ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการจับจริง ปรับจริง การจอดหรือขับขี่บนทางเท้า : 50450000-3175

สำนักงานเขตวังทองหลาง : (2563)

50.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 50.00

นายวุฒิพงศ์ ศรีตงกิม (โทร 6987-8)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 : 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่มีขนาดใหญ่ มีประชากรพักอาศัย ประกอบอาชีพ ศึกษา เล่าเรียน และประกอบกิจกรรมต่างๆ ทั้งที่เป็นประชากรในท้องที่ และประชากรแฝง เมื่อมีประชากรมาพักอาศัยอยู่รวมกันมากๆ มีปัญหาต่างๆ ก็ตามมาทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการจราจร ความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ประชาชนไม่เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิ์ของตนเองแต่ไม่เคารพสิทธิ์บุคคลอื่นที่ใช้ที่หรือทางสาธารณะร่วมกัน ปัจจุบันพบว่ามีการฝ่าฝืนนำรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ขึ้นมาจอดหรือขับขี่รถบนทางเท้าสาธารณะเป็นจำนวนมาก ทำให้ประชาชนผู้ใช้ทางเท้าไม่ได้รับความปลอดภัยในการสัญจร และอาจได้รับอันตรายหรือทำให้ทางเท้าสาธารณะชำรุดเสียหาย นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยภายในพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวเป็นไปด้วยความสัมฤทธิ์ผลอย่างมีประสิทธิภาพ ฝ่ายเทศกิจจึงได้จัดทำโครงการ จับจริง ปรับจริง การจอดหรือขับขี่บนทางเท้า ขึ้น

50450900/50450900

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ประชาชนที่สัญจรผ่านไป-มา บนทางเท้า ได้รับความสะดวกและปลอดภัย 2. เพื่อให้ประชาชนรับทราบข้อกฎหมาย และให้ความร่วมมือไม่กระทำความผิด 3. เพื่อป้องกันมิให้ทางเท้าชำรุด เสียหาย 4. เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

เป้าหมายของโครงการ

ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตั้งจุดกวดขันผู้กระทำความผิดในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า ตัวชี้วัด 1. จำนวนครั้งในการตั้งจุดกวดขัน 2 จุดต่อวัน 2. ความพึงพอใจประชาชนที่ใช้ทางเท้า ร้อยละ 80 เป้าหมาย 1. จำนวนครั้งในการตั้งจุดกวดขันผู้กระทำผิดในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า 2 จุดต่อวัน 2. ประชาชนที่ใช้ทางเท้ามีความพึงพอใจต่อการดำเนินการตั้งจุดกวดขันผู้กระทำความผิดในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า ร้อยละ 80

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
มิติที่ ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม
เป้าหมายที่ ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า%
เป้าประสงค์ที่ ๒.๑.๑.๑ ตลาดหรือแผงค้าขายที่กีดขวางทางเท้า กีดขวางการจราจรและบดบังทัศนียภาพ ได้รับการจัดระเบียบได้ครบทุกกลุ่มเขต

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-26)

50.00

26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. เจ้าหน้าที่เทศกิจตั้งจุดกวดขันผู้กระทำความผิดในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า จำนวน 2 จุดต่อวัน โดยสับเปลี่ยนหมุนเวียนตั้งจุดกวดขันฯ ตามความเหมาะสม สถานการณ์ ดังนี้ ถนนลาดพร้าว - ปากซอยลาดพร้าว 57 ถึง 63 - ปากซอยลาดพร้าว 79 ถึง 83 - ปากซอยลาดพร้าว 91 ถึง 95 - ปากซอยลาดพร้าว 97 ถึง 101 - ปากซอยลาดพร้าว 112 ถึง 98 - ปากซอยลาดพร้าว 96 ถึง 88 - ปากซอยลาดพร้าว 84 ถึง 80 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม -บริษัทเซราไทย ถึง ถนน อินทราภรณ์ -ถนนอินทราภรณ์ ถึง ประดิษฐ์มนูธรรม 2 -คลองลาดพร้าว ถึง ซอยจำเนียรเสริม -ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 7 ถึง ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 3 -ซอยรามคำแหง 21 ถึง คลองลาดพร้าว -ซอยลาดพร้าว 77 ถึง ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 10 รวมตั้งจุดกวดขันผู้กระทำความผิดในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า จำนวน 62 จุด 2. จับกุมผู้ฝ่าฝืนจอดหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ บนทางเท้า จำนวน 3 ราย ดำเนินคดีเปรียบเทียบตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดฯ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จำนวน 3 ราย เป็นเงิน 9,000.- บาท 3. การทอดแบบสอบถามสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินการตั้งจุดกวดขันผู้กระทำความผิดในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า อยู่ระหว่างรอดำเนินการตามแผนที่กำหนด เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 42.00 (2020-02-29)

42.00

29/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. เจ้าหน้าที่เทศกิจตั้งจุดกวดขันผู้กระทำความผิดในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า จำนวน 2 จุดต่อวัน โดยสับเปลี่ยนหมุนเวียนตั้งจุดกวดขันฯ ตามความเหมาะสม สถานการณ์ ดังนี้ ถนนลาดพร้าว - ปากซอยลาดพร้าว 57 – 63 - ปากซอยลาดพร้าว 79 – 83 - ปากซอยลาดพร้าว 91 – 95 - ปากซอยลาดพร้าว 97 – 101 - ปากซอยลาดพร้าว 112 – 98 - ปากซอยลาดพร้าว 96 – 88 - ปากซอยลาดพร้าว 84 - 80 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม -บริษัทเซราไทย ถึง ถนน อินทราภรณ์ -ถนนอินทราภรณ์ ถึง ประดิษฐ์มนูธรรม 2 - คลองลาดพร้าว ถึง ซอยจำเนียรเสริม -ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 7 ถึง ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 3 -ซอยรามคำแหง 21 ถึง คลองลาดพร้าว -ซอยลาดพร้าว 77 ถึง ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 10 รวมตั้งจุดกวดขันผู้กระทำความผิดในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า จำนวน 58 จุด 2. จับกุมผู้ฝ่าฝืนจอดหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ บนทางเท้า จำนวน 70 ราย ดำเนินคดีเปรียบเทียบตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดฯ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จำนวน 70 ราย เป็นเงิน 142,000.- บาท 3. การทอดแบบสอบถามสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินการตั้งจุดกวดขันผู้กระทำความผิดในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า อยู่ระหว่างรอดำเนินการตามแผนที่กำหนด เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 37.00 (2020-02-28)

37.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. เจ้าหน้าที่เทศกิจตั้งจุดกวดขันผู้กระทำความผิดในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า จำนวน 2 จุดต่อวัน โดยสับเปลี่ยนหมุนเวียนตั้งจุดกวดขันฯ ตามความเหมาะสม สถานการณ์ ดังนี้ ถนนลาดพร้าว - ปากซอยลาดพร้าว 57 – 63 - ปากซอยลาดพร้าว 79 – 83 - ปากซอยลาดพร้าว 91 – 95 - ปากซอยลาดพร้าว 97 – 101 - ปากซอยลาดพร้าว 112 – 98 - ปากซอยลาดพร้าว 96 – 88 - ปากซอยลาดพร้าว 84 - 80 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม -บริษัทเซราไทย ถึง ถนน อินทราภรณ์ -ถนนอินทราภรณ์ ถึง ประดิษฐ์มนูธรรม 2 - คลองลาดพร้าว ถึง ซอยจำเนียรเสริม -ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 7 ถึง ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 3 -ซอยรามคำแหง 21 ถึง คลองลาดพร้าว -ซอยลาดพร้าว 77 ถึง ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 10 รวมตั้งจุดกวดขันผู้กระทำความผิดในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า จำนวน 58 จุด 2. จับกุมผู้ฝ่าฝืนจอดหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ บนทางเท้า จำนวน 70 ราย ดำเนินคดีเปรียบเทียบตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดฯ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จำนวน 70 ราย เป็นเงิน 142,000.- บาท 3. การทอดแบบสอบถามสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินการตั้งจุดกวดขันผู้กระทำความผิดในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า อยู่ระหว่างรอดำเนินการตามแผนที่กำหนด เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 34.00 (2020-01-30)

34.00

30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. เจ้าหน้าที่เทศกิจตั้งจุดกวดขันผู้กระทำความผิดในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า จำนวน 2 จุดต่อวัน โดยสับเปลี่ยนหมุนเวียนตั้งจุดกวดขันฯ ตามความเหมาะสม สถานการณ์ ดังนี้ ถนนลาดพร้าว - ปากซอยลาดพร้าว 57 – 63 - ปากซอยลาดพร้าว 79 – 83 - ปากซอยลาดพร้าว 91 – 95 - ปากซอยลาดพร้าว 97 – 101 - ปากซอยลาดพร้าว 112 – 98 - ปากซอยลาดพร้าว 96 – 88 - ปากซอยลาดพร้าว 84 - 80 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม -บริษัทเซราไทย ถึง ถนน อินทราภรณ์ -ถนนอินทราภรณ์ ถึง ประดิษฐ์มนูธรรม 2 - คลองลาดพร้าว ถึง ซอยจำเนียรเสริม -ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 7 ถึง ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 3 -ซอยรามคำแหง 21 ถึง คลองลาดพร้าว -ซอยลาดพร้าว 77 ถึง ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 10 รวมตั้งจุดกวดขันผู้กระทำความผิดในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า จำนวน 62 จุด 2. จับกุมผู้ฝ่าฝืนจอดหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ บนทางเท้า จำนวน 65 ราย ดำเนินคดีเปรียบเทียบตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดฯ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จำนวน 65 ราย เป็นเงิน 129,000.- บาท 3. การทอดแบบสอบถามสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินการตั้งจุดกวดขันผู้กระทำความผิดในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า อยู่ระหว่างรอดำเนินการตามแผนที่กำหนด เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 26.00 (2019-12-29)

26.00

29/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. เจ้าหน้าที่เทศกิจตั้งจุดกวดขันผู้กระทำความผิดในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า จำนวน 2 จุดต่อวัน โดยสับเปลี่ยนหมุนเวียนตั้งจุดกวดขันฯ ตามความเหมาะสม สถานการณ์ ดังนี้ ถนนลาดพร้าว - ปากซอยลาดพร้าว 57 – 63 - ปากซอยลาดพร้าว 79 – 83 - ปากซอยลาดพร้าว 91 – 95 - ปากซอยลาดพร้าว 97 – 101 - ปากซอยลาดพร้าว 112 – 98 - ปากซอยลาดพร้าว 96 – 88 - ปากซอยลาดพร้าว 84 - 80 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม -บริษัทเซราไทย ถึง ถนน อินทราภรณ์ -ถนนอินทราภรณ์ ถึง ประดิษฐ์มนูธรรม 2 - คลองลาดพร้าว ถึง ซอยจำเนียรเสริม -ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 7 ถึง ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 3 -ซอยรามคำแหง 21 ถึง คลองลาดพร้าว -ซอยลาดพร้าว 77 ถึง ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 10 รวมตั้งจุดกวดขันผู้กระทำความผิดในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า จำนวน 62 จุด 2. จับกุมผู้ฝ่าฝืนจอดหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ บนทางเท้า จำนวน 86 ราย ดำเนินคดีเปรียบเทียบตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดฯ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จำนวน 86 ราย เป็นเงิน 178,000.- บาท 3. การทอดแบบสอบถามสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินการตั้งจุดกวดขันผู้กระทำความผิดในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า อยู่ระหว่างรอดำเนินการตามแผนที่กำหนด เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 18.00 (2019-11-28)

18.00

28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. เจ้าหน้าที่เทศกิจตั้งจุดกวดขันผู้กระทำความผิดในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า จำนวน 2 จุดต่อวัน โดยสับเปลี่ยนหมุนเวียนตั้งจุดกวดขันฯ ตามความเหมาะสม สถานการณ์ ดังนี้ ถนนลาดพร้าว - ปากซอยลาดพร้าว 57 – 63 - ปากซอยลาดพร้าว 79 – 83 - ปากซอยลาดพร้าว 91 – 95 - ปากซอยลาดพร้าว 97 – 101 - ปากซอยลาดพร้าว 112 – 98 - ปากซอยลาดพร้าว 96 – 88 - ปากซอยลาดพร้าว 84 - 80 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม -บริษัทเซราไทย ถึง ถนน อินทราภรณ์ -ถนนอินทราภรณ์ ถึง ประดิษฐ์มนูธรรม 2 - คลองลาดพร้าว ถึง ซอยจำเนียรเสริม -ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 7 ถึง ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 3 -ซอยรามคำแหง 21 ถึง คลองลาดพร้าว -ซอยลาดพร้าว 77 ถึง ซอยประดิษฐ์มนูธรรม10 รวมตั้งจุดกวดขันผู้กระทำความผิดในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า จำนวน 60 จุด 2. จับกุมผู้ฝ่าฝืนจอดหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ บนทางเท้า จำนวน 59 ราย ดำเนินคดีเปรียบเทียบตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดฯ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จำนวน 59 ราย เป็นเงิน 113,000.- บาท 3. การทอดแบบสอบถามสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินการตั้งจุดกวดขันผู้กระทำความผิดในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า อยู่ระหว่างรอดำเนินการตามแผนที่กำหนด เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-31)

10.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. เตรียมการ และขอนุมัติโครงการ 2. จัดทำแผนการตรวจและมอบหมายเจ้าหน้าที่สายตรวจรับผิดชอบการตรวจ 3. เจ้าหน้าที่เทศกิจตั้งจุดกวดขันผู้กระทำความผิดในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า จำนวน 2 จุดต่อวัน โดยสับเปลี่ยนหมุนเวียนตั้งจุดกวดขันฯ ตามความเหมาะสม สถานการณ์ ดังนี้ ถนนลาดพร้าว - ปากซอยลาดพร้าว 57 – 63 - ปากซอยลาดพร้าว 79 – 83 - ปากซอยลาดพร้าว 91 – 95 - ปากซอยลาดพร้าว 97 – 101 - ปากซอยลาดพร้าว 112 – 98 - ปากซอยลาดพร้าว 96 – 88 - ปากซอยลาดพร้าว 84 - 80 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม -บริษัทเซราไทย ถึง ถนน อินทราภรณ์ -ถนนอินทราภรณ์ ถึง ประดิษฐ์มนูธรรม 2 - คลองลาดพร้าว ถึง ซอยจำเนียรเสริม -ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 7 ถึง ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 3 -ซอยรามคำแหง 21 ถึง คลองลาดพร้าว -ซอยลาดพร้าว 77 ถึง ซอยประดิษฐ์มนูธรรม10 รวมตั้งจุดกวดขันผู้กระทำความผิดในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า จำนวน 62 จุด 4. จับกุมผู้ฝ่าฝืนจอดหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ บนทางเท้า จำนวน 107 ราย ดำเนินคดีเปรียบเทียบตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดฯ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จำนวน 107 ราย เป็นเงิน 211,000.- บาท 5. การทอดแบบสอบถามสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินการตั้งจุดกวดขันผู้กระทำความผิดในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า อยู่ระหว่างรอดำเนินการตามแผนที่กำหนด เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เตรียมการ และขออนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :16/10/2019
ขั้นตอน 2
:จัดทำปฏิทินและแผนปฏิบัติงานตามภารกิจโครงการฯ จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่เทศกิจ
:5%
เริ่มต้น :16/10/2019
สิ้นสุด :31/10/2019
ขั้นตอน 3
:เจ้าหน้าที่เทศกิจที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติงานตามภารกิจโครงการฯ
:70%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :30/09/2020
ขั้นตอน 4
:ประเมินผลโดยการสำรวจความพึงพอใจ ของประชาชนตามตัวชี้วัดโครงการ
:10%
เริ่มต้น :01/05/2020
สิ้นสุด :31/07/2020
ขั้นตอน 5
:สรุปรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บริหารเขต และสำนักเทศกิจทราบเป็นประจำทุกเดือน
:10%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :30/09/2020

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50450000-3175

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50450000-3175

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5045-0826

ตัวชี้วัด : 05.ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตั้งจุดกวดขันผู้กระทำความผิดในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า ค่าเป้าหมาย 5.1 จำนวนครั้งในการตั้งจุดกวดขัน 2 จุด/วัน //5.2 ความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้ทางเท้า

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.1000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.10

100 / 100
2
0.10

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **