400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการทำงาน และลดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุง 2.เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการทำงาน และลดความเสี่ยงจากอันตรายในการปฏิบัติงาน โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ 3.เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการทำงาน และลดความเสี่ยงจากอันตรายในการปฏิบัติงานลอกท่อระบายน้ำ

เป้าหมายของโครงการ

1.ร้อยละ 100 ของบุคลากรที่ปฏิบัติงานฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ไม่เกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุง 2.ร้อยละ 80 ของบุคลากรที่ปฏิบัติงานโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของฝ่ายทะเบียน มีความรู้เกี่ยวกับท่าทางในการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์อย่างถูกต้องตามหลักการยศาสตร์ และสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 3.ร้อยละ 80 ของบุคลากรที่ปฏิบัติงานลอกท่อระบายน้ำ มีความรู้ในการป้องกันตนเองและสามารนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจาก โร%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๑.๑ คัดกรองและลดปัจจัยเสี่ยงเชิงพฤติกรรมที่มีผลกระทบต่อโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-24)

100.00

24/8/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการและผลสำเร็จของการดำเนินงาน รายงานการใช้ข้อปฏิบัติฯกลาง (การใช้รถยนต์) ครั้งที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานภาพรวมของหน่วยงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-07-29)

85.00

29/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ติดตามและประเมินผลการใช้ข้อปฏิบัติฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-29)

70.00

29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มีการจัดทำและนำข้อปฏิบัติแนวทางหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในการทำงานของหน่วยงานไปใช้งานภายในหน่วยงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-24)

60.00

24/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประเมินความสำเร็จของการดำเนินโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-24)

50.00

24/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.ดำเนินงานและการกำกับติดตามโครงการฯ 2.รายงานผลการปฏิบัติตามข้อปฏิบัติ แนวทาง หรือมาตรฐานกลาง การปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัย ในการทำงาน (การใช้รถยนต์) ครั้งที่ 2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-03-25)

30.00

25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประเมินความรู้บุคลากรเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล หลังการจัดกิจกรรมฯ โดยใช้แบบทดสอบก่อน-หลัง การส่งเสริมความรู้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-02-24)

25.00

24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประเมินความรู้บุคลากรเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล โดยใช้แบบทดสอบก่อน-หลัง การส่งเสริมความรู้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-22)

20.00

22/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-23)

15.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. พิจารณาคัดเลือกงานที่หัวหน้าหน่วยงานรับทราบและเห็นชอบให้ดำเนินการจัดการความเสี่ยงในปี พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมานำมาต่อยอดพัฒนางานให้ดีขึ้น 1 งาน และคัดเลือกงานที่มีความเสี่ยงสูง 2 งาน 2. เวียนแจ้งข้อปฏิบัติ แนวทาง หรือมาตรฐานกลาง การปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน (การใช้รถยนต์) เวียนแจ้งและถือปฏิบัติ 3. รายงานการใช้ข้อปฏิบัติฯกลาง (การใช้รถยนต์) ครั้งที่ 1 4. จัดทำโครงการการจัดการความเสี่ยงในการทำงานของสำนักงานเขตดอนเมือง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-22)

10.00

22/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาข้อมูลเพื่อขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-22)

5.00

22/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาข้อมูลโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50250000-3474

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50250000-3474

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5025-0918

ตัวชี้วัด : มิติที่ 4.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
70.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **