ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม : 50340000-3448

สำนักงานเขตประเวศ : (2563)

90.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 90.00

นางณัฏฐ์ภัสสร มีแดนไผ่ โทร.6386

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครจึงได้ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครช่วยงานสังคมสงเคราะห์ เพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนได้เรียนรู้ถึงการเฝ้าระวังเพื่อป้องกันและร่วมมือกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในด้านการจัดสวัสดิการสังคม การป้องกัน การบรรเทาปัญหาและการพัฒนาฟื้นฟูแก่ประชาชน ผู้ประสบปัญหา จึงได้จัดทำโครงการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคมขึ้น เพื่อประสานการทำงานให้อยู่ในรูปแบบการมีส่วนร่วมกับภาคประชาชนอย่างแท้จริง

50341000/50341000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านพัฒนาสังคมของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร 2. เพื่อสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมในพื้นที่ ให้ครอบคลุมทุกด้าน

เป้าหมายของโครงการ

1. จ้างอาสาสมัครปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม ประจำสำนักงานเขตประเวศ จำนวน 4 อัตรา ดังนี้ 1.1 อาสาสมัครวุฒิปริญญาตรี จำนวน 2 คน (วุฒิปริญญาตรี) จำนวน 2 อัตรา 1.2 อาสาสมัครช่วยงานสังคมสงเคราะห์ (วุฒิไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 3) จำนวน 2 อัตรา 2. กลุ่มเป้าหมายทุกระดับได้รับการพิทักษ์คุ้มครองสิทธิ ได้รับสวัสดิการ และการส่งเสริมพัฒนาอย่างครอบคลุม ทั่วถึงและเป็นธรรม รวมทั้งสามารถเข้าถึงบริการและได้รับการสงเคราะห์ช่วยเหลือในกรณีจำเป็นได้รวดเร็ว 3. เกิดเครือข่ายการทำงานด้านสวัสดิการสังคม การให้บริการและการสงเคราะห์ช่วยเหลือแก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส ของทุกภาคส่วนของพื้นที่เขตประเวศ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร
เป้าหมายที่ ๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๑.๒.๑ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-27)

90.00

27/08/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร - ตรวจเยี่ยมผู้ยื่นคำขอสวัสดิการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-29)

80.00

29/7/2563 : - ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้กับอาสาสมัคร จำนวน 4 คน ประจำเดือนมิถุนายน 2563 เป็นเงิน 43,279 บาท และเงินสมทบกองทุน ประกันสังคม เป็นเงิน 2,278 บาท รวมเป็นเงิน 45,557 บาท - ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความเป็นอยู่ของผู้ยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือจากสำนักพัฒนาสังคม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-25)

70.00

25/6/2563 :- ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้กับอาสาสมัคร จำนวน 4 คน ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 เป็นเงิน 43,791 บาท และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เป็นเงิน 442 บาท รวมเป็นเงิน 44,233 บาท - ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความเป็นอยู่ของผู้ยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือจากสำนักพัฒนาสังคม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-22)

60.00

22/5/2563 : - ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้กับอาสาสมัคร จำนวน 4 คน ประจำเดือนเมษายน 2563 เป็นเงิน 46,084 บาท และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นเงิน 466 บาท รวมเป็นเงิน 46,550 บาท - ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความเป็นอยู่ของผู้ยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือจากสำนักพัฒนาสังคม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-29)

50.00

29/04/2563 : - ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้กับอาสาสมัคร จำนวน 4 คน ประจำเดือนมีนาคม 2563 เป็นเงิน 44,852 บาท และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นเงิน 2,360 บาท รวมเป็นเงิน 47,212 บาท - ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความเป็นอยู่ของผู้ยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือจากสำนักพัฒนาสังคม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-26)

40.00

26/3/2563 : - ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้กับอาสาสมัคร จำนวน 4 คน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นเงิน 42,940 บาท และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นเงิน 2,147 บาท รวมเป็นเงิน 45,087บาท - ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความเป็นอยู่ของผู้ยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือจากสำนักพัฒนาสังคม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-26)

30.00

26/2/2563 : - ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้กับอาสาสมัคร จำนวน 4 คน ประจำเดือนมกราคม 2563 เป็นเงิน 46,250 บาท และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เป็นเงิน 2,313 บาท รวมเป็นเงิน 48,563 บาท - ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความเป็นอยู่ของผู้ยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือจากสำนักพัฒนาสังคม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-25)

20.00

25/1/2563 : - ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้กับอาสาสมัคร จำนวน 4 คน ประจำเดือนธันวาคม 2562 เป็นเงิน 40,850 บาท และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เป็นเงิน 2,150 บาท รวมเป็นเงิน 43,000 บาท - ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความเป็นอยู่ของผู้ยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือจากสำนักพัฒนาสังคม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-25)

15.00

25/12/2562 : - ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้กับอาสาสมัคร จำนวน 4 คน ประจำเดือนตุลาคม 2562 เป็นเงิน 42,702 บาท และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เป็นเงิน 2,248 บาท รวมเป็นเงิน 44,950 บาท - ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความเป็นอยู่ของผู้ยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือจากสำนักพัฒนาสังคม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-28)

10.00

28/11/2562 : - ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้กับอาสาสมัคร จำนวน 4 คน ประจำเดือนตุลาคม 2562 เป็นเงิน 42,085 บาท และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เป็นเงิน 2,215 บาท รวมเป็นเงิน 44,300 บาท - ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความเป็นอยู่ของผู้ยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือจากสำนักพัฒนาสังคม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-22)

5.00

22/10/2562 : ขออนุมัติโครงการและเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการเสนอขออนุมัติงบประมาณ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ได้รับอนุมัติงบประมาณ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-15
สิ้นสุด :2019-10-15
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ตรวจสอบผู้ขอรับเงินสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ต่าง ๆ และประสานส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
:60%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:ประเมินผลและจัดทำรายงาน
:5%
เริ่มต้น :2020-09-01
สิ้นสุด :2020-09-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50340000-3448

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50340000-3448

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5034-0881

ตัวชี้วัด : - จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมให้บริการสวัสดิการและการสงเคราะห์ (ผลผลิต) - ร้อยละของผู้ใช้บริการสวัสดิการและการสงเคราะห์มีความพึงพอใจผลของการรับบริการ (ผลลัพธ์)

ค่าเป้าหมาย ครั้ง : 12.0000

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง : 15.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
3.00

100 / 100
2
3.00

100 / 100
3
15.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **