ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน : 50440000-3380

สำนักงานเขตสะพานสูง : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวอุษณี แสงเมือง

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

เป็นแนวทางที่จะเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงานให้กับบุคลากรได้

50440400/50440400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเสริมสร้างมาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และสุขอนามัยที่ดีแก่บุคลากรกรของหน่วยงาน

เป้าหมายของโครงการ

1 แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2.ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 3.บุคลากรผู้รับผิดชอบด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน 4.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้หน่วยงาน 5.หน่วยงานประเมินตนเอง ตามแบบทบทวน/ตรวจสอบการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน 6.หน่วยงานจัดลำดับความสำคัญในการดำเนิงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-20)

100.00

20/8/2563 : 1.จัดทำข้อปฏิบัติความปลอดภัยในการทำงาน (งานบริการประชาชน,งานอำนวยความสะดวกด้านการจราจร และงานฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุง) 2.แผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานตามโครงการฯ 3.สรุปผลการดำเนินงานให้คณะผู้บริหารรับทราบ 4.รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานแก่สำนักอนามัย ภายในเดือนสิงหาคม 2563 ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-07-23)

75.00

23/7/2563 : 1. ดำเนินการตามข้อปฏิบัติการใช้รถยนต์ราชการ สังกัดกรุงเทพมหานคร อย่างเคร่งครัด 2. จัดทำข้อปฏิบัติความปลอดภัยในการทำงาน (งานบริการประชาชน,งานอำนวยความสะดวกด้านการจราจร และงานฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุง 3.ดำเนินการตามแผน โครงการที่กำหนด 4. รายงานผลการดำเนินงานคามแผนงานแก่สำนักอนามัย ภายในเดือนเมษายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ปัญหาอุปสรรค สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ทำให้ต้องมีการงดกิจกรรมการรวมกลุ่ม

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-06-24)

65.00

24/6/2563 :1.ดำเนินการข้อปฏิบัติการใช้รถยนต์ราชการ สังกัดกรุงเทพมหานคร อย่างเคร่งครัด 2. จัดทำข้อปฏิบัติความปลอดภัยในการทำงาน(งานบริการประชาชน,งานอำนวยความสะดวกด้านจราจร และงานฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุง) 3. ดำเนินการตามแผนงาน และงานฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุง 4. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานแก่สำนักอนามัย ภายในเดือน เมษายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-05-25)

55.00

25/5/2563 : 1. ดำเนินการตามข้อปฏิบัติการใช้รถยนต์ราชการ สังกัดกรุงเทพมหานคร อย่างเคร่งครัด 2. จัดทำข้อปฏิบัติความปลอดภัยในการทำงาน (งานบริการประชาชน, และงานอำนวยความสะดวกด้านการจราจร และงานดีเด่นสารเคมีกำจัดยุง) 3. ดำเนินการตามแผนงาน โครงการที่กำหนด 4. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานแก่สำนักอนามัย ภายในเดือนเมษายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-24)

50.00

24/4/2563 : 1. ดำเนินการตามข้อปฏิบัติการใช้รถยนต์ราชการ สังกัดกรุงเทพมหานคร อย่างเคร่งครัด 2. จัดทำข้อปฏิบัติความปลอดภัยในการทำงาน (งานบริการประชาชน,งานอำนาจความสะดวกด้านการจราจร และงานฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุง) 3. ดำเนินการตามแผนงาน โครงการที่กำหนด 4. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานแก่สำนักอนามัย ภายในเดือนเมษายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-24)

40.00

24/3/2563 1. ดำเนินการตามข้อปฏิบัติการใช้รถยนต์ราชการ สังกัดกรุงเทพมหานคร อย่างเคร่งครัด 2. จัดทำข้อปฏิบัติความปลอดภัยในการทำงาน (งานบริการประชาชน , งานอำนวยความสะดวกด้านการจราจร, และงานฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุง) 3. ดำเนินการตามแผนงาน โครงการกำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-24)

30.00

24/2/2563 : 1. ดำเนินการตามข้อปฏิบัติการใช้รถยนต์ราชการ สังกัดกรุงเทพมหานคร อย่างเคร่งครัด 2. กำหนดกิจกรรมที่จะดำเนินการตามตัวชี้วัด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-24)

25.00

24/1/2563 :1.ปรับปรุงแก้ไขโครงการ และรายละเอียดอื่นๆ ตามคำแนะนำจากทางสำนักอนามัย 2.กำหนดกิจกรรมที่จะดำเนินการตามตัวชี้วัด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-23)

20.00

23/12/2562 :1. ส่งรายชื่อผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดไปยังสำนักอนามัย 2. สำรวจข้อมูลพนักงานขับรถยนต์ และจัดทำข้อปฏิบัติฯการใช้รถยนต์ราชการ สำนักงานเขตสะพานสูง 3. จัดประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยฯสำนักงานเขตสะพานสูง 4. จัดทำโครงการฯ เสนอผู้อำนวยการเขตเพื่อขออนุมัติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-22)

15.00

22/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างสำรวจจำนวน และบันทึกประวัติโดยย่อของ 3 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล , ฝ่ายทะเบียนและฝ่ายเทศกิจ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-28)

10.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำแบบประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ปลอดโรค ปลอดภัยฯ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดทำแผนปฏิบัติงานเสนอขออนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ออกปฏิบัติงานตามแผนฯ เพื่อประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ปลอดโรค ปลอดภัย
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการในแต่ละวัน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50440000-3380

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50440000-3380

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5044-0787

ตัวชี้วัด : 4.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
65.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **