ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้รับบริการสำนักงานเขตสาทร : 50290000-3294

สำนักงานเขตสาทร : (2564)

8.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 8.00

นายยูสรี หะมะ (7207)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 0.0000

หลักการและเหตุผล

การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานกรุงเทพมหานคร หมายถึงประชาชนผู้มารับบริการโดยตรงหรือบุคลากรจากหน่วยงาน/ส่วนราชการทั้งภายในและภายนอกกรุงเทพมหานครที่หน่วยงานนั้นๆ ให้บริการ การสำรวจครอบคลุมประเด็นต่างๆ เช่น 1. ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 2. ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 3. ความพึงพอใจด้านการบริการผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ 4. ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 5. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้านการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของหน่วยงาน 6. ความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเสริมสร้างและพัฒนาของหน่วยงาน

50290200/50290200

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อเป็นการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน - เพื่อพัฒนาระบบบริการเพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด

เป้าหมายของโครงการ

ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประชาชนหรือบุคคลของหน่วยงานหรือส่วนราชการทั้งภายในและภายนอกกรุงเทพมหานคร ตามแบบสำรวจความพึงพอใจตามที่ ผตร. กำหนด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าหมายที่ ๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๒.๑ ทบทวนและปรับปรุงกรอบอัตราก?าลัง และโครงสร้างอัตราก?าลังให้มีความ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2020-11-25)

8.00

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนแบบทันทีทันใด ณ ศูนย์บริหารราชการฉับไว ใสสะอาด ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 จำนวนผู้มารับบริการที่ประเมินพึงพอใจ ทั้งหมด 2,006 ราย โดยมีผลการประเมินความพึงพอใจ ดังนี้ - พอใจมาก 1,646 ราย (82.05 %) - พอใจมาก 360 ราย (17.95 %) - พอใจปานกลาง - - พอใจน้อย - - พอใจน้อยที่สุด -

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-30)

10.00

30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01
สิ้นสุด :2020-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามแผน
:85%
เริ่มต้น :2020-10-01
สิ้นสุด :2020-10-01
ขั้นตอน 3
:สรุปและรายงานผล
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01
สิ้นสุด :2020-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50290000-3294

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50290000-3294

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5029-2003

ตัวชี้วัด : ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนที่มาขอรับบริการ ณ ศูนย์บริหารราชการฉับไว ใสสะอาด

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 90.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **