ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการประชุมครู : 50360000-3549

สำนักงานเขตจอมทอง : (2563)

10

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10

น.ส.จุไรรัตน์ ชุมสุวรรณ์

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

สถานภาพการเป็นครู ย่อมให้ความรู้ความสามารถที่แตกต่างกัน ในปีหนึ่ง ๆ จะมีการเปลี่ยนแปลงตัวบุคคล เนื่องจากกรณีบรรจุใหม่ กรณีแต่งตั้งโยกย้าย และลาออก ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานของครูเป็นไปในแนวทางหรือทิศทางเดียวกัน จึงต้องมีการประชุมร่วมกัน เพื่อรับทราบนโยบายและร่วมมือกันแก้ไขปัญหา เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

50360700/50360700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ข้าราชการครูทุกคนได้มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร 2. เพื่อให้ข้าราชการครูได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 3. เพื่อให้ข้าราชการครูได้ปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ เพื่อนำไปปฏิบัติได้ถูกต้อง

เป้าหมายของโครงการ

ข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร ซึ่งประกอบด้วยผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และครูผู้ปฏิบัติหน้าที่การสอน จำนวน 373 คน 1.ด้านคุณภาพ 1.1 ข้าราชการครูมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน 1.2 ข้าราชการครูสามารถนำนโยบายด้านการศึกษา และความรู้ใหม่ ๆ ไปใช้ในการสอนนักเรียน โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
๓.๓.๒.๓ ผู้เรียนมีชั่วโมงเข้าเรียนครบตามโครงสร้างเวลาเรียนของหลักสูตรแกนกลาง

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-05-30)

10.00

30/5/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงต้องงดจัดประชุมเพราะอาจส่งผลกระทบต่อการแพร่ระบาดฯ

** ปัญหาของโครงการ :การจัดประชุมจะส่งผลต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

** อุปสรรคของโครงการ :การจัดประชุมจะส่งผลต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-04-29)

10.00

29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จะยกเลิกการดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-03-31)

10.00

31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 จึงไม่แน่ใจว่าจะจัดประชุมในเดือน พ.ค.63 ได้หร้ือไม่ และยังไม่มีการประชุมหารือวันและสถานทีดำเนินการ วิทยากร และหัวข้อบรรยาย ตลอดจนรูปแบบงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-02-28)

10.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอประชุมวางแผนร่วมกันเพื่อกำหนดรายละเอียดกิจกรรมในเดือน มีนาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-01-29)

10.00

29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... มอบหมาย รร.วัดยายร่ม (ประธานฝ่ายพัฒนาการเรียนการสอน) ดำเนินการ และอยู่ระหว่างรอประชุมวางแผนกำหนดรายละเอียดกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-29)

10.00

29/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมเสนอขอความเห็นชอบมอบหมายให้ประธานฝ่ายพัฒนาการเรียนการสอน ศูนย์วิชาการเขตจอมทอง ดำเนินการโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณ ต่อผู้อำนวยการเขต

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-29)

10.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอประชุมผู้บริหารโรงเรียนเพื่อวางแผนกำหนดรายละเอียดกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-31)

10.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ประชุมวางแผนกำหนดรายละเอียดกิจกรรม
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและประชุมคณะกรรมการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ประสานบุคคลที่เกี่ยวข้อง และจัดทำเอกสารการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:จัดประชุมตามที่แผน
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50360000-3549

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50360000-3549

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5036-1063

ตัวชี้วัด : (งานประจำ4) ร้อยละของนักเรียนมีพัฒนาการสมวัย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 85

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
60.00

100 / 50
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **