ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการรับรองคุณภาพและมาตรฐานของศูนย์กีฬา (ไม่ใช้งบประมาณ) : 50450000-3209

สำนักงานเขตวังทองหลาง : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายนิติวัชร์ แก้วเมืองทอง โทร.6992

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ด้วยกุรงเทพมหานครได้กำหนดนโยบายให้สำนักงานเขตจัดหาพื้นที่เพื่อจัดตั้งลานกีฬาในพื้นที่เขตทั่วกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นสถานที่ออกกำลังกายและจัดกิจกรรมนันทนาการสำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้มีการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ อันจะเป็นการสร้างความรักความสามัคคี และทำให้ห่างไกลยาเสพติด โดยสำนักงานเขตทุกแห่งต้องมีหน้าที่กำกับ ดูแลและบริหารจัดการลานกีฬาในพื้นที่ที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามมาตรฐานลานกีฬาของกรุงเทพมหานคร

50451000/50451000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการลานกีฬาในพื้นที่เขตวังทองหลางอย่างมีประสิทธิภาพ 2. เพื่อให้เกิดความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายในการพัฒนาลานกีฬาในพื้นที่เขตวังทองหลางสำหรับใช้บริการประชาชน

เป้าหมายของโครงการ

-ลานกีฬาที่ได้มาตรฐาน จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 จากจำนวนลานกีฬาทั้งหมดในพื้นที่เขต

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯมีวิถีชีวิตแบบ Active Living Lifestyle%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๖.๒ ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์กีฬา ศูนย์เยาวชน ลานกีฬา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-28)

100.00

9/28/2020 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว สรุปผลการดำเนินการพัฒนาเพื่อยกระดับศักยภาพลานกีฬาของสำนักงานเขตวังทองหลางใน 4 ด้าน 1. ด้านกายภาพ 2. ด้านการบริหารจัดการ 3. ด้านการจัดกิจกรรมและผลสัมฤทธิ์ 4. ด้านความร่วมมือ/สนับสนุนต่าง ๆ ในการพัฒนาลานกีฬา ดำเนินการ ณ ลานกีฬา 2 แห่ง ได้แก่ ลานกีฬาวังทองหลาง (ฝั่งเหนือ) และลานกีฬาชุมชนหมู่บ้านพลับพลา - จัดทำคำสั่งสำนักงานเขตวังทองหลางแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานลานกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2563 - คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ออกตรวจประเมินมาตรฐานลานกีฬาเพื่อรับรองคุณภาพและมาตรฐานลานกีฬาตามมาตรฐานของกองการกีฬา - ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมสรุปผลการตรวจประเมินฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 91.67 (2020-08-27)

91.67

27/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตั้งคณะกรรมการตรวจลาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการตรวจลานกีฬาทั้ง 2 แห่ง ได้แก่ ลานกีฬาหมู่บ้านพลับพลาและลานกีฬาวังทองหลาง (ฝั่งเหนือ) และมอบวัสดุอุปกรณ์ลานกีฬาให้กับลานกีฬาเพื่อบริการให้กับประชาชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 83.00 (2020-07-30)

83.00

30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินลานกีฬาดีเด่นประจำปี 2563 ณ ลานกีฬาหมู่บ้านพลับพลาและลานกีฬาวังทองหลาง (ฝั่งเหนือ)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-24)

75.00

24/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วันที่ 9 มิถุนายน 2563 ผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง (นายโกมินทร์ ชินบุตร) มอบหมายนายบุญชัย นำเจริญสมบัติ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาขุมชนและสวัสดิการสังคม จัดเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครลานกีฬาตั้งจุดคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยยึดตามแนวทางปฏิบัติของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (ศบค.) และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการลานกีฬา ณ ลานกีฬาวังทองหลาง (ฝั่งเหนือ) และลานกีฬาวังทองหลาง (ฝั่งใต้) เขตวังทองหลาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-31)

60.00

31/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 งดการจัดกิจกรรมชั่วคราว ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด จนกว่าสถานการณ์จะปกติ - จัดเจ้าหน้าที่ข้าราชการและลูกจ้างร่วมกันพัฒนาลานกีฬา ทำความสะอาดเช็ดถูอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในลานกีฬา

** ปัญหาของโครงการ : ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 58.00 (2020-04-30)

58.00

30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประจำเดือนเมษายน 2563 งดการจัดกิจกรรมชั่วคราว ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด จนกว่าสถานการณ์จะปกติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-27)

50.00

27/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการซ่อมแซมห้องน้ำที่ชำรุด และทำความสะอาดบริเวณโดยรอบลานกีฬา และทำความสะอาดอุปกรณ์กีฬา เครื่องเล่นต่าง ๆ ในลานกีฬา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโคโรน่า 2019

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 41.67 (2020-02-25)

41.67

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดหาถังขยะเพิ่มเติมในจุดต่าง ๆ ของลานกีฬา เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาใช้บริการลานกีฬาและจัดทำป้ายรณรงค์ให้ประชาชนที่มาใช้บริการรักษาความสะอาดของลานกีฬา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 33.33 (2020-01-30)

33.33

30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำข้อมูลและทำป้าย แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนให้มาใช้บริการลานกีฬา และตีเส้นสนามใหม่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-21)

25.00

21/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมิน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.67 (2019-11-25)

16.67

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานลานกีฬา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-31)

5.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเขียนโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ดำเนินการวางแผนโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการเขียนโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ประเมินผลโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50450000-3209

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50450000-3209

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5045-0849

ตัวชี้วัด : 13. ร้อยละของสถานบริการด้านกีฬาและนันทนาการของกรุงเทพมหานครอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 10.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 10.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.10

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
5.00

100 / 100
4
10.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **