ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการแก้ไขเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ : 50280000-3296

สำนักงานเขตบึงกุ่ม : (2563)

98.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 98.00

นางสาวจุฑาทิตย์ วัฒนะธรรมนนท์ 6259

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100.0000

หลักการและเหตุผล

หน่วยงานมีหน้าที่บริหารจัดการเรื่องร้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งปรากฎอยู่ในระบบเรื่องราวร้องทุกข์ ของกรุงเทพมหานคร (MIS)

50280100/50280100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อติดตามผลการดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนที่หน่วยงานบันทึกเข้าระบบเรื่องราวร้องทุกข์ของกรุงเทพมหานคร (MIS)

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินการตามหลักเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัด ระดับความความสำเร็จในการแก้ไขเรื่องร้องเรียนจากประชาชน/ผู้รับบริการ ครบถ้วน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 98.00 (2020-09-16)

98.00

16/9/2563 : รับเรื่องร้องเรียนจากระบบ 1555 จำนวน เรื่อง แล้วเสร็จ เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-31)

90.00

31/8/2563 : รับเรื่องร้องเรียนจากระบบ 1555 จำนวน 157 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 109 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 48 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-30)

80.00

30/7/2563 :รับเรื่องร้องเรียนจากระบบ 1555 จำนวน 104 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 72 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 32 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-30)

70.00

30/06/2563 : รับเรื่องร้องเรียนจากระบบ 1555 จำนวน 141 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 99 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 42 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-28)

60.00

28/05/2563 : รับเรื่องร้องเรียนจากระบบ 1555 จำนวน เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-04-27)

55.00

27/04/2563 : รับเรื่องร้องเรียนจากระบบ 1555 จำนวน 104 เรื่อง แล้วเสร็จ 90 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 14 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-03-25)

45.00

25/3/2563 : รับเรื่องจากระบบ 1555 จำนวน 119 เรื่อง แล้วเสร็จ 84 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 35 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-26)

40.00

26/2/2563 : รับเรื่องร้องเรียนจากระบบ 1555 จำนวน 126 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 118 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 8 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-31)

30.00

31/1/2563 : รับเรื่องร้องเรียนจากระบบ 1555 จำนวน เรื่อง แล้วเสร็จ เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-23)

20.00

23/12/2562 : รับเรื่องร้องเรียนจากระบบ 1555 ทั้งหมด 116 เรื่อง แล้วเสร็จ จำนวน 79 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 39 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-27)

10.00

27/11/2562 :รับเรื่องร้องเรียนจากระบบ 1555 จำนวน 114 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 81 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 33 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-28)

5.00

28/10/2562 : รับเรื่องร้องเรียนผ่านระบบ 1555 จำนวน เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติเงินงวด
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามโครงการ
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ประเมินผลโครงการและรายงานผู้บริหารทราบ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50280000-3296

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50280000-3296

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5028-0997

ตัวชี้วัด : 3.1 (ก) ระดับความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 75.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **