ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมวัดความพึงพอใจของประชาชนแบบทันทีทันใด ณ จุดให้บริการ : 50400000-3679

สำนักงานเขตบางแค : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวนุชรี อยู่เย็น โทร. 5962

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

พัฒนาคุณภาพการให้บริการด้วยความอบอุ่นเป็นมิตร ผู้มารับบริการงานทะเบียนราษฎร งานทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน งานทะเบียนทั่วไปที่มาติดต่อขอรับบริการ มีความพึงพอใจในภาพรวม

50400200/50400200

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้บริการประชาชนที่ดีที่สุด

เป้าหมายของโครงการ

ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับพอใจมากต่อการให้บริการงานทะเบียน ร้อยละ 80

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-21)

100.00

21/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-26)

90.00

26/8/2563 : เดือนสิงหาคม 2563 มีประชาชนผู้มีติดต่อขอรับบริการ ณ ฝ่ายทะเบียน หย่อนบัตรคิวใสตู้วัดความพึงพอใจหลังจากได้รับการบริการเสร็จสิ้นแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 716 ราย โดยหย่อนในช่องพอใจมาก จำนวน 716 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 ช่องพอใจ ไม่มี ช่องควรปรับปรุง ไม่มี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-29)

80.00

29/7/2563 : เดือนกรกฎาคม 2563 มีประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการ ณ ฝ่ายทะเบียน หย่อนบัตรคิวใส่ตู้วัดความพึงพอใจหลังจากได้รับการบริการด้านงานทะเบียนต่างๆ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 723 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 หย่อนใส่ช่องพอใจมาก จำนวน 723 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 ช่องพอใจไม่มี ช่องควรปรับปรุง ไม่มี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-26)

70.00

26/6/2563 : เดือนมิิถุนายน 2563 มีประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการ ณ ฝ่ายทะเบียน หย่อนบัตรคิวใส่ตู้วัดความพึงพอใจหลังจากได้รับการบริการงานทะเบียนต่างๆ เสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 518 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 โดยหย่อนใส่ช่องพอใจมาก จำนวน 518 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 ช่องพอใจ ไม่มี ช่องควรปรับปรุง ไม่มี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-05-29)

65.00

29/5/2563 : เดือนพฤษภาคม 2563 มีประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการงานทะเบียนที่หย่อนบัตรคิวใส่ตู้วัดความพึงพอใจหลังได้รับการบริการเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 546 ราย โดยหย่อนใส่ช่องพอใจมาก จำนวน 546 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 ช่องพอใจ ไม่มี ช่องควรปรับปรุง ไม่มี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-29)

60.00

29/4/2563 :เดือนเมษายน 2563 มีประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการงานทะเบียน หย่อนบัตรคิวใส่ตู้วัดความพึงพอใจหลังได้รับการให้บริการเสร็จสิ้นแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 287 ราย โดยหย่อนใส่ช่องพอใจมาก จำนวน 287 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 (อยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด(COVID-19)เปิดให้บริการแจ้งเกิด แจ้งตาย จดทะเบียนสมรส หย่า คัดรับรองสำเนาทะเบียนบ้าน คัดรับรองสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-03-30)

55.00

30/3/2563 : เดือนมีนาคม มีประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการงานทะเบียน หย่อนบัตรคิวใส่ตู้วัดความพึงพอใจหลังจากได้รับการบริการเสร็จสิ้นแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 583 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 โดยหย่อนใส่ช่องพอใจมาก จำนวน 583 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 ช่องพอใจ ไม่มี ช่องควรปรับปรุง ไม่มี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-28)

50.00

28/2/2563 : เดือนกุมภาพันธ์ 2563 มีประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการงานทะเบียน หย่อนบัตรคิวใส่ตู้วัดความพึงพอใจหลังจากได้รับการบริการเสร็จสิ้นแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 583 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 โดยหย่อนใส่ช่องพอใจมาก จำนวน 583 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 ช่องพอใจ ไม่มี ช่องควรปรับปรุง ไม่มี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-29)

40.00

29/1/2563 : เดือนมกราคม 2563 มีประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการ ณ ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตบางแค หย่อนบัตรคิวใส่ตู้วัดความพึงพอหลังจากได้รับการบริการเสร็จสิ้นแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 761 ราย คิดเป็นเป็นร้อยละ 100 โดยหย่อนใส่ช่องพอใจมาก จำนวน 761 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 ช่องพอใจ ไม่มี ช่องควรปรับปรุง ไม่มี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-27)

30.00

27/12/2562 : เดิือนธันวาคม 2562 มีประชาชนผู้มาติดต่อราชการ ณ ฝายทะเบียน หย่อนบัตรคิวใส่ของวัดความพึงพอใจหลังจากได้รับการบริการงานทะเบียนต่างๆ เสร็จสิ้นแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 823 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 โดยหย่อนใส่ช่องพอใจมาก จำนวน 823 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 ช่องพอใจ ไม่มี ช่องควรปรับปรุง ไม่มี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-28)

20.00

28/11/2562 : เดือนพฤศจิกายน 2562 มีประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการงานทะเบียนต่างๆ หย่อนบัตรคิวใส่ช่องวัดความพึึงพอใจหลังจากการได้รับบริการงานทะเบียนเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 673 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 โดยหย่อนใส่ช่องพอใจมาก จำนวน 673 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 ช่องควรปรับปรุง ไม่มี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-29)

10.00

29/10/2562 : เดือนตุลาคมมีประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการด้านงานทะเบียนต่างๆ หย่อนบัตรคิวใส่ตู้วัดความพึงพอใจหลังจากได้รับการบริการงานทะเบียนเสร็จสิ้นแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 726 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 โดยหย่อนใส่ช่องพอใจมาก จำนวน 726 ราย คิดเป็นร้อยละ 100

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:วางแผนดำเนินงาน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ประสานงานกับกองงานผู้ตรวจราชการ เพื่อทอดแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:สรุปผลและรายงานผล
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50400000-3679

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50400000-3679

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5040-0839

ตัวชี้วัด : ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
35.00

100 / 100
3
70.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **