ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยการจ้างหน่วยงานภายนอกของกองงานผู้ตรวจราชการ : 50330000-3104

สำนักงานเขตคลองเตย : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวอินทิรา ธรรมปราโมทย์ โทร.5007

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการโดยตรง หรือข้าราชการและบุคลากรจากหน่วยงาน/ส่วนราชการทั้งภายในและภายนอกกรุงเทพมหานคร ที่หน่วยงานนั้นให้บริการ

50330100/50330100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

สำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับบริการจากสำนักงานเขตคลองเตย

เป้าหมายของโครงการ

ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตคลองเตย

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

30/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ผู้รับจ้างจากกองงานผู้ตรวจราชการ ได้เข้าดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ สำนักงานเขตคลองเตย เสร็จเรียบร้อยแล้ว ในภาพรวมได้รับความพึงพอใจจากผู้มารับบริการในระดับมากที่สุด ที่คะแนนเฉลี่ยจากทุกคำถาม คิดเป็น 4.253 จากคะแนนเต็ม 5 ช่วงระดับคะแนน (Scale) ประเด็นข้อคำถามที่ผู้รับบริการให้ความพึงพอใจสูงสุด คือ ท่านได้รับบริการที่สะดวกรวดเร็ว ได้รับคะแนนเฉลี่ยที่ 4.497 คะแนน ส่วนประเด็นข้อคำถามที่ผู้รับบริการให้ความพึงพอใจต่ำสุด คือ ท่านชอบข้อมูลใน เว็บไซต์ (Website), เฟซบุ๊ก (Facebook), หรือ ไลน์ (Line) ของสำนักงานเขตในระดับใด ได้รับคะแนนเฉลี่ยที่ 4.043 คะแนน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-08-29)

95.00

29/8/2563 : ได้รับผลคะแนนเรียบร้อยแล้วโดยคะแนนสูงสุดในข้อคำถามเจ้าหน้าที่มีอัธยาศัยสุภาพ 4.557 คะแนน และคะแนนตำ่สุดในข้อคำถามท่านชอบข้อมูลในเว็บไซต์ (website) ,เฟสบุ๊ก (facebook) ,หรือ ไลน์ (line) ของสำนักงานเขตในระดับใด 4.051 คะแนน และค่าเฉลี่ยผลความพึงพอใจของผู้รับบริการจากการสำรวจครั้งที่ 2/2563 4.343 คะแนน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-07-31)

90.00

31/7/2563 : สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2 แล้ว รอการแจ้งผลคะแนนจากกองงานผู้ตรวจราชการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-26)

80.00

26/6/2563 : สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2 แล้ว เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-29)

70.00

29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2 แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-29)

60.00

29/4/2563 : อยู่ระหว่างการนำผลสำรวจไปพัฒนา/ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ โดยประเด็นข้อคำถามที่ได้คะแนนต่ำที่สุด 2 อันดับ คือสำนักงานเขตสามารถจัดการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังภายในตรอก/ซอย 3.951 คะแนน และสำนักงานเขตสามารถควบคุมรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและแก้ไขปัญหามลพิษได้ดี เช่น ฝุ่น ควันดำ ไม่มีขยะในคูคลอง ฯลฯ 4.035 คะแนน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-30)

50.00

30/3/2563 : เจ้าหน้าที่สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานกรุงเทพมหานครประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานเขตคลองเตยเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 โดยภาพรวมสำนักงานเขตคลองเตย ได้รับคะแนนความพึงพอใจที่ 4.164 เมื่อคูณด้วยน้ำหนักที่เลือกไว้คะแนนรวมจึงปรับมาที่ 4.173 เพิ่มขึ้น 0.009

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-28)

40.00

28/2/2563 : อยู่ในขั้นตอนการเตรียมการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-27)

30.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1 แล้ว เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-26)

20.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-01)

15.00

1/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-25)

10.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 2
:การเตรียมการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:การดำเนินการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:การประเมินผล
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50330000-3104

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50330000-3104

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5033-0780

ตัวชี้วัด : 3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **