ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการกวดขันรถยนต์และรถจักรยานยนต์จอดหรือวิ่งบนทางเท้า : 50320000-3145

สำนักงานเขตราชเทวี : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวกัญญารัตน เสือผ่อง #6782

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ด้วยปัจจุบันกรุงเทพมหานคร มีประชากรเป็นจำนวนมาก อันเนื่องมาจากที่ประชาชนจากจังหวัดต่างๆ ได้ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาเพื่อประกอบอาชีพ ทำให้เกิดความหนาแน่นของประชาชน เป็นเหตุให้สังคมมีความเสื่อมโทรมทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ทำให้ประชาชนต้องประสบกับปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เช่น ปัญหาการ ปล้น จี้ การล่วงละเมิดทางเพศ ยาเสพติด ล้วนเป็นปัญหาอาชญากรรม ที่เกิดขึ้นในสังคมเมือง อีกทั้ง ในสถานการณ์ปัจจุบัน กรุงเทพมหานครประสบปัญหาด้านการจราจร และเป็นปัญหาสำคัญที่มีผลกระทบกับความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นอย่างยิ่ง แม้ว่าจะมีการเร่งรัดการแก้ไขปัญหาในหลายประการ และหลายหน่วยงานแล้วก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน้าโรงเรียนในช่วงเปิดภาคเรียนมีการรับ - ส่ง นักเรียนเป็นจำนวนมาก ทำให้การจราจรติดขัด ก่อให้เกิดปัญหาจราจรและอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุแก่นักเรียนได้ ประกอบกับพื้นที่เขตราชเทวี ความสะดวกในเส้นทางการคมนาคม (รถโดยสารประจำทาง รถตู้โดยสารสาธารณะและรถไฟฟ้า BTS) เริ่มขยายวงกว้างในพื้นที่มากขึ้น การหลั่งไหลของประชากรที่เพิ่มขึ้นย่อมหลีกเลี่ยงในปัญหาดังกล่าวไม่ได้ จากจำนวนคน สภาพแวดล้อม ภาวะทางเศรษฐกิจ ความแออัดของพื้นที่ ผู้อาศัยจะถือเอาความสะดวกสบายในการดำเนินชีวิต ก็จะพบว่ามีการฝ่าฝืนขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า โดยไม่สนใจว่าสิ่งที่กระทำนั้นเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและทำให้ผู้อื่นได้รับอันตราย สำนักงานเขตราชเทวี โดยฝ่ายเทศกิจ ได้รับทราบถึงปัญหาและเป็นหน้าที่ประการหนึ่งของกรุงเทพมหานครและสำนักงานเขตราชเทวี ในการดำเนินการกับผู้ฝ่าฝืนขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า โดยอาศัยอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 ในการดำเนินการแก้ไขปัญหากับผู้ที่ฝ่าฝืนจอดหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์บนทางเท้า เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชาชนที่ใช้ทางเท้าในพื้นที่เขตราชเทวีจึงจัดทำโครงการจัดระเบียบการจอดหรือขับขี่รถบนทางเท้าในพื้นที่เขตราชเทวี ขึ้น

50320900/50320900

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจให้ประชาชนในพื้นที่เขตราชเทวีได้ทราบถึงบทบาทอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เทศกิจสำนักงานเขตราชเทวี 2. เพื่อป้องกันและป้องปรามการเกิดอุบัติเหตุบนทางเท้า 3. เพื่อให้พื้นที่เขตราชเทวีมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย

เป้าหมายของโครงการ

1. พื้นที่เขตราชเทวี มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สถิติการบังคับการกับผู้ฝ่าฝืนและปัญหาการร้องเรียนลดจำนวนปริมาณลง 2. ประชาชนมีจิตสำนึก เกรงกลัวต่อกฎหมายมากขึ้น

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม
๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า%
๒.๑.๑.๑ ตลาดหรือแผงค้าขายที่กีดขวางทางเท้า กีดขวางการจราจรและบดบังทัศนียภาพ ได้รับการจัดระเบียบได้ครบทุกกลุ่มเขต

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

30/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-28)

90.00

28/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอรายละเอียดความก้วหน้สการดำเนินงานจากผู้เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-07-30)

60.00

30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... เดือนมิถุนายน 2563 ตั้งจุด"จับจริง ปรับจริง" รถจอดและวิ่งบนทางเท้า จำนวน 10 เส้นทาง - พบผู้กระทำผิดใน 6 เส้นทาง คือ ถนนพญาไท ซอยโยธี ถนนราชวิถี ถนนศรีอยุธยา ถนนเพชรบุรี และถนนราชปรารภ รวม 9 ราย เป็นประชาชนทั่วไปทั้ง 12 ราย ลักษณะการกระทำผิดคือ จอดรถบนทางเท้า และเปรียบเทียบปรับทั้ง 12 ราย เป็นเงินทั้งหมด 27,000 บาท - เส้นทางที่ไม่พบผู้กระทำผิด คือ ถนนพระราม 6 ถนนอโศก-เพชรฯ ซอยรางน้ำ และถนนบรรทัดทอง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-30)

60.00

30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอข้อมูลความก้าวหน้าโครงการจากเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-31)

60.00

31/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอรายละเอียดความก้าวหน้าการดำเนินงานจากผู้เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-30)

60.00

30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอข้อมูลความก้าวหน้าการดำเนินโครงการจากผู้เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-30)

60.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอรายละเอียดจากผู้เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-02-29)

60.00

29/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อรายละเอียดความก้าวหน้าฯ จากผู้เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-01-31)

60.00

31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอรายละเอียดจากผู้เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-12-20)

60.00

20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจ กวดขัน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า โดยตั้งจุด กวด ขัน 2 จุด / วัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-11-27)

60.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจ กวดขัน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า โดยตั้งจุด กวด ขัน 2 จุด / วัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-25)

10.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำแผนปฏิบัติงาน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามรายละเอียด/กิจกรรมที่กำหนดในโครงการ
:60%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:สรุปและรายงานผลการให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50320000-3145

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50320000-3145

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5032-0761

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตั้งจุดกวดขันผู้กระทำผิดในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า 1 จำนวนครั้งในการตั้งจุดกวดขัน/วัน ค่าเป้าหมาย : 2 จุด/วัน 2 ความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้ทางเท้า ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 80

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
50.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
50.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **