ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรกรุงเทพมหานคร ด้านการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม : 50430000-3196

สำนักงานเขตคันนายาว : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวเชาวรินทร์ ปินะถา

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ตามกรอบแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ได้กำหนดแนวทางการพัฒนา 7 ด้าน ได้แก่ มหานครปลอดภัย มหานครสีเขียว สะดวกสบาย มหานครสำหรับทุกคน มหานครกระชับ มหานครประชาธิปไตย มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ และการบริหารจัดการเมืองมหานคร เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์กรุงเทพมหานคร ก้าวเข้าสู่การเป็น “มหานครแห่งเอเชีย” ในปี พ.ศ. 2575 และด้วยนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครที่เห็นความจำเป็นในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ให้บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่อมั่นของประชาชน สำนักงานเขตคันนายาว มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการรักษาความสะอาด ด้านการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ จำนวน 397 คน ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย การรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อม การเก็บขนมูลฝอย การสูบขนถ่ายสิ่งปฏิกูลและไขมัน การปลูก ดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้ และการสนับสนุนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เขตคันนายาว ซึ่งปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่บางส่วนเกษียณอายุราชการ ลาออก เสียชีวิต และได้มีการจ้างและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เข้ามาใหม่แทนตำแหน่งที่ว่าง ทำให้เจ้าหน้าที่บางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจและทักษะที่ถูกต้องตามหลักวิชาการในการปฏิบัติงานด้านการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขตคันนายาว ได้เล็งเห็นความจำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาให้ความรู้ในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรกรุงเทพมหานคร จึงได้จัดให้มีโครงการสัมมนาและดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรกรุงเทพมหานคร ด้านการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขตคันนายาว เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน รวมถึงส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างความสามัคคีในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรกรุงเทพมหานครให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

50430600/50430600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมให้แก่บุคลากรกรุงเทพมหานคร ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ให้สามารถนำความรู้มาปรับใช้กับงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 2. เพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมและสร้างความสามัคคีในการปฏิบัติงานร่วมกันของบุคลากรกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

ผู้เข้าร่วมโครงการแบบพักค้าง 2 วัน 1 คืน จำนวน 2 รุ่น ๆ ละ 200 คน รวม 400 คน เป็นบุคลากรกรุงเทพมหานคร ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จำนวน 380 คน และเจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 20 คน รวมจำนวน 400 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-01-20)

100.00

20/1/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-12-23)

60.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการสัมมนาและดูงานตามโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-26)

10.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำคำสั่งและขออนุมัติให้เจ้าหน้าที่และบุคลากรกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมโครงการสัมมนาและดูงานฯ และดำเนินการจัดซื้อวัสดุ และจ้างเหมารถยนต์โดยสารฯ ตามโครงการสัมมนาและดูงานฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-22)

5.00

22/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำโครงการและจัดทำแผนการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ประชุมหารือผู้เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจง/รับฟังข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงาน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:กำหนดรายละเอียดโครงการ จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง ประสานวิทยากร และสถานที่จัดสัมมนาฯ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดทำคำสั่งให้ข้าราชการและบุคลากรเข้าร่วมโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ประสานรายละเอียดการ สัมมนาฯ และที่พัก ในจังหวัด นครราชสีมา
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:ดำเนินการจัดสัมมนาฯ
:50%
เริ่มต้น :2019-12-16 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-16 00:00:00
ขั้นตอน 8
:ติดตามประเมินผล สรุปผลการดำเนินการและจัดทำรายงานเสนอผู้บริหาร
:10%
เริ่มต้น :2019-12-23 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-23 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50430000-3196

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50430000-3196

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5043-0795

ตัวชี้วัด : 0. ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
4.00

100 / 100
2
15.15

100 / 100
3
21.21

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **