รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

05.ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตั้งจุดกวดขันผู้กระทำความผิดในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า ค่าเป้าหมาย 5.1 จำนวนครั้งในการตั้งจุดกวดขัน 2 จุด/วัน //5.2 ความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้ทางเท้า : 5045-0826

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.1000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.10
100.0000
100 / 100
2
0.10
100.0000
100 / 100
3
0.10
100.0000
100 / 100
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. เตรียมการ และขอนุมัติโครงการ 2. จัดทำแผนการตรวจและมอบหมายเจ้าหน้าที่สายตรวจรับผิดชอบการตรวจ 3. เจ้าหน้าที่เทศกิจตั้งจุดกวดขันผู้กระทำความผิดในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า จำนวน 2 จุดต่อวัน โดยสับเปลี่ยนหมุนเวียนตั้งจุดกวดขันฯ ตามความเหมาะสม สถานการณ์ ดังนี้ ถนนลาดพร้าว - ปากซอยลาดพร้าว 57 – 63 - ปากซอยลาดพร้าว 79 – 83 - ปากซอยลาดพร้าว 91 – 95 - ปากซอยลาดพร้าว 97 – 101 - ปากซอยลาดพร้าว 112 – 98 - ปากซอยลาดพร้าว 96 – 88 - ปากซอยลาดพร้าว 84 - 80 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม -บริษัทเซราไทย ถึง ถนน อินทราภรณ์ -ถนนอินทราภรณ์ ถึง ประดิษฐ์มนูธรรม 2 - คลองลาดพร้าว ถึง ซอยจำเนียรเสริม -ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 7 ถึง ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 3 -ซอยรามคำแหง 21 ถึง คลองลาดพร้าว -ซอยลาดพร้าว 77 ถึง ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 10 รวมตั้งจุดกวดขันผู้กระทำความผิดในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า จำนวน 184 จุด แยกเป็น -เดือนตุลาคม 2562 ตั้งจุดกวดขันฯ จำนวน 62 จุด -เดือนพฤศจิกายน 2562 ตั้งจุดกวดขันฯ จำนวน 60 จุด -เดือนธันวาคม 2562 ตั้งจุดกวดขันฯ จำนวน 62 จุด 4. จับกุมผู้ฝ่าฝืนจอดหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ บนทางเท้า จำนวน 277 ราย ดำเนินคดีเปรียบเทียบตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดฯ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จำนวน 277 ราย เป็นเงิน 550,000.- บาท แยกเป็น -เดือนตุลาคม 2562 จับกุมผู้ฝ่าฝืนฯ จำนวน 118 ราย เปรียบเทียบปรับ เป็นเงิน 233,000.- บาท -เดือนพฤศจิกายน 2562 จับกุมผู้ฝ่าฝืนฯ จำนวน 73 ราย เปรียบเทียบปรับ เป็นเงิน 139,000.- บาท -เดือนธันวาคม 2562 จับกุมผู้ฝ่าฝืนฯ จำนวน 86 ราย เปรียบเทียบปรับ เป็นเงิน 178,000.- บาท 5. การทอดแบบสอบถามสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินการตั้งจุดกวดขันผู้กระทำความผิดในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า อยู่ระหว่างรอดำเนินการตามแผนที่กำหนด เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. เจ้าหน้าที่เทศกิจตั้งจุดกวดขันผู้กระทำความผิดในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า จำนวน 2 จุดต่อวัน โดยสับเปลี่ยนหมุนเวียนตั้งจุดกวดขันฯ ตามความเหมาะสม สถานการณ์ ดังนี้ ถนนลาดพร้าว - ปากซอยลาดพร้าว 57 ถึง 63 - ปากซอยลาดพร้าว 79 ถึง 83 - ปากซอยลาดพร้าว 91 ถึง 95 - ปากซอยลาดพร้าว 97 ถึง 101 - ปากซอยลาดพร้าว 112 ถึง 98 - ปากซอยลาดพร้าว 96 ถึง 88 - ปากซอยลาดพร้าว 84 ถึง 80 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม -บริษัทเซราไทย ถึง ถนน อินทราภรณ์ -ถนนอินทราภรณ์ ถึง ประดิษฐ์มนูธรรม 2 - คลองลาดพร้าว ถึง ซอยจำเนียรเสริม -ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 7 ถึง ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 3 -ซอยรามคำแหง 21 ถึง คลองลาดพร้าว -ซอยลาดพร้าว 77 ถึง ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 10 รวมตั้งจุดกวดขันผู้กระทำความผิดในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า จำนวน 182 จุด แยกเป็น -เดือนมกราคม 2563 ตั้งจุดกวดขันฯ จำนวน 62 จุด -เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ตั้งจุดกวดขันฯ จำนวน 58 จุด -เดือนมีนาคม 2563 ตั้งจุดกวดขันฯ จำนวน 62 จุด 2. จับกุมผู้ฝ่าฝืนจอดหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ บนทางเท้า จำนวน 154 ราย ดำเนินคดีเปรียบเทียบตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดฯ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จำนวน 154 ราย เป็นเงิน 312,000.- บาท แยกเป็น -เดือนมกราคม 2563 จับกุมผู้ฝ่าฝืนฯ จำนวน 81 ราย เปรียบเทียบปรับ เป็นเงิน 161,000.- บาท -เดือนกุมภาพันธ์ 2563 จับกุมผู้ฝ่าฝืนฯ จำนวน 70 ราย เปรียบเทียบปรับ เป็นเงิน 142,000.- บาท -เดือนมีนาคม 2563 จับกุมผู้ฝ่าฝืนฯ จำนวน 3 ราย เปรียบเทียบปรับ เป็นเงิน 9,000.- บาท 3. การทอดแบบสอบถามสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินการตั้งจุดกวดขันผู้กระทำความผิดในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า อยู่ระหว่างรอดำเนินการตามแผนที่กำหนด เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. เจ้าหน้าที่เทศกิจตั้งจุดกวดขันผู้กระทำความผิดในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า จำนวน 2 จุดต่อวัน โดยสับเปลี่ยนหมุนเวียนตั้งจุดกวดขันฯ ตามความเหมาะสม สถานการณ์ ดังนี้ ถนนลาดพร้าว - ปากซอยลาดพร้าว 57 ถึง 63 - ปากซอยลาดพร้าว 79 ถึง 83 - ปากซอยลาดพร้าว 91 ถึง 95 - ปากซอยลาดพร้าว 97 ถึง 101 - ปากซอยลาดพร้าว 112 ถึง 98 - ปากซอยลาดพร้าว 96 ถึง 88 - ปากซอยลาดพร้าว 84 ถึง 80 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม -บริษัทเซราไทย ถึง ถนน อินทราภรณ์ -ถนนอินทราภรณ์ ถึง ประดิษฐ์มนูธรรม 2 - คลองลาดพร้าว ถึง ซอยจำเนียรเสริม -ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 7 ถึง ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 3 -ซอยรามคำแหง 21 ถึง คลองลาดพร้าว -ซอยลาดพร้าว 77 ถึง ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 10 รวมตั้งจุดกวดขันผู้กระทำความผิดในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า จำนวน 182 จุด แยกเป็น -เดือนเมษายน 2563 ตั้งจุดกวดขันฯ จำนวน 60 จุด -เดือนพฤษภาคม 2563 ตั้งจุดกวดขันฯ จำนวน 62 จุด -เดือนมิถุนายน 2563 ตั้งจุดกวดขันฯ จำนวน 60 จุด 2. จับกุมผู้ฝ่าฝืนจอดหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ บนทางเท้า จำนวน 215 ราย ดำเนินคดีเปรียบเทียบตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดฯ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จำนวน 215 ราย เป็นเงิน 457,000.- บาท แยกเป็น -เดือนเมษายน 2563 จับกุมผู้ฝ่าฝืนฯ จำนวน 4 ราย เปรียบเทียบปรับ เป็นเงิน 8,000.- บาท -เดือนพฤษภาคม 2563 จับกุมผู้ฝ่าฝืนฯ จำนวน 118 ราย เปรียบเทียบปรับ เป็นเงิน 252,000.- บาท -เดือนมิถุนายน 2563 จับกุมผู้ฝ่าฝืนฯ จำนวน 93 ราย เปรียบเทียบปรับ เป็นเงิน 197,000.- บาท 3. ดำเนินการทอดแบบสอบถามสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินการตั้งจุดกวดขันผู้กระทำความผิดในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

นิยาม/คำอธิบาย 1. จุดกวดขัน หมายถึง การตั้งจุดกวดขันผู้กระทำผิดในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า บริเวณถนนสายหลักในกลุ่มเขตกรุงเทพกลาง (9 สำนักงานเขต) 2. ถนนสายหลักในกลุ่มเขตกรุงเทพกลาง ประกอบด้วย - เขตพระนคร ได้แก่ ถนนราชดำเนินกลาง ถนนราชดำเนินใน และถนนจักรเพชร - เขตราชเทวี ได้แก่ ถนนพญาไท ถนนศรีอยุธยา ถนนราชวิถี ถนนพระรามที่ 6 และถนนเพชรบุรี - เขตป้อมปราบฯ ได้แก่ ถนนหลานหลวง ถนนบำรุงเมือง ถนนวรจักร และถนนเสือป่า - เขตดุสิต ได้แก่ ถนนพระรามที่ 5 ถนนพิษณุโลก ถนนราชวิถี ถนนสุโขทัย ถนนสามเสน ถนนหลานหลวง ถนนศรีอยุธยา ถนนนครไชยศรี และถนนพิชัย เขตสัมพันธวงศ์ ได้แก่ ถนนเจริญกรุง และถนนข้าวหลาม เขตดินแดง ได้แก่ ถนนรัชดาภิเษก ถนนวิภาวดีรังสิต และถนนอโศก-ดินแดง เขตห้วยขวาง ได้แก่ ถนนรัชดาภิเษก ถนนเพชรบุรี และถนนลาดพร้าว เขตพญาไท ได้แก่ ถนนพหลโยธิน เขตวังทองหลาง ได้แก่ ถนนลาดพร้าว และถนนประดิษฐ์มนูธรรม 3. ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกหรือทัศนคติของประชาชน ต่อการดำเนินการตั้งจุดกวดขันผู้กระทำความผิดในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

วิธีการคำนวณ 1. นับจำนวนจุดกวดขันฯ ที่ออกปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละวัน 2. ผลรวมคะแนนทั้งหมด หารด้วย ผลรวมของคะแนนเต็ม คูณด้วย 100 ผลรวมคะแนนทั้งหมด = ค่าคะแนน x ความถี่ของแต่ละระดับที่เลือกตอบแต่ละรายการประเมิน ผลรวมคะแนนเต็ม = ค่าคะแนนสูงสุด x จำนวนข้อ x จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

เอกสารหลักฐาน : - คำสั่งมอบหมายภารกิจ - รายงานผลการดำเนินโครงการ พร้อมสถิติการเปรียบเทียบปรับประจำเดือน - แบบสอบถาม และรายงานผลทอดแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ - ภาพถ่ายกิจกรรม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
:มิติที่ ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม
:เป้าหมายที่ ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า%
:เป้าประสงค์ที่ ๒.๑.๑.๑ ตลาดหรือแผงค้าขายที่กีดขวางทางเท้า กีดขวางการจราจรและบดบังทัศนียภาพ ได้รับการจัดระเบียบได้ครบทุกกลุ่มเขต

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด